ПРОЕКТ BG161PO003-2.4.01-0012-СО001
„ЧЕРНОМОРСКИ ЕНЕРГИЕН КЛЪСТЕР – ЕФЕКТИВЕН МОДЕЛ
ЗА УСТОЙЧИВО БИЗНЕС РАЗВИТИЕ ”

Водеща организация: Черноморски Енергиен Клъстер (ЧЕК)

Продължителност на проекта: 24 месеца (март 2012 – февруари 2014)

Финансираща организация: ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Oперация 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите”

Обща стойност на проекта: 229 708,00 лв

Основната цел на проекта е устойчиво бизнес развитие на Клъстера и повишаване на конкурентоспособността на неговите членове чрез оползотворяване на възможностите, които осигурява клъстерния подход.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

 1. Създаване на постоянно действащо административно тяло за ефективно координиране на клъстерните дейности и повишаване на професионалните му компетенции

 2. Разработване на стратегически документи за насърчаване на клъстерния маркетинг с цел правилното му позициониране на пазара.

 3. Популяризиране дейността на клъстера като инструмент за привличане на нови клиенти и членове на клъстера.

 4. Повишаване ефективността на предлаганите услуги от клъстерните членове и разширяване на пазарните им позиции.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

 • Създаване на организационно-управленска структура и сформиране на екип за координиране на клъстерните дейности

 • Повишаване на капацитета на управителното и административното тяло на Черноморски Енергиен Клъстер

 • Организиране и провеждане на „Дни на Черноморски Енергиен Клъстер”

 • Създаване и поддържане на интернет страница на клъстера и изграждане на информационна база данни.

 • Разработване на Обща и Маркетингова стратегия за развитие на клъстера

 • Организиране и провеждане на Международна конференция „Интелигентни енергийни решения” в България

 • Изготвяне на брошури с информация за ЧЕК