ПЪЛНОПРАВНИ ЧЛЕНОВЕ

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
 „3К” АД
 „Рейтекс Инжинеринг” ООД
 „3К-Консулт” ЕООД
 „Геа Принт” ЕООД
 „Сектрон Варна“ ООД
 „Буров“ ЕООД
 Информационна агенция „Ливеа“ ЕООД
 „УЕБМА“ ЕООД
 „КАСИ Аутомейшън“ ЕООД
 „Индустриални Интегрирани Системи“ ООД
 Аполон Kлимат Инженеринг ООД
 Инхом ООД
"Пътища и мостове" ЕООД

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
 Черноморска Регионална Агенция за Управление на Енергията (ЧРАУЕ)
 Агенция за управление на енергията – Добрич (ДУЕА)
 Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО)
 Институт за младежки инициативи и иновации (ИМИИ)
 Сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ В””
 СНЦ „Булгарика“
 СНЦ „Институт по медиация и извънсъдебно решаване на спорове“
 Обществен център за Околна Среда и Устойчиво Развитие (ОЦОСУР)

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
 Технически Университет – Варна

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Членството в клъстъра е доброволно!

Членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат юридически лица, обществени и/или частни институции, неперсонифицирани правни субекти, които извършват, подпомагат или са съпричастни към проблемите на опазване на околната среда и ефективно управление на енергията.

Членовете на СДРУЖЕНИЕТО запазват своята икономическа, юридическа и организационна самостоятелност.

Нови членове се приемат с решение на УС на клъстъра въз основа на подадено писмена молба, в която представляващият кандидата декларира, че приема Устава на СДРУЖЕНИЕТО.

МОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВО – изтегли (*.doc 34 KB)

Едновременно с молбата за членство се подават следните документи:
– Удостоверение за актуално състояние
– Решение от управляващия орган на организацията за участие и представителство в сдружение „Черноморски Енергиен Клъстер

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-