By / 2nd май, 2017 / Новини / Off

Експерти на ЧЕК участваха в обучение „Хармонизирано планиране на енергийните и транспортните планове в общините“

Устойчивото и интегрирано планиране на местни политики бе основен акцент в провелото се двудневно обучение, организирано от Асоциацията на Българските Черноморски Общини съвместно с енергийна агенция Добрич на 25-26 април 2017г. във Варна.

Обучението бе организирано в рамките на европейския проект „SIMPLA – Устойчива интегрирано планиране на местни енергийни политики“, който дава възможност на общините да се възползват и да актуализират своите планове за енергийна ефективност и транспорт. Обучението е част от предложения интегриран курс, който обхваща присъствени обучения и уебинари, както и специализирана подкрепа в разработването и актуализирането на местните планове и програми. Присъстващите експерти и специалисти от Черноморски общини се запознаха в детайли с новите моменти в разработването на енергийните и транспортните планове в съответствие с Европейската Инициатива Споразумение на Кметовете, която задължава присъединените общини да постигнат високи нива на енергийни спестявания и използване на възобновяемата енергия с цел постигане на устойчивост в борбата с глобалното затопляне. Част от програмата на обучението бе свързана и с успешното създаване на екипи за ефективно планиране и управление на поликити, като фокусът бе насочен към използваните подходи за водене на преговори и разрешаване на конфликти. Лектори на обучението бяха част от екипа на проекта от българска страна, както и експерти от Черноморската регионална енергийна агенция и Института по медиация и извънсъдебно производство.

През месеците май и юни предстоят вторите сесии от обучителния курс, когато участващите експерти ще обсъждат конкретни мерки и дейности в изпълнение и актуализиране на местните планове за енергийна ефективност и транспорт.

Повече информация е налична на интернет страницата на проекта: www.simpla-project.eu