By / 26th март, 2017 / Новини / Off

ЧЕК подписа договор за финансиране по Програма „Иновации за зелена индустрия“

В края на м. Януари 2014г., Председателят на Черноморски Енергиен Клъстер подписа договор с Иновация Норвегия за изпълнение на проект „BANCAGE: България и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество“. Проектът се финансира от Програма „Иновации за зелена индустрия“, финансирана по линия на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Програмата „Иновации за зелена индустрия” в България има за цел да увеличи конкурентоспособността на българските предприятия чрез прилагане на „зелени” иновации, практики и технологии. Изграденото партньорство между частни компании от Норвегия и България е задължително условие, с цел засилване на сътрудничеството и обмяна на опит между български и норвежки институции и бизнес общности. Държавната агенция „Иновация Норвегия” (Innovation Norway) администрира програмата.

Черноморският Енергиен Клъстер ще изпълнява проект BANCAGE в партньорство с Норвежки енергиен клъстер (NCE Smart Energy Markets) и консултантска фирма за управление на енергията (New Energy Performance AS) от Норвегия. Проектът цели да укрепи взаимоотношенията между двата енергийни клъстера като иновативен и ефективен модел за увеличаване на конкурентоспособността на бизнеса чрез изграждане на специфичен капацитет на енергийна тематика, привличайки публични, частни и НПО сектори. В рамките на две години, ще се реализират редица дейности за установяване на двустранно сътрудничество между ЧЕК и NCE Smart, както и между фирми-членки на клъстерите, с конкретен акцент върху изграждането на капацитет на специфични теми, свързани с опазване на околната среда и устойчиво използване на енергийните ресурси.

Партньорите по проекта ще градят капацитет в публичния и частния сектор чрез трансфер на знания относно Системи за енергиен менджмънт (EMS), изграждане на консултативни мрежи и обмяна на опит за практическото прилагане на устойчиви енергийни политики, обмяна на добри практики между България и Норвегия относно енергийни мерки и дейности в обществени и частни сгради. Ще се организират енергийни еко-мероприятия, с цел насърчаване на енергийната ефективност и опазване на климата. Ще се проведат бизнес форуми за предоставяне на възможности за работа в мрежа и за създаване на дългосрочни бизнес партньорства между фирми от клъстерите.

Целеви групи на проекта са фирмите-членки и административният персонал на двата енергийни клъстера, политици и местни власти, неправителствени организации, енергийни агенции и образователни институции на местно ниво, местни бизнес фирми, работещи в полза на зелената икономика: монтажници, доставчици на екологични продукти и услуги, одитори, финансови институции, и т.н.

ЕС е изправен пред сериозни предизвикателства по отношение на устойчивото развитие на енергията и емисиите на парникови газове, както и сигурността на енергийните доставки, зависимостта от вноса и конкурентоспособността и ефективното прилагане на вътрешния енергиен пазар. Проект BANCAGE е инструмент за подкрепа и изпълнение на целите на политиката за енергетиката и изменението на климата на Европейско и национално ниво.