“ЧЕРНОМОРСКИ ЕНЕРГИЕН КЛЪСТЕР”

e организация, учредена на 29.08.2011г. в грaд Варна, обединяваща представители на бизнеса, научните среди и неправителствения сектор в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

ВИЗИЯ

за развитие на Черноморски Енергиен Клъстер (ЧЕК): организация работеща за намаляване на енергийнoто потребление, за популяризиране на възобновяемите енергийни източници, за устойчиво развитие и ефективно управление на енергията в Черноморския регион. Повишаване на общественото разбиране за ролята и важността на ефективното управление на енергията, изпълнение на мерки за намаляване емисиите на въглероден двуокис и стимулиране на енергоспестяващите технологии и ВЕИ, водещи съответно до намаляване изменението на климата.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ на ЧЕК са:

  • Да подпомага дейностите на своите членовете и да обединява усилията им по отношение на подготовка на предложения за подобряване на националната и местна нормативна база с цел подсигуряване на устойчива енергийна политика, както и дейностите им по участие в национални, европейски и международни проекти.

  • Да осъществява връзка и да си сътрудничи с Агенцията за устойчиво енергийно развитие, МИЕТ, МОСВ и с други държавни институции при разработването на предложения за подобряване на държавната нормативна база в областта на устойчивото енергийно развитие, политиката за енергийна ефективност и употребата не възобновяеми енергийни източници.

  • Да поддържа контакти с Директоратът за Енергия и Транспорт към Европейската комисия, целящ приложение на директивите на ЕК, както и участие в местни и регионални инициативи.

  • Да обменя информация и да разпространява най-добри практики и резултати на международно и национално равнище.

  • Да подпомага местните власти и туристическия бранш, като структороопределящи в региона в инициативи и проекти, свързани с енергийната ефективност и екология.

  • Да проучва, инициира и разработва проекти, нормативни актове и стандарти, изпълнение на проекти, консултации и програми в областта на енергийната ефективност и екологията, внедряване на екологично-доказани енергийни технологии, обучаване, публикуване и разпространение на информационни материали относно енергийния сектор.

Създадохме тази организация с ясната визия за насърчаване на добрите бизнес взаимоотношения в страната и чужбина в полза на „Енергията, околната среда, климата и зелената икономика“!

ЧЕРНОМОРСКИ ЕНЕРГИЕН КЛЪСТЕР БРОШУРА