By / 26th март, 2017 / Новини / Off

Teхнически Университет – Варна стана пълноправен член на Черноморски енергиен клъстер

Октомври 2016г

С решение на УС, Технически Университет – Варна стана 18-я пълноправен член на Черноморски Енергиен Клъстер (ЧЕК). Университетът е държавна образователна институция, която е поела предизвикателството и отговорността да бъде фактор в развитието на интелектуалния потенциал на България, да подпомага процеса на устойчивото развитие, основан на интелигентен растеж, икономика на знанието и иновациите, да внедрява европейските и световни стандарти в областта на обучението на студенти и докторанти и научноизследователската дейност. В настоящия момент структурата на ТУ-Варна включва 4 факултета (машинно-технологичен, корабостроителен, електротехнически и факултет по изчислителна техника и автоматизация), 2 колежа и един департамент.

От създаването си през 2011г. до сега, ЧЕК е реализирал редица международни и европейски проекти и инициативи за насърчаване на добрите бизнес взаимоотношения в страната и чужбина в полза на „Енергията, околната среда, климата и зелената икономика“.

ЧЕК залага в своята основна мисия обединяване усилията на бизнеса, научните среди и неправителствения сектор в България за намаляване на енергийнoто потребление, за популяризиране на възобновяемите енергийни източници, за устойчиво развитие и ефективно управление на енергията. С включването на ТУ – Варна в състава на клъстера, ЧЕК напълно покрива нуждите си и от академичен потециал и капацитет в областта на енергийната ефективност.