By / 25th май, 2021 / Новини / Off

25 май 2021г.

Стартира реставрация на фасадите на сграда недвижима културна ценност във Варна

Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) е водещ партньор по проект “GreeTHiSЗеленият Туризъм и историческото наследство – като предпоставка за развитие на Черноморския регион“, финансиран от Европейския съюз, Съвместна Оперативна Програма „Черноморски Басейн 2014-2020“. Проектът цели да насърчи развитието на екологичния културен туризъм на трансгранично ниво в Черноморския регион чрез популяризиране на знания и ноу хау за опазване на наследството, технологии за адаптиране към климата в исторически и защитени сгради и подпомагане на трансфера на иновативни бизнес решения между участващите страни.

С цел да се демонстрират устойчиви енергийни решения в исторически зони, партньорите по проекта са предвидили реализирането на инвестиционни дейности в пилотни сгради на територията на участващите държави по проекта. За България, в рамките на проекта е заложено реализирането на строително-ремонтни и реставрационни дейности по фасадата на сграда – недвижима културна ценност, държавна собственост, находяща се в гр. Варна, ул. Преслав №4.

Сградата е проектирана през 1911г. от арх. Манол Йорданов, за което свидетелства оригиналния проект в архива на Община Варна и попада в границите на археологическия резерват “Античен град Одесос – Варна”. Включена е в списъка на археологическите резервати съгласно Закона за културното наследство (ЗКН). За сградата е направена оценка на техническото състояние, описани са деструктивните процеси, засегнали фасадните елементи.

След редица съгласувателни процедури по инвестиционния проект и получено становище от Министерството на културата, че строително-ремонтните работи по сградата са допустими от гледна точка на опазване на недвижимата културна ценност, в средата на месец Май 2021г. стартира същинската работа по възстановяване облика на пилотната сграда.

Проектът за фасадната реставрация има за цел да върне автентичния вид на екстериора на сградата с минимална намеса. Архитектурният проект за фасадна реставрация предвижда възстановяване на архитектоничното и художествено-пластично въздействие на сградата най-близка до оригинала. Консервационно-реставрационната намеса ще върви заедно със строителните дейности. Предвижда се възстановяване на варо-пясъчната мазилка, реставрация на мазилковите корнизи, възстановяване на пластичната декорация от варо-циментова мазилка по образец и боядисване на фасадите.

За повече информация:  www.ubbsla.org