Проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“

Договор № BG05M9OP001-4.001-0046-C01

Водеща организация:       Черноморски Енергиен Клъстер (ЧЕК)

Партньори:                Construction Cluster of Slovenia (www.sgg.si)
             Foundation "Olandia" (www.fundacjaolandia.org)

Продължителност:     16 месеца (04.10.2017г. – 31.12.2018г.)

Стойност на бюджета:   Общо 174 492.85 лв; Финансиране от ЕСФ - 165 768.21 лв; 
             Национално финансиране - 8 724.64 лв 

С финансовата подкрепа на: ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
              ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост 
              и растеж”
Динамично променящата се икономическа обстановка налага необходимостта от ефективно управление на човешките ресурси, които са в основата на преуспяващите организации. Особената роля на клъстерите в икономиката и техните предимства, а именно, общата информационна база с която разполагат и свободното движение на информация между членовете, правят тези обединения подходяща среда за прилагане на иновативни форми за използване на човешките ресурси.

ОБЩА ЦЕЛ: Насърчаване на транснационалното сътрудничество между ЧЕК и проектните партньори от страни членки на ЕС чрез обмяна на опит, трансфер и въвеждане на иновативни практики за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

 1. Увеличаване на броя на заетите във фирмите на ЧЕК с въведен нов инструмент за развитие на човешките ресурси и организацията на труд, чрез пилотно прилагане на иновативния модел „Споделено управление на човешките ресурси в клъстерните обединения”
 2. Проучване и адаптиране на добри клъстерни практики в развитието на човешките ресурси от държави членки на ЕС
 3. Повишаване на капацитета на ръководителите на фирмите на ЧЕК за управление на човешките ресурси чрез участие в обучителни семинари за обмяна на опит и иновативни подходи с проектните партньори
 4. Разпространяване на иновативния модел и постигнатите резултати от прилагането му сред целевата група

С постигането на заложените проектни цели ще се осигури подобряване на организацията на труд във фирмите на ЧЕК, ще се намалят разходите за труд, което ще доведе до повишаване на конкурентността на предприятията – предпоставка за успешно адаптиране към икономическите, социалните и законодателните промени влияещи върху бизнеса.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

 • Проучване опита и ролята на европейските клъстери в управлението и развитието на човешките ресурси
 • Организиране и провеждане на обучителни семинари за обмяна на опит и иновативни подходи с проектните партньори
 • Адаптиране и предлагане на мерки за валидиране на иновативни практики в областта на управлението и развитието на човешките ресурси
 • Валидиране и пилотно прилагане на иновативната практиката на словенския партньор
 • Организиране и провеждане на регионални конференции „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси“
 • Оценка на постигнатите резултати по проекта от гледна точка приложимостта на неговите иновативни елементи
 • Информация и комуникация
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТА:

ДОКЛАД  с добри практики за управление на човешките ресурси в клъстерните организации в ЕС

Проведен I-ви обучителен семинар за обмяна на опит с Construction cluster of Slovenia, гр. Любляна, Словения

Проведен II-ри обучителен семинар за обмяна на опит с Foundation „Olandia“, гр. Квилч, Полша

Работна дискусия с ръководствата на клъстерните членове на ЧЕК

Разработена обучителна платформа „Споделенo управление на човешките ресурси“

Създадена Банка от „временни екипи от специалисти“

Проведени регионални конференции в градовете Варна, Добрич и Бургас

Брошура с резултатите на проекта