By / 27th октомври, 2017 / Новини / Off

ДО
УПРАВИТЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА                        
ЧЕРНОМОРСКИ ЕНЕРГИЕН КЛЪСТЕР

Относно: Провеждане на Общо събрание на клъстера

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С удоволствие Ви информираме, че в съответствие с разпоредбите на Чл.20./1/ от Устава на Черноморски енергиен клъстер на 03.11.2017г. (петък) от 11:00 часа в Заседателната зала на фирма „Сектрон Варна“ ООД,  гр. Варна, бул. “Васил Левски” 58, ще се проведе редовно Общо събрание на клъстера.

С настоящото писмо отправяме покана за участие лично към Вас. При невъзможност за лично присъствие, молим да изпратите представител на Вашата организация.

Предварителен Дневен ред за провеждане на Общото събрание на ЧЕК:

  1. Откриване на заседанието на Общото събрание на ЧЕК. Приемане на Дн. ред

                                                                                     Инж Тодор ТОНЕВ – Председател на УС

  1. Избор на председателстващ и протоколчик на Общото събрание

                                                                                     Инж Тодор ТОНЕВ – Председател на УС

  1. Отчет за дейността на ЧЕК през 2016г. – 2017г. и представяне на приоритети за 2018г.

                                                                                                  Марияна КЪНЧЕВА – Член на УС

  1. Представяне на цели, дейности и предвидени резултати на новостартиралия проект на клъстера: BG05M9OP001-4.001-0046-C01 „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

                                                                                  Полина АНТОНОВА – ръководител на проекта

 

С оглед по–добрата организация за провеждането на Събранието, най-учтиво Ви молим да потвърдите участието си на тел.: 052/600 266  или на е-мейл: bsec@abv.bg до 1ви Ноември 2017г.

Благодарим Ви предварително и очакваме да Ви поздравим с “Добре Дошли”! 

С уважение:
Инж. Тодор ТОНЕВ
Председател на УС на ЧЕК