Обучителният курс за малки и средни предприятия на тема екоиновации е предназначен да предостави на участниците знания и умения за внедряване на иновативни и екологосъобразни решения в бизнеса си, с цел постигане на устойчив растеж и създаване на положителен екологичен отпечатък.
Чрез този обучителен курс, малките и средни предприятия ще бъдат насърчавани да преоткриват своите бизнес модели, да иновират и създават нови продукти и услуги, като съчетават икономическия успех с отговорност към околната среда. Успешното прилагане на получените знания ще ги направи по-конкурентни и устойчиви в дългосрочен план.Обучителният курс за малки и средни предприятия на тема кръгова икономика предоставя на участниците съвременни знания и практически умения, свързани с принципите и приложението на кръговата икономика в бизнес средата.

Кръговата икономика е подход, който се стреми да минимизира изхвърлянето на отпадъци, оползотворява ресурсите и стимулира иновациите, които водят до по-ефективно използване на материалите и енергията в икономиката. 
Курсът включва 12 урока с основни знания по темата, практически насоки за прилагането й и приложени линкове към видеоклипове, като целта е да се даде на участниците възможността да разберат как да прилагат концепциите на кръговата икономика в своите малки и средни предприятия и така да станат по-устойчиви, иновативни и отговорни към околната среда.


Green Energy

Кръгова икономика 2018г

„Кръговата икономика е нов тренд, който обединява икономически растеж и опазване на околната среда, но за да се наложи, е нужно съдействието на потребителите и бизнеса“

Европейската комисия прие нов амбициозен пакет от мерки за кръговата икономика, за да подпомогне прехода на европейските предприятия и потребители към по-силна и по-ефективна кръгова икономика, в която ресурсите се използват по-устойчиво. Европейска стратегия за пластмасите ще опазва околната среда от замърсяване с пластмаси, като същевременно ще насърчава растежа и иновациите, превръщайки едно предизвикателство в положителна програма за бъдещето на Европа.