By / 16th ноември, 2023 / Новини / Off

#GreeINN: Иновации в зелената индустрия § Кръгова икономика в помощ на членовете на клъстера


Зелените иновации  са фокусът, около който е съсредоточено развитието на бизнеса в съвременните условия и основния двигател за повишаване на конкурентоспособността и устойчивото му  развитие. С проект GreeINN си поставихме за цел да повишим конкурентоспособността на компаниите членове на ЧЕК, чрез фокусиране върху потенциала на зелените иновации и бизнес сътрудничеството с норвежки иновативни предприятия.

В началото направихме проучване сред нашите членове, доколко използват зелени енергоизточници  и прилагат принципите на кръговата икономика. Резултатите показаха, че само 12,5%  от тях се възползват от предимствата на екоиновациите. Като основни причини за това се изтъкнаха недостига на финансови средства и липсата на компетенции. Фирмите споделиха потребността си от повишаване на информираността им за възможностите от развиване на кръгови бизнес модели,  внедряването на зелени иновации, източниците за зелено финансиране, както и необходимостта да разполагат с добре подготвен и обучен персонал. На фирмите на Клъстера е необходим достъп до образователни мрежи, за да са в крак с новите технологии, както и да комуникират с потенциални клиенти или инвеститори с цел да се възползват от възможностите на еко иновациите за създаване на стойност, постигане на по-добра енергийна и ресурсна ефективност и от там до тяхното устойчиво и конкурентно развитие.

Ето защо, проект GreeINN стартира с онлайн интензивно обучение, фокусирано върху иновациите в зелената индустрия и кръговата икономика. В него се включиха 32 служители от 16 фирми –  членове на клъстера.

Паралелно с фазата на изграждане на капацитет провеждаме проучване на възможностите за прилагане на съответните зелени иновации в подкрепа на бизнес развитието на 8 членове на клъстера. След като получат специално направените проучвания, представители на фирмите ще имат възможност да участват в проучвателно посещение в Норвегия, за да обменят опит, да разширят мрежата от партньори и наред с всичко да получат изключителна персонализирана експертиза от норвежкия партньор, свързани с прилагането на зелени иновации в бизнес практиката им чрез дигитализация и изкуствен интелект.