АРХИТЕКТУРА, ИНЖЕНЕРИНГ И СТРОИТЕЛСТВО:

Съвместна клъстерна инициатива за иновативни решения в строителния сектор (AEC EUROCLUSTER)

Договор No101074498 AEC EUROCLUSTER-SMP-COSME-2021-CLUSTER

 


Партньори:

Финансираща програма:  SMP-COSME-2021-CLUSTER, Съвместни клъстерни инициативи (EUROCLUSTERS) за възстановяване на Европа
Продължителност: 30 месеца (01.09.2022г. – 28.02.2025г.)
Бюджет: 1.399.483 Eвро

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Необходимост от проекта
Преходът към по-дигитална, зелена, кръгова икономика изисква промени във веригите на стойността, от продуктовия дизайн до нови бизнес и пазарни модели, от нови начини за превръщане на отпадъците в ресурс до нови модели на поведение на потребителите. Европейските строителни компании играят водеща роля в разработването и внедряването на енергийно ефективни, екоиновативни и интелигентни решения, които се надграждат до кръгови, устойчиви и регенеративни решения, както е отбелязано в европейската инициатива Bauhaus.
Клъстерите като обединения на взаимосвързани компании и заинтересовани страни играят съществена роля за икономическото възстановяване, устойчивия преход и иновациите в Европа.
 
Основни цели на проекта AEC EUROCLUSTER:

 • Формиране на съвместна стратегическа инициатива на клъстери EUROCLUSTER в строителните сектори в цяла Европа и достигане на критична маса от субекти (фирми, изследователски и технологични институции, научни и финансови доставчици, организации с нестопанска цел и публични органи), за да се засили сътрудничеството, да се ускори цифрова трансформация и повишаване на социалната и икономическа устойчивост в и извън строителния сектор;
 • Да допринесе за Новата индустриална стратегия за Европа, както и за Стратегията за МСП чрез откриване на дълбоко вкоренени зависимости в AEC (архитектура-инженеринг-строителство) секторите, чрез насърчаване на индустриални партньорства на международно ниво, които не биха били установени по друг начин, и като се съсредоточи конкретно върху повишаването на уменията и подкрепата за МСП по техните пътища за двоен преход и по-добра готовност за кризи и други причини за прекъсване на веригата за доставки;
 • Сътрудничество със съществуващи мрежи за подкрепа на бизнеса като напр. Европейската платформа за клъстерно сътрудничество, Enterprise Europe Network, национални и европейски центрове за цифрови иновации.

AEC EUROCLUSTER преследва следните специфични цели:

  1. Създаване на мрежа: След извършване на необходимото проучване и консултация със съответните заинтересовани страни в сектора, ще се разработят 5 Плана за готовност/непрекъснатост на бизнеса. Тези планове ще покажат критични прекъсвания, пропуски и взаимозависимости между AEC секторите и фирмите. Откритите взаимовръзки и недостатъци служат като основа за следните преки специфични действия, където ще се разрабоят връзки във веригата на стойността и услуги за поддръжка и за подобряване на устойчивостта и насърчаване на най-малко 66 организации (МСП, клъстери в целия ЕС и организации на бизнес мрежи).
  2. Иновации & адаптиране: От идея до създаване на бизнес и от прототип до продукт с цел изграждане на капацитет и стимулиране на иновациите, възприемане на нови технологии. За целта проектът ще предостави безвъзмездни средства (ваучери) на най-малко 16 МСП за период до 12-месеца, необходими за внедряване на иновативни продукти/услуги на пазара. Безвъзмездните средства ще покриват и двете: иновация на бизнес процесите, свързана с технологично внедряване, което води до по-висока устойчивост и цифровизация на най-малко 11 МСП и финансирани са най-малко 5 нови за фирмата иновации, които имат пряко въздействие върху целия строителен сектор
  3. Обучение: За да насърчат повишаване уменията на клъстерите, техните фирми-членки и мрежи, най-малко 20 мениджъри на клъстери ще повишат своите знания и умения за подобряване на техните услуги, свързани с цифровия/зелен преход и устойчивостта на работната сила на МСП в европейската строителна индустрия. От друга страна, 10 МСП ще се възползват пряко от специално обучение в рамките на 20-месечна програма за доразвие на техния иновационен потенциал и намаляване на пазарните, бизнес и техническите рискове.
  4. Интернационализация: Конкретната цел е да се насърчи достъпът на МСП до глобалните вериги и да се помогне на компаниите да обединят сили с международни партньори. След картографиране на ключови секторни и междусекторни събития, най-малко 20 МСП ще имат възможността да се запознаят и да се представят на партньори в трети държави, което ще доведе до най-малко 5 споразумения за сътрудничество, подписани с чуждестранни субекти.

AEC EUROCLUSTER се занимава с всички съвремени технологии за строителство и свързаните с него сектори с фокус върху 10-те подсектора:

   • BIM
   • Строителна роботика
   • Управление на строителни проекти
   • Усъвършенствани строителни материали
   • Строителство извън обекта
   • Безопасност на строителните работници
   • Мониторинг на строителството
   • Зелена сграда
   • 3D принтиране
   • Свързана строителна площадка

Следователно проектът може да бъде от голям интерес за всички свързани със строителството клъстери и асоциации, работещи в ЕС на регионално или национално ниво. Основната целева група за сътрудничество по време на проекта и по-нататъшно използване на резултатите са 64 производствени клъстера, свързани със строителството в Европа, както и 62 клъстера, свързани с комуникация, 76 в ИТ сектора и аналитични инструменти и 54 в екологични услуги.

AEC EUROCLUSTER има 2 основни целеви групи:

   • Клъстерите в строителството и свързаните с тях сектори се подкрепят пряко чрез участие в общоевропейска мрежа от посреднически организации, която позволява международно сътрудничество, споделяне на опит и съвместни действия в областта на иновациите и двойния преход към устойчива и издръжлива строителна екосистема. Изграждането на капацитет на клъстерите се насърчава чрез професионално обучение, така че мениджърите на клъстери да придобият необходимите умения за подпомагане на своите членове с подобрено портфолио от услуги, което влияе индиректно на участниците в екосистемата
   • МСП получават подкрепа, като им се предлага ваучерно финансиране за разработване и пускане на нови продукти или услуги, които значително се различават от наличните в момента решения и са с висока стойност за зелената и цифрова трансформация в строителните индустрии. От друга страна, МСП са улеснени при възприемането на технологии и процеси, които подобряват ефективността, цифровизацията и циркулярността. Освен преките ползи за компаниите, двата подхода имат и косвен ефект върху международната конкурентоспособност и устойчивия растеж в сектора. Освен това МСП преминават специални курсове със сертифицирани обучители, за да превърнат иновациите в свой бизнес, да придобият нови компетенции за разкриване на нужди и създаване на решения. Подпомагането на компании от ЕС да достигнат до международни партньори и чуждестранни пазари е третият основен стълб на подкрепата за МСП в рамките на AEC EUROCLUSTER, който се фокусира по-специално върху предоставянето на възможности за намиране на партньори извън Европа, които водят до дългосрочно бизнес сътрудничество.

#AECeurocluster     #euroclusters   #JointCusterInitiatives   #SingleMarket  #GreenTransition #NextGenEU #NextGenerationEU  #greenconstruction