Съгласно Устава, органите на сдружението са:

Общо събрание и Управителен съвет. Общото събрание е върховен орган на сдружението и се състои от всички членове. Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет. УС се състои от трима души, чиито представители се избират между членовете на сдружението. Координацията между клъстерните членове ще се осъществява от Административното тяло на Клъстера.


УСТАВ


НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ЧЕРНОМОРСКИ ЕНЕРГИЕН КЛЪСТЕР”

Приет на учредителното събрание на сдружението, състояло се в гр. Варна на 27 юли 2011 г.

І .ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1./1/СДРУЖЕНИЕ “ЧЕРНОМОРСКИ ЕНЕРГИЕН КЛЪСТЕР” е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.
/2/СДРУЖЕНИЕТО осъществява дейност в частна полза.
/3/ СДРУЖЕНИЕТО отговаря за задълженията си със своето имущество.
/4/Членовете на СДРУЖЕНИЕТО не отговарят за задълженията на дружеството.
/5/СДРУЖЕНИЕТО е организация, в която доброволно могат да членуват юридически и физически лица, обществени и частни институции, неперсонифицирани правни субекти.
/6/СДРУЖЕНИЕТО не разпределя дивиденти.

ІІ.НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2./1/Наименованието на сдружението е “ЧЕРНОМОРСКИ ЕНЕРГИЕН КЛЪСТЕР”, наричано за краткост в този Устав “СДРУЖЕНИЕТО”. Същото се изписва на английски език “BLACK SEA ENERGY CLUSTER”.

ІІІ.СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3./1/Седалището на СДРУЖЕНИЕТО е: гр. Варна
/2/Адресът на управление на дейността на СДРУЖЕНИЕТО е: гр. Варна, ул. Преслав №4.

ІV.СРОК

Чл.4.СДРУЖЕНИЕТО не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

V. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

Чл.5./1/Като съблюдава българското законодателството, СДРУЖЕНИЕТО в дейността си, се ръководи от приетия от Общото събрание Устав и си поставя следните цели:
1. Намаляване на енергийното потребление чрез повишаване информираността и капацитета на местните и регионални власти и бизнеса в сферата на енергийната ефективност;
2. Стимулиране на производството и потреблението на енергия от възобновяеми енергийни източници за устойчиво развитие и ефективно управление на енергията в Черноморския регион;
3. Повишаване на общественото разбиране за ролята и важността на ефективното управление на енергията и използването на енергоспестяващите технологии и ВЕИ за намаляване изменението на климата.
4. Подпомагане на членовете на СДРУЖЕНИЕТО в осъществяваната от тях дейност.
/2/СДРУЖЕНИЕТО провежда дейността си следвайки принципите на справедливост и отговорност, като не допуска проява на дискриминация и конфликт на интереси.
/3/СДРУЖЕНИЕТО гарантира целесъобразно използване на набраните средства.
Чл.6.За постигане на целите, изложени в чл. 5, СДРУЖЕНИЕТО и неговите членове ще действат съгласно следните принципи:
-СДРУЖЕНИЕТО е основано върху принципа на суверенното равенство на всички негови членове;
-Всички членове на СДРУЖЕНИЕТО изпълняват добросъвестно задълженията, които са поели съгласно настоящия Устав, с цел за всеки от тях да бъдат обезпечени всички права и предимства, произтичащи от качеството им на членове;
-Всички членове на СДРУЖЕНИЕТО се задължават да оказват всестранна помощ при изпълнение на всяка дейност или задача, предприета от СДРУЖЕНИЕТО, съгласно настоящия Устав;
– Всички членове на СДРУЖЕНИЕТО се задължават да действат съгласно целите и принципите на работа, приети с този Устав;

