ПЪЛНОПРАВНИ ЧЛЕНОВЕ

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
 „3К” АД
 „Рейтекс Инжинеринг” ООД
 „3К-Консулт” ЕООД
 „Геа Принт” ЕООД
 „Сектрон Варна“ ООД
 „Буров“ ЕООД
 Информационна агенция „Ливеа“ ЕООД
 „УЕБМА“ ЕООД
 „КАСИ Аутомейшън“ ЕООД
 „Индустриални Интегрирани Системи“ ООД
 Аполон Kлимат Инженеринг ООД
 Инхом ООД

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
 Черноморска Регионална Агенция за Управление на Енергията (ЧРАУЕ)
 Агенция за управление на енергията – Добрич (ДУЕА)
 Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО)
 Институт за младежки инициативи и иновации (ИМИИ)
 Сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ В””
 СНЦ „Булгарика“
 СНЦ „Институт по медиация и извънсъдебно решаване на спорове“
 Обществен център за Околна Среда и Устойчиво Развитие (ОЦОСУР)

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
 Технически Университет – Варна

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Членството в клъстъра е доброволно!

Членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат юридически лица, обществени и/или частни институции, неперсонифицирани правни субекти, които извършват, подпомагат или са съпричастни към проблемите на опазване на околната среда и ефективно управление на енергията.

Членовете на СДРУЖЕНИЕТО запазват своята икономическа, юридическа и организационна самостоятелност.

Нови членове се приемат с решение на УС на клъстъра въз основа на подадено писмена молба, в която представляващият кандидата декларира, че приема Устава на СДРУЖЕНИЕТО.

МОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВО – изтегли (*.doc 34 KB)

Едновременно с молбата за членство се подават следните документи:
– Удостоверение за актуално състояние
– Решение от управляващия орган на организацията за участие и представителство в сдружение „Черноморски Енергиен Клъстер

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-