НОРМАТИВНА БАЗА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕЕ И ВЕИ

• ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
• ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ
• ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

НОРМАТИВНА БАЗА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА ЕЕ

НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ, ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ

Енергийна стратегия на Република България до 2020 г., приета с Решение на Народното събрание от 1 юни 2011 г. ( Обн. ДВ, бр. 43 от 7 юни 2011 г.)

Национална дългогодишна програма по енергийна ефективност до 2015 г., приета с Решение на МС от 4 юли 2005 г.

Първи национален план за действие по енергийна ефективност 2008 – 2010 г., приет г.

Втори национален план за действие по енергийна ефективност 2011 – 2013 г., приет с Протокол № 36.14 на Министерския съвет от 28 септември 2011 г.

Национална дългосрочна програма

Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници. МИЕТ, 30 юни 2010 г. 

Национална програма за обновяване на жилищните сгради в Република България, приета с Решение на Министерския съвет от 20 януари 2005 г.

Стратегия за финансиране на изолацията на сгради за постигане на енергийна ефективност и план-програма за изпълнението й, приета с Решение на МС от 14 юли 2005.