By / 4th април, 2018 / Новини / Off

Представители на фирми-членки на Черноморски енергиен клъстер се завърнаха от работно посещение в Словения

В периода 27 март – 31 март 2018 г., делегация от 15 представители на фирмите-членки на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) взеха участие в работно посещение в гр. Любляна, Словения, в рамките на което се проведе тридневен обучителен семинар по проект BG05M9OP001-4.001-0046-C01 “Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“.

Домакин на събитието бе Словенски строителен клъстер, официален партньор на ЧЕК по проекта. Създадена през 2004г., партньорската организация от Словения има изключително богат опит в изпълнението на проекти и дейности, свързани с консултантски и други услуги за определяне на възможностите за иновации, тенденции и перспективи за развитие, бизнес сътрудничество, обучения за разработване на системи за иновации, иновационен потенциал и дейности, свързани с развитието на човешките ресурси към комерсиализация, достъп до чужди пазари и интернационализация, бизнес модели за иновации.

Целта на обучителния семинар бе да се насърчи обмяната на опит и иновативни практики между партньорите по проекта, както и представителите на ЧЕК да се запознаят „на място“ с  иновативната практика на словенския клъстер  „Споделено управление на човешките ресурси в клъстерните обединения”. Търсейки алтернативни и иновативни решения за подобряване на развитието на човешките ресурси и организацията на труд, словенския клъстер е стартирал прилагането на споделеното управление и организация на персонала сред клъстерните фирми.

По време на първия ден от семинара, Директора на клъстера – г-н Владимир Гумилар представи дейноста на клъстера, какво го прави иновативен, как фирмите-членки търсят добавена стойност и как извършват съвместна изследователска и развойна дейност. Запозна аудиторията с прилаганата от тях практика за провеждане на споделени обучения за служителите на членовете на клъстера, иновативното решение, свързано със създаване на „временни екипи от специалисти“ от различните фирми, членове на клъстера, съвместното разучаване и развиване на иновации, иновативните стратегии за развитие на човешките ресурси на фирмите членки.

Той представи реализирания от Клъстера проект по програма Еразъм+, насочен към разрешаване на проблема с адаптацията и реализацията на новите служители. За целта в рамките на проекта са модернизирани бакалаварски програми, с акцент върху зеленото строителство. По този начин завършилите млади специалисти, които са и потенциални кадри на фирмите-членки на клъстера са с много добра подготовка в областта на зелените технологии в строителството.

Г-н Андро Гоблон – мениджър проекти в Строителния клъстер,  запозна представителите на ЧЕК с възможностите за развитието и използването на нови бизнес модели като предпоставка за успешно развитие на фирмите, предимството на Клъстера като организационна форма, предлагащ съвместна работа в споделена бизнес среда.

Теоретичните занятия бяха съпроводени с посещения на място във фирми-членки на Строителния клъстер.

Изключителен интерес предизвика посещението във фирма Robotina – дългогодишен член на клъстера. От създаването си през 1990 г. Robotina доставя изключителни продукти и услуги в областта на енергийния мениджмънт. Фокусирайки се върху качеството и производителността, те са разработили хардуер и софтуер за енергиен мениджмънт, главно в критичната индустриална автоматизация, използвайки контролери от производители от световна класа. Сходната дейност на фирма Robotina с тази на фирми-членки на ЧЕК – „Рейтекс инженеринг“ ООД, „Сектрон“ ООД,  „Каси Аутомейшън“ и „Индустриални интегрирани системи“ ООД, даде възможност да се дискутират бъдещи съвместни проекти.

На 29 март, след теоретичните занимания, участниците в обучителния семинар посетиха друг член на партньорския клъстер – Словенски национален институт по строителство – международно призната научноизследователска организация в областта на строителството. Тяхната изследователска дейност е насочена към разработването на нови материали и технологии.

Г-жа Ана Младенович представи дейността на Института и възможностите за изпълнението на съвместни проекти с Черноморския енергиен клъстер, а директора на Лабораторията за термозащита, термоизолация и звукоизолация – г-жа Сабина Йордан  и директора на Лабораторията за бетон, камък и рециклирани материали впечатлиха представителите на ЧЕК с високите постижения на техните структури. Обсъдиха се възможностите за бъдещо сътрудничество с клъстерния член –  „Инхом“ ООД.