VІ.СРЕДСТВА И МЕТОДИ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.7./1/Целите на сдружението ще бъдат постигнати чрез:
– Провеждане на широкомащабни информационни кампании сред населението за ползите от използването на ВЕИ и прилагането на енергийно ефективни мерки.
– Активно сътрудничество с държавната и местна власт, неправителствени организации и представителите на бизнеса, като им оказва експертно съдействие в областта на енергийната ефективност, трансфера на технологии, знания и опит.
– Разработване и внасяне на пердложения за актуализиране на нормативната база регулираща използването на ВЕИ и енергийната ефективност.
– Организиране на обучения, изложения, курсове, семинари, конференции и др. с общини, бизнес партньори и НПО.
– Извършване на сделки с интелектуална собственост, вкл. технологично оборудване и ноу-хау.
– Поддържане на база данни с всестранна и актуална информация в сферата на енергийната ефективност.
– Научно-изследователска дейност, иновации и предприемачество;
-Предоставяне на правна помощ и консултации;
-Развитие на човешките ресурси, образователна дейност и обучение /курсове, семинари, тренинги и др./ за подготовка, повишаване на квалификацията и преквалификация на кадри в областта на производството на електроенергия от ВЕИ;
-Осигуряване достъп до европейски фондове за развитие и контрол за тяхното използване;
-Сътрудничество с местни и международни организации, клъстери, институти, центрове за квалификация и преквалификация за съвместна работа по проекти и програми за финансиране и инвестиции в сферата на производството на електроенергия от ВЕИ;
– Изграждане на: Мрежа “Зелен туристически обект”, “Зелен информационен център”, Мрежа „Енергийно устойчиви общини”.

VІІ.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 8. СДРУЖЕНИЕТО има за предмет на дейност: организиране и провеждане на дейности и мероприятия за намаляване на енергийнoто потребление в публичния и честния сектор, за популяризиране на енергийната ефективност и използването на възобновяемите енергийни източници, за устойчиво енергийно развитие .

VІІІ.ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.9./1/Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се състои от: парични средства; движими вещи; вземания и други активи.
/2/ Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се набира от: имуществени вноски от членовете, вземания, дарения и завещания и всички останали придобивни способи, допустими от закона.
/3/Всички приходи на СДРУЖЕНИЕТО, независимо от техния характер и източник, се включват в неговото имущество и служат за осъществяването на дейността му.
/4/ СДРУЖЕНИЕТО в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.
Чл.10./1/Всички членове на СДРУЖЕНИЕТО са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Същият е в размер на 120 лева и се дължи ежегодно, като заплащането му се извършва до 31 януари.
/2/ С решение на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство, член на СДРУЖЕНЕТО може да бъде освободен от заплащане на членски внос за определен период или за времето до прекратяване на членственото правоотношение.
/3/По решение на Общото събрание членовете на СДРУЖЕНИЕТО могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с Устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските.
/4/Членовете на СДРУЖЕНИЕТО могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.
/5/Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО.
/6/СДРУЖЕНИЕТО в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.
Чл.11./1/СДРУЖЕНИЕТО може да извършва допълнителна стопанска дейност с предмет: разработване на енергийни стратегии и планове за енергийна ефективност и ВЕИ; предоставяне на консултантски услуги; ЕСКО договори; разработване и цялостно реализиране на енергийно ефективни проекти; издателска дейност, рекламни, маркетингови и информационни услуги в сферата на енергийната ефективност, както и всички разрешени от закона стопански дейности.
/2/СДРУЖЕНИЕТО няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основната дейност, предвиден в настоящият Устав, и ще ползва приходите от нея само за осъществяване и постигане на поставените пред СДРУЖЕНИЕТО цели.
/3/Извършването на допълнителната стопанска дейност, се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.
/4/СДРУЖЕНИЕТО не може да разпределя печалба или дивиденти.
/5/Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО.
/6/СДРУЖЕНИЕТО може да учредява дружества, както и да притежава дялове и акции в дружества за постигане на определените в този Устав цели.
/7/ Имуществото на Сдружението се използва за постигането на поставените с Устава цели.
Чл.12.СДРУЖЕНИЕТО с решение на Управителния съвет може да образува целеви фондове в лева и валута за финансиране на отделни прояви и програми. Средствата за тези фондове се набират от заинтересованите членове на СДРУЖЕНИЕТО.
Чл.13.СДРУЖЕНИЕТО отговаря за поетите задължения с имуществото си. СДРУЖЕНИЕТО не отговаря за задълженията на своите членове и на дружествата, в които има участие.
Чл.14.Членовете на СДРУЖЕНИЕТО не отговарят лично за задълженията на СДРУЖЕНИЕТО, тяхната отговорност е само до размера на определените членски /имуществени/ вноски.

