By / 10th ноември, 2017 / Новини / Off

„Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения”

На 03.11.2017 г., по време на редовното Общо събрание на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) бе официално представен шестнадесет месечният проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“. На събитието присъстваха управителите, както и служителите на фирмите-членки на клъстера, представител на Технически Университет – Варна, както и административното тяло на ЧЕК.

Като бенифициент по проекта, Черноморски енергиен клъстер ще си партнира със Строителен клъстер от Словения (www.sgg.si)  и Фондация „Оландия“ (www.fundacjaolandia.org)  от Полша с цел обмяна на опит, трансфер и въвеждане на иновативни практики за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд.

Динамично променящата се икономическа обстановка налага необходимостта от ефективно управление на човешките ресурси – основа на преуспяващите организации. Особената роля на клъстерите в икономиката и техните предимства, правят тези обединения подходяща среда за прилагане на иновативни форми за използване на човешките ресурси. Дейностите на проекта са насочени имено към обмяната на опит и добри практики с проектните партньори от Словения и Полша за използването на „клъстерния подход“ като ефективна форма за управление на човешките ресурси.

В по-голямата си част фирмите-членки на ЧЕК, са малки и микро предприятия и финансовия ресурс отделян за повишаване квалификацията на заетите е твърде ограничен. За това и в рамките на настоящия проект ще се проведат обучителни визити до Любляна и до регион Великополско войводство с цел взаимстване от опита на чуждестранните клъстерни организации по отношение на управление на човешките ресурси и организацията на труд. Основавайки се на тезата за „споделено управление на човешките ресурси” в клъстерната организация ще бъде разработена електронна обучителна платформа на сайта на ЧЕК с цел споделено обучение на кадри на фирмите-членки, предвижда се сформиране на „временни екипи от специалисти“ с цел обмен на експерти между фирмените членове и др. Над 140 заети лица на трудови правоотношения във фирмите-членки на клъстера ще могат да се възползват от резултатите по проекта. Това ще доведе до подобряване на конкурентността на членовете на Черноморски енергиен клъстер и способността им да се адаптират към непрекъснатите законодателни, икономически и социални промени на пазара.

В началото на м. Октомври 2017г., Председателят на клъстера – инж. Тодор Тонев подписа Договор № BG05M9OP001-4.001-0046-C01 с МТСП за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, компонент 1 на процедура ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”. Проектът ще приключи в края на месец Декември 2018г.