By / 2nd октомври, 2020 / Новини / Off

CSSC Lab: Нова INTERREG инициатива, демонстрираща важността на секторното свързване и съхранение на енергия

Лаборатория за съхранение и разпределение на енергия в градcка cреда

АБЧО е национален партньор за България в един от 25-те одобрени проекти по Транcграничната Програма „Дунав 2014-2020“, а фирма член на клъстера („3К“ АД) е асоцииран партньор. Проектът „Лаборатория за съхранение и разпределение на енергия в градcка cреда“ (CSSC Lab) стартира през юли 2020 г. и е с продължителност 2,5 години. Консорциумът се състои от 17 партньори от почти всички дунавски държави.

Европейският съюз има амбициозни планове за постигане на въглероден неутралитет до 2050 г. Това изисква тестване и приемане на иновативни решения за производство, потребление, управление и съхранение на енергия. CSSC Lab – новият INTERREG проект, г., ще подкрепи тестването на подходи за секторно свързване и съхранение на енергия в Австрия, България, Хърватия и Словения.

Основното препятствие, което понастоящем се среща при увеличаването на използването на възобновяеми енергийни източници, е по-доброто свързване на потреблението и съхранението на енергия. Възобновяемите енергийни източници са ключови за постигането на целите на ЕС в областта на климата, но представляват значително предизвикателство, тъй като те са променливи. Това означава, че осигуряването на слънчева и вятърна енергия силно зависи от сезона и времето. Необходими са нови, иновативни решения за съхранение, за да се гарантира, че енергията, произведена от възобновяеми източници, може да се съхранява и използва при необходимост.

Подходите за секторно свързване служат за изграждане на мост между потреблението на енергия от една страна и съхранението на енергия от друга. Техният потенциал се признава и на ниво ЕС, като по тази тема Европейската комисия формулира ясна стратегия (Стратегия на ЕС за интеграция на енергийната система, ЕК, юли 2020 г.). Въпреки това продължава да липсва информираност относно значението на секторното свързване на общинско и градско ниво, които са съществени компоненти в интегрираната енергийна система.

В своето проучване за 2019 г., озаглавено „Потенциал за свързване на сектори за декарбонизация“, Европейската комисия препоръчва стартиране на пилотни демонстрационни проекти за свързване на сектори като средство за повишаване на осведомеността на общинско и градско ниво. CSSC Lab се стреми да следва тази препоръка, като стартира различни тестови сайтове. „Нашият проект е изключителен с това, че изграждаме специфични технологии в четири партньорски региона, Хърватия, Австрия, Словения и България. След това тези инвестиции ще служат като демонстрация за представители на общини, градове и потенциални инвеститори като предлагат различни решения за производство на енергия, съхранение, използване и управление „, казва водещият партньор на проекта CSSC Lab Хрвойе Марас.

Той и неговият колега Марко Чавар представляват Регионалната енергийна агенция в Северозападна Хърватия (REGEA), която успя да обедини 17 партньори от 11 държави и успешно подаде заявление за финанcова подкрепа до транснационалната програма  „Дунав“.

Лабoраторията CSSC Lab. обаче няма да се ограничи само до представянето на технологии. Ще подготвим моделно решение и инструментариум за оценка за типични случаи на градско използване, ще разработим пилотна схема за изграждане на капацитет за общините с местни обучения, уеб семинари и сесии за коучинг в градовете , ще създаде онлайн платформа за обучение за устойчив трансфер на знания и възпроизвеждане на решения за други градове “, добавя Ръководителят на проекта, Марко Чавар.

Повече за проекта: www.interreg-danube.eu/approved-projects/cssc-lab

Photo credit: © Pichler & Traupmann Architekten | Rendering: Patricia Bagienski