ІХ.ЧЛЕНСТВО

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.15./1/ Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.
/2/ Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.
/3/ Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.
/4/Членовете на СДРУЖЕНИЕТО запазват своята икономическа, юридическа и организационна самостоятелност.
/5/В СДРУЖЕНИЕТО не могат да членуват политически партии и движения, коалиции, както и религиозни и синдикални организации.
/6/Първоначални членове на СДРУЖЕНИЕТО са по право учредителите на СДРУЖЕНИЕТО.
Чл.16./1/Нови членове се приемат въз основа на попълнен формуляр по образец и отправена молба до Управителния съвет, в която представляващият кандидата заявява, че приема Устава на СДРУЖЕНИЕТО.
/2/Управителният съвет разглежда молбата на първото заседание след постъпването й и приема решение по нея с явно гласуване и обикновено мнозинство. Решението на Управителния съвет се съобщава на кандидата за член, като отказът за приемане задължително се мотивира.
/3/Членството се счита за възникнало от датата на решението за приема.
Чл.17./1/Членственото правоотношение се прекратява:
-с едностранно писмено волеизявление до Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО;
-с прекратяване на юридическо лице – член;
-с решение на Управителния съвет, взето с мнозинство от 2/3, може да бъде изключено лице, което не спазва Устава и/или изрично установени принципи на работа на СДРУЖЕНИЕТО, извършва действия в негова вреда, като накърнява престижа, доброто име или интересите на СДРУЖЕНИЕТО, както и при неплащане на дължимия членски внос повече от 6 /шест/ месеца.
Чл.18./1/Решението за изключване се приема от Управителния съвет на Сдружението. Решението на Управителния съвет за изключване може да се обжалва пред Общото събрание в едномесечен срок от узнаването му, но не по-късно от 1 година от датата на взимане на решението.
/2/Основанията за отпадане се констатират от Управителния съвет, който приема и решението за прекратяване на членството.
/3/При прекратяване на членството или изключване, СДРУЖЕНИЕТО не дължи връщане на имуществени вноски и съответното лице няма право на претенции към имуществото на СДРУЖЕНИЕТО.
Чл.19.Членството възниква, респективно се счита за прекратено, от деня на вписването на съответното лице, респективно на заличаването му, в регистър, воден от Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО.
Чл.20./1/Всеки член, чрез свой представител, има право:
-да участва в Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО и чрез участието си да осъществява контрол върху работата на СДРУЖЕНИЕТО, и органите му на управление;
– да участва в обсъжданията и оценката на дейността на СДРУЖЕНИЕТО, да бъде информиран за всички мероприятия на СДРУЖЕНИЕТО и да участва в тях;
-да внася предложения за дейността на СДРУЖЕНИЕТО пред Управителния съвет, както и за приемане, и изключване на членове.
-на един глас в Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО;
-да бъде избиран в органите на управление на СДРУЖЕНИЕТО;
-да бъде информиран за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
-да се ползва от имуществото и от резултатите от дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
-да се ползва от услугите, предоставяни от СДРУЖЕНИЕТО;
-да участва в мероприятия, организирани от СДРУЖЕНИЕТО;
-по пълномощие да представлява СДРУЖЕНИЕТО на експертно ниво в обсъждания, кръгли маси, конференции и други подобни форуми;
-да поставя на обсъждане и разглеждане въпроси, свързани с целите и дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
-да предлага инициативи от страна на СДРУЖЕНИЕТО в защита на интересите му;
-да търси съдействието и помощта на СДРУЖЕНИЕТО при осъществяването на неговата стопанска дейност;
-да оспорва решенията на органите на СДРУЖЕНИЕТО по предвидения в този Устав ред.
/2/Всеки член е длъжен :
-да работи и съдейства за постигане на целите на СДРУЖЕНИЕТО;
– при изпълнение на проекти финансирани със средства на ЕС, всички членове участват в изпълнението на проектните дейности, съобразно предмета си на дейност. Правата на собственост върху резултатите от проектите са на Сдружението.
-да не накърнява доброто име и интересите на СДРУЖЕНИЕТО и да спазва Устава, и вътрешните правилници на СДРУЖЕНИЕТО;
-да работи за издигане на обществения авторитет на СДРУЖЕНИЕТО.
-да предоставя на СДРУЖЕНИЕТО необходимата информация за своята дейност;
-да спазва в своята дейност, утвърдените в СДРУЖЕНИЕТО етични правила по отношение на своите търговски партньори и към СДРУЖЕНИЕТО;
-да заплаща срещу издаден от СДРУЖЕНИЕТО документ дължимия членския внос /имуществените си вноски/.
Чл.21.Членските права и задължения, с изключение на имуществените са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на изключване или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Х. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.22./1/Органите на СДРУЖЕНИЕТО са:
1. Общо събрание;
2.Управителен съвет;
/2/С решение на тези органи могат да бъдат създавани и други помощни органи, с оглед извършването на определени действия. Обхватът на правомощията на тези органи се определя с решението за създаването им.
Чл.23./1/Общото събрание е върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО и се състои от всички членове;
/2/ членовете се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено физическо лице;
/3/Пълномощните се издават изрично за участие в Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
/4/Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица;
/5/Пълномощниците могат да представляват няколко членове на Общото събрание /без ограничение/, като при гласуване се броят гласовете на упълномощилите го, както и неговия собствен глас.
/6/Присъстващи по право на Общото събрание са членовете на Управителния съвет;
Чл.24./1/Общото събрание:
1.изменя и допълва Устава на СДРУЖЕНИЕТО;
2.избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
3.избира и освобождава Председателя на Управителния Съвет;
4.взема решение за преобразуване и прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО;
5.приема бюджета на СДРУЖЕНИЕТО;
6.приема отчета за дейността на Управителния съвет;
7.разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
8.отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и/ или Устава на СДРУЖЕНИЕТО;
9.приема основните насоки и програми за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
10.взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
11.назначава ликвидатор/и при прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО, освен в случай на несъстоятелност;
/2/Общото събрание може да разисква всякакви въпроси или дела, които влизат в рамките на настоящия Устав или се отнасят до правомощията и функциите на всеки от предвидените в настоящия Устав органи, може да прави препоръки, по който и да е от тези въпроси или дела на членовете на Сдружението.
