Oбщина Бургас бе домакин на „Дни на Черноморски Енергиен Клъстер”

Събитията „Дни на Черноморски Енергиен Клъстер” се организират в Черноморските градове Варна, Добрич и Бургас с цел представяне и промотиране на клъстера на регионален принцип. Енергийните форуми се организират в рамките на проект BG161PO003-2.4.01-0012-СО001 „ЧЕК – ефективен модел за устойчиво бизнес развитие”. Целта на проекта е осигуряване на устойчиво развитие на новосъздадения клъстер и повишаване на конкурентоспособността на неговите членове чрез оползотворяване на възможностите, които осигурява клъстерния подход.

Община Бургас бе официален домакин на инициативата „Дни на Черноморски Енергиен Клъстер” на 29 Септември 2012г. Събитието бе целево планирано за провеждане в рамките на на ежегодните „Дни на екологията“ в община Бургас, посветени на екологичното образование и информираност на населението, насърчаващи гражданите към отговорно отношение към околната среда. Така новосъздаденият Черноморски Енергиен Клъстер, затвърди своята мисия „да съдейства за намаляване на енергийнoто потребление, за популяризиране на възобновяемите енергийни източници, за устойчиво развитие и ефективно управление на енергията в Черноморския регион”.

Форумът бе официално открит от Зам. Кмета по екология и европейски политики на община Бургас – г-жа Атанаска Николова, която сподели, че напълно подкрепя дейността на новосъздадения клъстер и се надява местния бизнес да намери място в него с цел стимилиране развитието на местната икономика и затвържвашане на общината като устойчива енергийна общност. Административният секретар на ЧЕК, г-н Добромир Джиков представи целите, бъдещите инициативи и ангажименти на енергийния клъстер да се затвърди като обединие на фирми и НПО от Черноморския регион, работещи заедно в посока повишаване на общественото разбиране за ролята и важността на ефективното управление на енергията, изпълнение на мерки за намаляване емисиите на въглероден двуокис и стимулиране на енергоспестяващите технологии и ВЕИ, водещи съответно до намаляване изменението на климата. 
Представителите на фирмите, членове на обединението, презентираха своите дейности и постижения, като първо бе дадена думата на г-н Георги Георгиев, представител на фирма 3К АД, която преди дни бе наградена със златен медал на Пловдивския панайр 2012г. На форума бяха поканени да представят своя продуктов профил и фирми, утвърдени вече на пазара с продуктовия си асортимент насочен към постигане на енергийна ефективност като ViesSman, YTONG Multipor, Sun Consulting и Rehau – всички заявиха интерес за членство в клъстера.

На събитието беше организиран и рекламен изложбен щанд, на който всяка фирма член на клъстера представи своята дейност. На участниците в семинарите бяха раздадени информационни и рекламни материали (брошури, инфолисти) за клъстера.

В еднодневната инициатива „Дни на ЧЕК” в Бургас участваха повече от 35 представителя на местния бизнес, регионални енергийни агенции, общински представители и медии. 
Като резултат от проведената дискусия относно бъдещите проекти и инициативи на клъстера и възможностите за привличане на нови членове, УС на новосъздадения клъстер реши да регистрира енергийния клъстер като асоцииран партньор на европейската инициатива „Конвент на Кметовете”, което ясно показва ангажимента на ЧЕК да работи в следната насока – подкрепа на общините и местния бизнес за постигане на устойчиви енергийни общности. 
В рамките на проведените две събитие „Дни на ЧЕК” в Бургас и Добрич новосъздадения клъстер ясно заяви своите позиции за превръщането му в „ключов играч” в сектора на енергийната ефективност и прилагане на ВЕИ на регионално и национално ниво.

Дата: 29.09.2012г.