By / 23rd юни, 2021 / Новини / Off

ЧЕК получи сертификат за лоялен партньор от Катедра „Аграрна икономика“ към ИУ-Варна

На 18.06.2021г. се проведе Юбилейната научно-практическа конференция „Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж“, организирана от катедра „Аграрна икономика“ при Икономически университет – Варна със съдействието на Асоциацията на земеделските производители в България.  Конференцията, по повод 30 години от основаването на катедра „Аграрна икономика“,  събра над 70 представители на академичните среди от България и чужбини с над 50 представители на бизнеса и администрацията, ангажирани с аграрния бизнес.

Конференцията се излъчваше на живо в YouTube, както и предостави възможност за присъствено и дистанционно участие. Предизвикателствата пред съвременното земеделие и устойчивото развитие на селските райони бяха основните тема, застъпени по време на събитието и общо 46 научни и практически доклада бяха представени. Основните акценти в дискусиите бяха насочени към предизвикателствата стоящи пред съвременното земеделие и селските райони породени от променящата се интензивно бизнес среда, пандемията свързана с COVID-19, новите проекции на Общата селскостопанска политика на ЕС, повишаващите се изисквания към качеството и безопасността на храните, нарастващата нестабилност на селскостопанските пазари и др. Изведе се необходимостта от внедряване на нови ресурсно спестяващи и щадящи климата и околната среда технологии, повишаване на степента на дигитализация в сектора, развитие на кооперирането и сътрудничеството, разширяване на иновациите, подобряване на достъпа на земеделските производители до пазарите, повишаване на производителността и ефективността и т.н.

Председателят на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК), инж. Тодор Тонев,  взе участие в събитието с Доклад „Енергиен потенциал в аграрната икономика“ и представи възможностите за енергийна ефективност в секторите лозарство и овощарство, животновъдство. Инж. Тонев сподели, че през последните години все повече се изучават и прилагат възможности за производство на енергия от продукти от аграрната икономика. Има възможност да се произвежда електроенергия, топлоенергия, газ биоетанол, дизел и др. от земеделски продукти. Забелязва се и опасност от конкуренция между хранителните продукти и енергийните продукти в земеделието. Поради това, ЕК не подкрепя производството на дизел от първични земеделски продукти. Представеният доклад  на инж. Тонев разгледа потенциала на Бургас за производство на енергия с цел да се демонстрират новите бизнес възможности и добавянето на стойност в аграрната икономика.