/3/Общото събрание предприема проучвания и прави препоръки с цел да подпомага членовете в икономическата и социална област и да насърчава прогресивното им развитие
Чл.25./1/Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.
/2/Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.
Чл.26./1/Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква и по искане на една трета от членовете на СДРУЖЕНИЕТО.
/2/Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на СДРУЖЕНИЕТО по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
/3/Свикването се извършва чрез разпращане до всички членове на покана по пощата, факс или електронна поща, най-малко 14 дни преди насрочения ден.
/4/Поканата съдържа дневен ред на въпросите предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.
Чл.27. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете и в седалището на СДРУЖЕНИЕТО..
Чл.28./1/На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите представители на членовете и/или техните пълномощници, които удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
/2/В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.
Чл.29. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове.
Чл.30. Всеки член на Общото събрание има един глас.
Чл.31. Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от присъстващите редовни членове, а решенията за изменение и допълнение на Устава и за преобразуване и прекратяване на сдружението – с мнозинство от 2/3 от присъстващите.
Чл.32./1/Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред;
/2/Член на СДРУЖЕНИЕТО, който е закъснял с плащането на своите парични вноски в СДРУЖЕНИЕТО, не може да участва в гласуването в Общото събрание, ако общата сума на неговите просрочени вноски се равнява или надминава сумата на вноските, които той дължи за предшестващите 5 /пет/ календарни месеца. Общото събрание може въпреки това да разреши на такъв член да участва в гласуването, ако то приеме, че неплащането се дължи на независещи от него причини;
/3/Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване;
/4/Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението;
/5/Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава;
/6/Решенията на органите на СДРУЖЕНИЕТО, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Oбщото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Oбщото събрание по искане на заинтересуваните членове на СДРУЖЕНИЕТО или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението;
/7/Споровете по ал. 5 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на СДРУЖЕНИЕТО от всеки член на СДРУЖЕНИЕТО или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Чл.33./1/СДРУЖЕНИЕТО се управлява и представлява от Управителен съвет.
/2/Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от три години.
/3/Управителният съвет се състои от трима души, чиито представители се избират между членовете на СДРУЖЕНИЕТО.
/4/Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
/5/Членовете на Управителния съвет не получават възнаграждение.
Чл.34./1/Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
/2/Основните задачи на всеки член на Управителния съвет са:
-да участва в работата на Управителния съвет;
-да работи активно и всеотдайно за постигане целите на СДРУЖЕНИЕТО
/3/Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на СДРУЖЕНИЕТО и да пазят тайните на СДРУЖЕНИЕТО и след като престанат да бъдат членове на съвета;
/4/. Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на СДРУЖЕНИЕТО
/5/ Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.
Чл.35.Управителният съвет:
1.приема и изключва членове на СДРУЖЕНИЕТО;
2.определя реда и организира извършването на дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
3.приема други вътрешни актове;
4.временно спира упражняването на правата и привилегиите, произтичащи от качеството на член;
5.осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
6.разпорежда се с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО при спазване изискванията на Устава;
7. взема решение за участие в други български и международни дружества, съюзи, организации, асоциации, камари и др., за откриване и закриване на клонове;
8.подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
9.подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
10.определя реда и организира извършването на дейността на СДРУЖЕНИЕТО и носи отговорност за това;
11.определя адреса на СДРУЖЕНИЕТО;
12.обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание;
13.изпълнява задълженията, предвидени в Устава;
14. сключва договор за счетоводство и правна помощ.
Чл.36./1/Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета.
/2/Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, а решенията за разпореждане с имуществото, определянето на реда и организиране извършването на дейността на сдружението и извършването на ликвидация се вземат с мнозинство от всички членове.
/3/ Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието;
/4/Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.
Чл.37./1/Общото събрание избира председател на Управителния съвет от измежду членовете му за срок от 3 години.
/2/Председателят на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО представлява СДРУЖЕНИЕТО и Управителния съвет в отношенията с трети лица.
/3/Председателят на СДРУЖЕНИЕТО:
-свиква Управителния съвет на заседания;
-организира, ръководи и контролира текущата дейност на СДРУЖЕНИЕТО, в съответствие с Устава, решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
-представлява СДРУЖЕНИЕТО;
-съхранява и води документацията на СДРУЖЕНИЕТО;
-ръководи заседанията на Управителния съвет и привежда в изпълнение решенията му и тези на Общото събрание;
-разработва програма за дейността на СДРУЖЕНИЕТО за всяка година и я представя на Общото събрание за утвърждаване;
-прави предложение за приемане и освобождаване членове на СДРУЖЕНИЕТО;
-открива банкови сметки на СДРУЖЕНИЕТО и се разпорежда с тях;
-назначава и освобождава щатния състав на Сдружението;
– командирова в страната и в чужбина членове на УС и членове на Сдружението, респективно на техни представители;
-отговаря за дейността си пред Общото събрание и Управителния съвет.
/4/Председателят на Управителния съвет може да упълномощава други членове на Управителния съвет за извършване на определени функции или осъществяване на определени задачи.
Чл.38./1/На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на СДРУЖЕНИЕТО и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
/2/СДРУЖЕНИЕТО води книга на членовете си, в която се записват наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете.

