By / 12th октомври, 2017 / Новини / Off

  ЧЕК стартира  изпълнението на проект по ОП  “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

В началото на м. Октомври 2017г., Председателят на клъстера – инж. Тодор Тонев подписа Договор № BG05M9OP001-4.001-0046-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, компонент 1 на процедура ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”.

16 месечният проект  „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“ се изпълнява в партньорство със Строителен клъстер от Словения (www.sgg.si)  и Фондация „Оландия“ (www.fundacjaolandia.org)  от Полша.

С цел насърчаване на транснационалното сътрудничество между ЧЕК и проектните партньори чрез обмяна на опит, трансфер и въвеждане на иновативни практики за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд, проектът предвижда  да бъдат реализирани дейности, свързани с използването на „клъстерния подход“ като ефективна форма за управление на човешките ресурси.

Въз основа на опита на други клъстери от ЕС ще бъде направен анализ доколко клъстерната форма на обединение на фирми може да бъде в полза на ефективното управление на човешките им ресурси. В следствие на обменения опит с партньорите по проекта ще бъдат проучени и адаптирани две практики в областта на развитието на човешките ресурси, като едната от тях ще бъде пилотно приложена в три фирми-членки на ЧЕК.

С реализирането на проектните дейности ще се въведе иновативен инструмент за развитие на човешките ресурси, базиран на клъстерния подход. Това ще доведе до подобряване на конкурентността на членовете на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) и способността им да се адаптират към непрекъснатите законодателни, икономически и социални промени на пазара.

Повече информация за проекта: http://www.bsecluster.org/799-2/