By / 26th март, 2017 / Новини / Off

Крайбрежната алея на град Балчик светна с LED лампи

Приключи реконструкцията на уличното осветление на крайбрежната алея „Дамбата“, гр. Балчик по проект “Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление в Черноморските общини”, изпълнен от Черноморски енергиен клъстер в партньорство с община Балчик и Асоциацията на българските черноморски общини.

Фокусът на проекта бе пилотно изграждане на напълно ново като концепция улично осветление, което да използва най-новите технологии в областта на осветлението и захранването от местен енергиен източник – улично осветление със светодиодни лампи (т.н. LED лампи) и захранвано от фотоволтаични панели.

Изградената система е уникална за България с това, че за първи път, основният захранващ източник е генерираната от фотолтаичните панели електроенергия, а като резервен източник в аварийни случаи е предвидено да се използва електроенергия от електропреносната мрежа. 
Преди прилагането на мерките за енергийна ефективност и ВЕИ, осветлението на алеята се осъществява от 51 броя осветителни тела тип «Gamma tohrn”, 12 броя фенери “Noemi” и 10 сферични осветителни тела. Всички осветителни тела са с натриеви лампи с високо налягане (НЛВН), с обща мощност 5,75 kW. Уличното осветление работи 3650 часа годишно при средна годишна консумация 21 MWh.

Осветителните тела на алея „Дамбата“ преди и след реконструкцията:

Новата улична осветителна уредба PV-LED включва 68 улични осветителни стълбове със светодиодни лампи. Всяка лампа е с мощност от 20 W, като общата инсталирана мощност е 1 360 W. Зарядната фотоволтаична станция се състои от 18 броя поликристални фотоволтаични панели с единична мощност от 240 Wp. Общата инсталирана мощност е 4,32 kWp. Гаранционният срок на фотоволтаичните панели е 25 години, на LED лампите – 35 000 часа.
Икономическият и екологичният ефект от новото улично осветление ще се изразяват в годишното спестяване на 23 MWh електроенергия и 47,3 t вредни емисии CO2.