ХІ.ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.39. /1/ Сдружението може да се преобразува чрез вливане, сливане, отделяне и разделяне, с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от две трети от всички членове.
/2/ Решението за преобразуване трябва да съдържа реда и начина за преобразуване, както и органите, които ще водят дейността и ще се разпореждат с имуществото на Сдружението в процеса на преобразуването.
Чл.40.СДРУЖЕНИЕТО се прекратява:
1.по решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички членове;
2.с решение на Окръжния съд по седалище на СДРУЖЕНИЕТО, когато са налице законовите предпоставки за това.
Чл.41. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация съобразно разпоредбите на чл.14 и сл. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като имуществото се осребрява в пари.
Чл.42. Ликвидацията се извършва от Председателя на Управителния съвет, освен ако Общото събрание определи друго лице за ликвидатор.
Чл.43. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя на членовете в низходящ ред съобразно размера на имуществените им вноски.

XІІ. ПЕЧАТ И ЛОГО

Чл.44.СДРУЖЕНИЕТО има свой печат и лого, които се одобряват от Управителния съвет.

ХІІІ.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда
предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
§2.Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ЧЕРНОМОРСКИ ЕНЕРГИЕН КЛЪСТЕР”, състояло се на 27 юли 2011 г. в гр. Варна, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав


План за равенство между половете за периода 2022г.-2027г.