Инициативата „Дни на Черноморски Енергиен Клъстер” стартира от Добрич

Днес, 21 Септември 2012г. в Парк-хотел „Изида” бе официалния старт на инициативата „Дни на Черноморски Енергиен Клъстер” за представяне на новосъздадения клъстер на територията на Българския Черноморски регион. Събитието бе целево планирано за провеждане в рамките на ежегодните „Дни на устойчивата енергия“ в община Добрия.

По този начин организаторите на „Дни на Черноморски Енергиен Клъстер”, целяха да покажат своята съпричастност към инициативата на община Добрич и мисия на новосъздадения клъстер „да съдейства за намаляване на енергийнoто потребление, за популяризиране на възобновяемите енергийни източници, за устойчиво развитие и ефективно управление на енергията в Черноморския регион”.

Форумът бе официално открит от Кмета на община Добрич – г-жа Детелина Николова, която сподели, че напълно подкрепя дейността на новосъздадения клъстер и се надява местния бизнес да намери място в него с цел стимилиране развитието на местната икономика и затвържвашане на общината като устойчива енергийна общност. Административният секретар на ЧЕК, г-н Добромир Джиков представи целите, бъдещите инициативи и ангажименти на енергийния клъстер да се затвърди като обединие на фирми и НПО от Черноморския регион, работещи заедно в посока повишаване на общественото разбиране за ролята и важността на ефективното управление на енергията, изпълнение на мерки за намаляване емисиите на въглероден двуокис и стимулиране на енергоспестяващите технологии и ВЕИ, водещи съответно до намаляване изменението на климата. 

Представителите на фирмите, членове на обединението, презентираха своите дейности и постижения, като първо бе дадена думата на г-н Георги Георгиев, представител на фирма 3К АД, която преди дни бе наградена със златен медал на Пловдивския панайр 2012г. На форума бяха поканени да представят своя продуктов профил и фирми, утвърдени вече на пазара с продуктовия си асортимент насочен към постигане на енергийна ефективност като ViesSman, YTONG Multipor, Sun Consulting и Rehau – всички заявиха интерес за членство в клъстера.

На събитието беше организиран и рекламен изложбен щанд, на който всяка фирма член на клъстера представи своята дейност. На участниците в семинарите бяха раздадени информационни и рекламни материали (брошури, инфолисти) за клъстера.

В еднодневната инициатива „Дни на ЧЕК” в Добрич участваха повече от 45 представителя на местния бизнес, регионални енергийни агенции, общински представители и медии. 

Събитията „Дни на Черноморски Енергиен Клъстер” се организират в Черноморските градове Варна, Добрич и Бургас с цел представяне и промотиране на клъстера на регионален принцип. Енергийните форуми се организират в рамките на проект BG161PO003-2.4.01-0012-СО001 „ЧЕК – ефективен модел за устойчиво бизнес развитие”. Целта на проекта е осигуряване на устойчиво развитие на новосъздадения клъстер и повишаване на конкурентоспособността на неговите членове чрез оползотворяване на възможностите, които осигурява клъстерния подход.

Дата: 21.09.2012г.