By / 16th септември, 2022 / Новини / Off

AEC EUROCLUSTER

Стартира нов проект с участието на ЧЕК в партньорство с още пет Европейки клъстера

На 01.09.2022г. е официалният старт на 30 месечният проект „АРХИТЕКТУРА, ИНЖЕНЕРИНГ И СТРОИТЕЛСТВО: Съвместна клъстерна инициатива за иновативни решения в строителния сектор (AEC EUROCLUSTER)“, финансиран от ЕК по програма SMP-COSME-2021-CLUSTER. Водещ партньор на проекта е Строителен клъстер от Словения, а в консорциума са включени клъстерни организации от Aвстрия, Италия, Испания, Румъния и България. На база опита на партньорските организации, проектът е насочен към подпомагане на преходът към по-дигитална, зелена и кръгова икономика. Европейските строителни компании играят водеща роля в разработването и внедряването на енергийно ефективни, екоиновативни и интелигентни решения, а Клъстерите като обединения на взаимосвързани компании и заинтересовани страни са съществен фактор за икономическото възстановяване, устойчивия преход и иновациите в Европа. Целеви групи на проекта са съществуващи клъстери и малки и средни предприятие (МСП) в Европа, работещи в сферата на строителството и свързаните с тях сектори. Основните дейности са свързани със създаване на мрежи между участниците в проекта, подкрепа на иновативни решения, обучения и интернационализация.

За целта AEC EUROCLUSTER ще предостави безвъзмездни средства (финансови ваучери) на най-малко 16 МСП за разработване и пускане на пазара на нови продукти или услуги, които значително се различават от наличните в момента решения и са с висока стойност за зелената и цифрова трансформация в строителните индустрии. Проектът е с фокус строителната сфера  и  следните подсектори:

  • BIM
  • Строителна роботика
  • Управление на строителни проекти
  • Усъвършенствани строителни материали
  • Строителство извън обекта
  • Безопасност на строителните работници
  • Мониторинг на строителството
  • Зелена сграда
  • 3D принтиране

#AECeurocluster     #euroclusters   #JointCusterInitiatives   #SingleMarket  #GreenTransition #NextGenEU #NextGenerationEU  #greenconstruction