Проект “BANCAGE: България и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество”

Водеща организация: 
Черноморски Енергиен Клъстер (ЧЕК)

Партньори: 
NCE Smart Energy Markets 
New Energy Performance AS (NEPAS) 

Продължителност:
01.02.2014 – 31.01.2016

С финансовата подкрепа на:
Програма „Иновации за зелена индустрия“, финансирана по линия на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г

Европейският съюз е изправен пред сериозни предизвикателства по отношение на устойчивото енергийно развитие:

  • намаляване на вредните емисиите

  • намаляване на зависимостта от вноса на енергийни ресурси;

  • повишаване на сигурността на енергийните доставки;

  • повишаване на конкурентоспособността

  • създаване на ефективен модел на вътрешен енергиен пазар.

Проект BANCAGE е инструмент за подкрепа и изпълнение на целите на политиката за енергетиката и изменението на климата на Европейско и национално ниво.

BANCAGE цели да укрепи взаимоотношенията между норвежки и български енергиен клъстер като иновативен и ефективен модел за увеличаване на конкурентоспособността на бизнеса чрез изграждане на специфичен капацитет на енергийна тематика, привличайки публични, частни и НПО сектори.

Специфични цели на проекта: да се установи двустранно сътрудничество между норвежки и български енергиен клъстер и техните фирми-членки, с конкретен акцент върху изграждането на капацитет на специфични теми, свързани с опазване на околната среда, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източниц. Изграждане на капацитет в публичния и частния сектор чрез трансфер на знания относно системи енергиен менджмънт (EMS). Изграждане на консултативни мрежи и обмяна на опит за практическото прилагане на устойчиви енергийни политики. Обмяна на добри практики между България и Норвегия относно мерки и дейности в обществени и частни сгради. Организиране на енергийни еко-мероприятия, с цел насърчаване на енергийната ефективност и опазване на климата, както в публични, така и частния сектор в България.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТА са увеличаване бизнес конкурентоспособността на партньорите по проекта чрез изграждане на специфичен капацитет и установяване на дългосрочни бизнес партньорства между фирми, членки на клъстерите – партньори по проекта. Количествено измерими резултати по проекта:

  • 200 души, преминали обучение за целите и ползите на ЕМС

  • 2 работни посещения (едно в България и едно в Норвегия) между партньорите по проекта с участието на поне 20 експерти

  • 2 Енергийни бизнес форуми за предоставяне на възможности за работа в мрежа и създаване на дългосрочни бизнес партньорства между фирми от клъстерите – организирани и проведени в България и в Норвегия

  • Най-малко 5 партньорство, установени между български / норвежки фирми от клъстерите

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: Фирмите-членки и административен персонал на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) и NCE Smart Energy Markets; политици и местни власти; неправителствени организации, енергийни агенции и образователни институции на местно ниво; местните бизнес фирми, работещи в полза на зелената икономика: монтажници, доставчици на екологични продукти и услуги, одитори, финансови институции, и т.н.

Публично съобщение за осъществяване на одит на проекта
/изтегли от ТУК *.pdf/