By / 17th ноември, 2017 / Новини / Off

ПРОВЕДЕ СЕ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КЛЪСТЕРА

На 03.11.2017г. (петък) от 11:00 часа в заседателната зала на фирма „Сектрон Варна“ ООД,  гр. Варна, бул. “Васил Левски” 58 се проведе редовно Общо събрание на клъстера. На събранието присъстваха всички членовете на Управителния съвет, както и 13 представители на фирмите членки на клъстера.

Заседанието бе открито от Председателя на УС на ЧЕК – инж. Тодор Тонев. Той направи обхватна презентация на ЧЕК, включваща целите за създаване на клъстера; организациите членовете на клъстера към момента (12 търговски дружества, 8 сдружения с нестопанска цел и Технически Университет – Варна); членството на ЧЕК в други организации и европейски мрежи (ЧЕК членува в Асоциацията на Бизнес Клъстерите; ЧЕК е част от Европейската платформа за клъстерно сътрудничество); услугите, които клъстера предоставя на членовете си; реализираните дейности, инициативи и проекти в периода 2016/2017г.

ЧЕК е категоризиран като «РАЗВИВАЩ СЕ КЛЪСТЕР» от ИАНМСМ (Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия) с цел да кандидатства по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“. През април 2017г., екипът на клъстера разработва проект  «Създаване на изпитателна лаборатория за иновативни технологии “Black Sea INNO Lab” за общите клъстерни дейности на Черноморски Енергиен Клъстер» и кандидатства по ОП “Иновации и конкурентоспособност”, BG16RFOP002-2.009 – Развитие на клъстери в България. Бюджетът на проекта е 1 192 348.00  лв (80% грант), резултатите от Оценителната комисия: Отхвърлен на етап административна оценка       !

Г-н Тонев представи общата позиция на клъстера по въпроса с отхвърлянето на проекта на етап административна оценка, както и писменото становище и възражение на ЧЕК във връзка с причините за отхвърляне на проектното предложение.

След това, г-жа Антонова – ръководител на новостартиралия проект  „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, представи проекта, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, компонент 1 на процедура ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”. Той ще се изпълнява в партньорство със Строителен клъстер от Словения и Фондация „Оландия“ от Полша. В рамките на проекта са предвидени дейности по обмяна на опит в сферата на УЧР с проектните партньори, като по 15 представителя на организациите членове на ЧЕК ще направят 5-дневна визита на партньорите в Словения и Полша, ще бъде разработена обучителна платформа на сайта на клъстера в полза на служителите на организациите членки, ще бъдат обучени служители, ще бъдат разработени стратегии за УЧР на членките, др.

Кратка презентация на възможностите за финансиране на бизнеса през 2018г. по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ бе направена от г-жа Зангова, експерт от Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО). Присъстващите обсъдиха потенциални идеи за сътрудничество и възможността за участие в проекти, индивидуално и чрез клъстера.

Г-жа Марияна Иванова, член на УС, даде думата на присъстващите представители на организациите членове на ЧЕК да споделят техните идеи за бъдещо сътрудничество и как клъстера може да бъде от полза за членовете си, извън рамките на писане на проекти по оперативни и европейски програми.

Думата бе взета от г-н Колю Орешков, член на УС на ЧЕК и предствител на фирма „3К-Консулт” ЕООД. Той сподели, че организацията която представлява се занимава към момента с „Net metering“ (мрежово измерване на електроенергията) – технологична система, която позволява на малките потребители да използват собствени източници на електроенергия за задоволяване на енергийните си нужди без да е необходимо да инсталират акумулаторен блок или инсталирането на голяма мощност. Г-н Орешков продължи, че „когато става дума за електроенергия, обществото мисли, че става въпрос само за производството като атомна, топло, водна или фотоволтаични и вятърни централи.  Само в професионални кръгове се обсъжда възможността за оптимизация на електропреносната мрежа. Към настоящият момент технологията нет метеринг звучи екзотично, но неглижирането на развитието на технологиите в тази област може да доведе до много големи проблеми в бъдеще. Например ако собственик на апартамент инсталира 1 kWp фотоволтаична мощност на своята тераса, произведената през лятото електроенергия ще се отчита като кредит от нет метеринг, а през зимните месеци същият собственик ще ползва даденият към системата кредит във вид на електроенергия, като изравнителният период може да от 6 до 12 месеца. По този начин се оптимизират разходите за генериращи мощности, подобрява се ефективността на електропреносната мрежа, избягва се държавното финансиране на енергията от ВЕИ, повишава се енергийната сигурност и независимост,  създава се среда за иновации. Подобни системи има инсталирани в САЩ, Гърция, Холандия и др. Прилагането на тази технология в България засяга редица нормативни актове като Закон за енергетиката, Закон за счетоводството, Закон за устройство на територията и др.“.

Според г-н Орешков, клъстера може да укаже подходящата институционална подкрепа за прилагането на тази технология в България.

Г-жа Марияна Иванова сподели, че това е и една от важните роли на ЧЕК и през началото на 2018г. ще инициира редица работни срещи с управляващите, със съдействието и подкрепата на Асоциацията на Бизнес Клъстерите и  Асоциация на Българските Черноморски Общини.