By / 26th март, 2017 / Новини / Off

Проект на Черноморски Енергиен Клъстер, поканен за участие в конкурс на Европейската Комисия за престижната награда „Устойчива енергия за Европа“

16.01.2014г.

Проект “Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление в Черноморските общини”, който приключи в края на месец октомври 2013г. и бе изпълнен от Черноморски енергиен клъстер в партньорство с община Балчик и Асоциацията на българските черноморски общини, е официално поканен за участие в Sustainable Energy Europe Awards 2014 (наградите „Устойчива енергия за Европа“), в категория „Енергоспестяване в бита“.

Наградата „Устойчива енергия за Европа“ на Европейската комисия утвърждава и насърчава най-стойностните проекти в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и екологично чистия транспорт. С нея се отличават проекти, които допринасят за изпълнението на стратегията Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и имат доказано въздействие върху устойчивото енергийно развитие. Конкурсът е отворен за участници от публичния и частния сектор, включително МСП, международни промишлени и търговски асоциации, академични институции и неправителствени организации до 28-ми март 2014.

Победителите получават институционалнo признаване и подкрепата на ЕК, насочена към повишаване на тяхната значимост сред основни заинтересовани страни, медиите и широката общественост. Победителите ще бъдат официално обявени от Комисаря за енергетиката – Гюнтер Йотингер в Брюксел по време на престижно събитие „Седмица на устойчива енергия на ЕС“, което ще се проведе в периода на 23-27 юни 2014. 

Номинираният проект на Черноморски Енергиен Клъстер на стойност 139 хил. лв се реализира за период от 18 месеца (април 2012 – октомври 2013) и предложи иновативен подход за намаляване консумацията на енергия за улично осветление в общините. Фокусът на проекта бе пилотно изграждане на напълно ново като концепция улично осветление, което да използва най-новите технологии в областта на осветлението и захранването от местен енергиен източник – улично осветление със светодиодни лампи (т.н. LED лампи) и захранвано от фотоволтаични панели. Проектът в своята същност бе демонстрационен, беше изградено високотехнологично улично фотоволтаично осветление на крайбрежната алея «Дамба» в гр. Балчик. Уличното осветление работи 3650 часа годишно при средна годишна консумация 21 MWh. Изградената система е уникална за България с това, че за първи път, основният захранващ източник е генерираната от фотолтаичните панели електроенергия, а като резервен източник в аварийни случаи е предвидено да се използва електроенергия от електропреносната мрежа.