By / 26th март, 2017 / Новини / Off

ЧЕК бе съорганизатор на провелите се в град Варна „Дни на Интелигентната Енергия – 2014“

За втора поредна година на 16 и 17 май 2014 г. в гр. Варна се проведоха «Дни на Интелигентната Енергия», като отново организатори на събитието бяха Черноморската Регионална Агенция за Управление на Енергията, Асоциацията на Българските Черноморски Общини и Черноморски Енергиен Клъстер в рамките на техните проекти съответно “SEAP PLUS”, „Geo DH“, „Working Тogether for Development”, съфинансирани от ЕК и проект “BANCAGE: България и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество”, финансиран по линия на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Любезен домакин на събитието и тази година бе Община Варна, а през втория ден – Технически Университет Варна.

Събитието се проведе под надслов „Изменението на климата – предизвикателство за обществото“ и имаше за цел постигане на по-висока обществена информираност относно „Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Община Варна 2020“ и Плана за действие за 20%-но намаление на емисиите на СО2 до 2020 г. както и насърчаване на активното включване на граждани и заинтересовани лица в изпълнението на заложените мерки, постигане на по-висока разбираемост от тяхна страна по отношение на личната отговорност в процеса на ограничаване негативните последствия от климатичните промени.

На 16 май събитието се проведе в зала Пленарна на община Варна, където участваха представители на енергийни дружества, общински експерти, граждани, неправителствени организации и компании, работещи в сферата на екологията, опазването на климата и възобновяемите източници на енергията. Работната среща бе открита от г-н Бисер Младенов – зам. кмет в община Варна, който пожела на участниците ползотворна дискусия и изрази надеждата си за по-активно включване на гражданското общество в борбата с климатичните промени на местно ниво. 

Лекторите представиха интересни доклади, запознаващи аудиторията с добри практики в използването на геотермални води и финансови стимули за насърчаване енергийно ефективното поведение на гражданите, добри примери от Австрия за граждански инициативи за постигане на почти 100% енергийна независимост на общини и градове и опитът на община Добрич в международното сътрудничество за постигане целите на ЕС 20-20-20.

По време на работните групи и дискусионните панели, участниците критикуваха политиката на община Варна за извършване на енергийно саниране на общински сгради без смяна на горивната база, за липса на цялостна енергийна политика и поставяне на ниски цели. В хода на дискусията се взе решение в най-скоро време да се събере Консултативния съвет по енергийна ефективност и мобилност към община Варна, в която ще бъдат поканени всички заинтересовани лица, за определяне на основни цели и мерки за изработване на конкретен план за действие на общината.