By / 26th март, 2018 / Новини / Off

 Делегация от 15 представители на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) на работно посещение в Словения

 

 

В периода 27-31.03.2018г. ще се проведат обучителни семинари за обмяна на опит и иновативни подходи в сферата на управление на човешките ресурси със Строителен клъстер на Словения (CCS).

Обучителните семинари са насочени към мениджърите на фирмите-членки на ЧЕК и ще включват, както теоретично представяне на добрите практики, свързани със споделено развиване и управление на иновации, иновативни стратегии за управление на човешките ресурси в рамките на клъстера, кръгова икономика, междусекторно сътрудничество и т.н., така и работни посещения на място във фирми, членове на чуждестранната клъстерна организация, интересни обекти и пилотни проекти.

Двустранните срещи и обучения между представителите на двете клъстерни организации ще се проведат в конферентната зала на  „City Hotel“ – град Любляна, а работните посещение на място на фирми-членки на клъстера са предвидени да бъдат в гр. Марибор (Marles Houses d.o.o.) и гр. Kозина (Robotina d.o.o), регион Средна Словения.

На третия ден от обучителната програма е предвидено посещение на Търговско-промишлената палата на Словения и среща с други фирми-членки на Словенския клъстер.

Като иновационен клъстер, CCS е отворена организация за всички заинтересовани страни в строителния сектор и свързаните с него технологични области. Клъстерът е създаден през 2004 г. и цели да подобри вътрешната и международната конкурентоспособност на своите членове чрез търговско сътрудничество и работа в мрежа, научноизследователска и развойна дейност, иновации, обучение и политически действия. Екипът на „Строителен клъстер на Словения“ се занимава предимно с научно изследователска и развойна дейност за целите на разработването на иновациионни проекти и идентифициране на подходящи програми за финансиране на тези проекти.

По време на визитата, висококвалифицираният екип на CCS  ще представи практиката си за провеждане на споделени обучения  в областта на енергийната ефективност за служителите на своите членове, иновативното решение, свързано със създаване на „временни екипи от специалисти“ от различните фирми, членове на клъстера, съвместното разучаване и развиване на иновации, иновативните стратегии за развитие на човешките ресурси на фирмите членки.

Предстоящото обучителното пътуване до Словения е в рамките на проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. CCS е официален партньор на Черноморски енергиен клъстер в проекта.