На третия ден от обучителния семинар, участниците посетиха Търговско-индустриалната палата на Словения и още един член на Строителния клъстер – фирма JUB Group.

Търговско-индустриалната камара на Словения (CCIS) предоставя основни услуги на предприятията в Словения и е идеалният местен партньор за чуждестранни инвеститори. CCIS е основана преди повече от 160 години и към настоящия момент в нея членуват 7000 компании от всякакъв мащаб и от всички региони – включително и фирмите-членки на Словенския строителен клъстер. Палатата участва в редица национални и международни проекти, свързани с научноизследователска и развойна дейност, бизнес и предприемачество, интернационализация, социални въпроси, както и обучение и образование. За чуждестранните инвеститори в Словения CCIS предлага бизнес информация, консултантски услуги, управление на събития и достъп до иновативни групи на Словения, потенциални проекти и възможности за трансфер на технологии. Палатата работи за привличане на преки чуждестранни инвестиции, особено в дейности с висока добавена стойност, което направи фирмите от Черноморския енергиен клъстер особено атрактивни за Камарата, като бъдещи партньори и потенциални инвеститори.

На срещата присъства г-жа Валентина Кузма, която представи Проект SKILLCO „Умения за трансфер на знания и умения на работната сила в областта на електронното обучение в строителството“, който в момента се изпълнява от Търговско-индустриалната палата. В рамките на проекта са идентифицирани области на липсващи умения в строителството, като: Социални умения, техническа грамотност, изчисляване на разходи, Зелени умения, Безопасност и здраве при работа; използване на ИКТ за строителни работи. Резултатите  от изследването показват, че уменията са много важни за растежа, заетостта и конкурентоспособността на фирмите. За преодоляване на констатираните пропуски в познанията на служителите до края на проекта ще бъдат  разработени: учебни материали за интегриране в националните/регионалните учебни програми за професионално обучение, мобилно приложение с модули за обучение, което ще позволява достъп до различни видеоклипове, снимки, аудиоклипове, документи и текстове за обучаемите (както ученици, така и служители).

Направените анализи на резултатите в конкретни клъстери, в т.ч. и в Строителния клъстер са показали, че стратегическите инвестиции в умения могат да имат потенциала да създадат динамична система, която да подкрепя икономическото развитие и иновациите на фирмите.

На срещата в Търговско-индустриалната камара на Словения присъства Директора на Национални дървообработващ клъстер на Словения. Клъстерът има център за квалификация, където членовете на Клъстера участват в обучения за повишаване на квалификацията. Обсъдиха се възможности за бъдещи съвместни проекти и дейности.

Представителката на Института за строителни дейности представи съвместния им проект със Строителния клъстер, в рамките на който са разработили обучителни курсове за инженери  от строителния сектор относно новите изисквания в строителството – енергийно ефективно строителство, сградно регулиране и т.н.

Не по-малък интерес предизвика и произвежданата  Био къща от фирмата-членка на словенския партньор – COGREEN.

Практическата част от обучителния семинар завърши с посещение в JUB Group. Фирмата впечатли представителите на ЧЕК със своята 140-годишна традиция в производството на бои. Създават иновативни, енергоспестяващи, екологични и лесни за ползване продукти и технологии за защита, ремонт и поддръжка на сгради. JUB Group е успешна международна корпорация я, която се състои от дванадесет дъщерни дружества и работи на повече от двадесет пазара. Днес JUB Group наброява 569 служители, от които 343 са в Словения и 226 в дъщерни дружества в чужбина. Фирмата организира безплатни обучения за строители от фирмите-членки на Строителния клъстер за работа с техните материали. На успешно преминалите обучението се издава сертификат, който гарантира, че услугата е извършена качествено и JUB Group дава 25 години гаранция. Посещението във фирмата завърши с идеи за съвместно сътрудничество и бизнес проекти между JUB Group и фирми-членки на ЧЕК.