By / 10th май, 2017 / Новини / Off

Списък на клъстерите, категоризирани от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“: