By / 26th март, 2017 / Новини / Off

Международна конференция във варна събра клъстерни организации и агенции за икономическо сътрудничество от черноморския регион

Двудневната международна конференция „Интелигентни енергийни решения и устойчиви партньорства в Черноморския регион” се проведе на 25 – 26 ноември 2013г. в Хотел-галерия Графит – град Варна. Целта на международното събитие бе да провокира обществен интерес към клъстерните организации като обедини всички заинтересовани държави от Черноморския регион и да засили сътрудничеството между тях за постигане на устойчиво развитие и икономически растеж в региона.

Организатор на събитието бе Черноморски Енергиен Клъстер, създаден преди повече от две години и обединяващ представители на бизнеса и неправителствения сектор в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. По време на конференцията бяха представени перспективите за развитие на малките и средни предприятия в региона обединени чрез клъстерните организации, разкрити бяха проблемите и трудности, които срещат организациите при взаимодействието си с администрации и местни власти, споделени бяха добри практики за партньорства.

Международни гости на конференцията в морската столица бяха представители на Асоциация на Румънските Вътрешни Пристанища (Румъния), Специална провинциална администрация Самсун (Турция), Общинска агенция за транс-гранично сътрудничество «Еврорегион Долен Дунав» (Украйна), Европейска Регионална Рамка за Сътрудничество (Гърция), Община Инеболу (Турция) и Агенция за Трансгранично Сътрудничество и Европейска Интеграция (Молдова).

Черноморски енергиен клъстер, Асоциация на Българските Черноморски Общини, „Морски Клъстер България“, Търговско Промишлената Палата (ТПП) Варна, Бизнес Агенция «Варна» споделиха своя опит и добри практики за партньорства в областта на енергийната ефективност, алтернативни източници на енергия, опазване на околната среда и възможностите за развитие на бизнеса чрез управление на интелигентни устойчиви системи. Експерти от община Варна представиха приоритетите на «Стратегията за устойчиво енергийно развитие на община Варна» в контекста на предпоставка за сътрудничество на местната власт с малките и средни предприятия и неправителствения сектор в региона.

Международната конференция се организира в рамките на проект BG161PO003-2.4.01-0012-СО001 „Черноморски Енергиен Клъстер – ефективен модел за устойчиво бизнес развитие”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” .