Проект „Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление в черноморските общини”

Водеща организация: ЧЕРНОМОРСКИ ЕНЕРГИЕН КЛЪСТЕР 

Партньори: 
Община Балчик
Асоциация на българските черноморски общини

Продължителност на проекта: 13 месеца (април 2012 – май 2013)

Обща стойност на проекта: 138 030 лв 

Финансираща организация: Програма за малки проекти на Глобалния Екологичен фонд (ГЕФ)

Настоящият проект предлага иновативен подход за намаляване консумацията на енергия за улично осветление. Проектът в своята същност е демонстрационен, ще бъде изградено високотехнологично улично фотоволтаично осветление на крайбрежната алея «Дамба» в гр. Балчик. Алеята е любимо място за разходка на жителите, туристите и гостите на града, което е предоствака за широко разпространение на резултатите от проекта. 

Проектираната система ще осигурява осветление напълно независимо от конвенционалната енергия, същвремнно ще бъде сигурна и ще осветява съгласно стандартите заложени в БДС. Въпреки, че изискват по-голяма първоначална инвестиция, използването на осветителни уредби с внедрени алтернативни източници на енергия е целесъобразно по много причини: енергията, която генерират е екологична; при експлоатацията им не се отделят вредни емисии; изискват ограничена поддръжка. Срокът на експлоатация на фотоволтаичните модули е 20 години, т.е. за целия живот на изграденото улично осветление ще бъдат спестени 600 тона вредни емисии. 

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: намаляване на вредните емисии емитирани от уличното осветление чрез използване енергията от Слънцето

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: 
– Демонстриране на ползите от използването на слънчевата енергия в уличното осветление, чрез монтиране на система за улично фотоволтаично осветление в община Балчик.
– Създаване на методика за точно отчитане на спестените вредни емисии от фотоволтаично улично осветление
– Повишаване на капацитета и знанието на местните и централни власти за възможностите за изграждане на слънчево улично осветление.

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ:

  • Управление и популяризиране на проекта

  • Демонстрационна практика за изграждане на улично фотоволтаично осветление на алея „Дамбата” Балчик: Сформиране на Експертен екип и изготвяне на проект на улично фотоволтаично осветление на алея „Дамбата” Балчик; Изграждане и въвеждане в експлоатация на улично фотоволтаично осветление на алея „Дамбата” Балчик; Изготвяне на Методика за отчитане на спестените вредни емисии и финансови средства от въведеното в експлоатация уличното фотоволтаично осветление; Провеждане на мониторинг на уличното фотоволтаично осветление, верификация на спестените емисии и пари.

  • Информационно-образователна кампания: Разработване и отпечатване на информационна брошура за ползите от въвеждането на слънчева енергия в уличното осветление; Проучване на международни практики за използването на енергията от слънцето, като улично фотоволтаично осветление и подходи за реализация на проекти; Разработване на технически проекти за улично фотоволтаично осветление в 7 Черноморски общини.

Целевите групи на проекта: общини, производители на електроенергия, експерти в областта. Непреки бенефициенти по проекта: гражданите и гостите на община Балчик, енергийните агенции, местния бизнес и т.н.