EDIBO Bootcamps: Стартират безплатни ИТ обучения за безработни младежи в периода Януари 2020 – Септември 2021

By / / Новини / Off

EDIBO Digital Bootcamps:

Стартират безплатни ИТ обучения за безработни младежи в периода Януари 2020 – Септември 2021

„Институт за младежки инициативи и иновации“ обявява старта на шестте обучителни курса по „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“ за безработни и нискоквалифицирани младежи в рамките на проект #EDIBO!!!

Ако сте на  възраст между 18 и 29 години, не учите и не работите в момента (#NEET), а се интересувате от ИТ технологии, свържете се с нас:

youth_institute@abv.bg

Ще получите дигитални умения, които са Ви нужни, за да развиете бизнеса, кариерата или увереността си!

Планирани курса: шест цикъла
Провеждане:  различни населени места в зависимост от получените заявки
Максимален брой обучавани в курс: 25
Продължителност на всеки курс: 200 часа
Учебна програма: >>>>>>>>

Обучителните курсове се организират в рамките на проект „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“, финансиран по Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г. EDIBO е насочен към драматичния проблем на младежката безработица и се стреми да насърчи обучението и намирането на работа на младежи до 29 години, както и да отговори на силното търсене на служители в областта на Информационни и комуникационни технологии.

За тези млади хора, партньорските организации oт България, Гърция, Италия, Испания, Литва и Латвия ще сформират „Европейски дигитални обучителни лаборатории“ в своята страна. Това са 10 седмици интензивни курсове за обучение със силен фокус върху доразвиване на ИКТ уменията на младежите, включително курсове по английски език. След обучителната фаза, младежите ще имат възможност за стаж, предложен от „фирми-спонсори“ на проекта.

Институт за Младежки Инициативи и Иновации (ИМИИ), като национален партньор, ще организира общо  6 обучителни курса до края на м. Септември 2021г.

В края на курса ще бъде издаден Сертификат за участие с придобитите умения!

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. Млади хора на възраст между 18 и 29 години (навършени към датата на кандидатстване), принадлежащи към следните категории:
• не учат и не работят (NEET)
• изложени са на риск от социално или трудово изключване (ниски доходи, жени, мигранти, младежи от селските райони)
2. Да пребивават или да живеят в България

КАНДИДАТСТВАНЕ
Младежите, които отговарят на изискванията, трябва да представят попълнен:

1. Формуляр за кандидатстване
2. Декларация за лична отговорност

Формулярът за кандидатстване, заедно с всички придружаващи документи трябва да бъде изпратен на адрес: 9000 Варна, бул. Осми Приморски Полк 67а или на е-майл: youth_institute@abv.bg

Първите 25 кандидати, отговарящи на всички изисквания ще бъдат записани за курса, останалите ще бъдат пренасочвани към следващите курсове!

За информация:
Антон Георгиев,
Ръководител на проекта
e-mail: youth_institute@abv.bg

Втора национална конференция „Почти нулевоенергийни сгради“

By / / Новини / Off

Втора национална конференция „Почти нулевоенергийни сгради“

ЕнЕфект и Екоенергия отправят покана за участие във Втората Национална Конференция „Почи нулевоенергийни сгради“, която ще се прооведе в периода 30 май -1 юни 2019 в Бургас.

За повече информация и начини за участие:

http://www.nationalnzebconference.com/register.html

XXI Ежегодна конференция на ЕкоЕнергия

By / / Новини / Off

XXI Ежегодна конференция на ЕкоЕнергия

Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия и Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект организират XXI Ежегодна конференция, която ще се проведе на 23-24 април в Габрово. В рамките на събитието ще бъдат организирани серия специализирани мероприятия, които имат за цел да засилят диалога по редица актуални въпроси, свързани с енергийната ефективност, финансирането на общински проекти, зелените обществени поръчки и дългосрочното планиране за устойчиво енергийно развитие. През тази година вниманието се фокусира по-специално върху гражданското общество чрез отворени дискусии и обучения, които ще спомогнат за по-задълбоченото разбиране на нуждите от ефективни мерки за сградни обновявания и по-рационалното използване на енергията.

За повече информация: http://www.ecoenergy-bg.net

Министерството на енергетиката публикува проект на Интегриран национален план за енергетиката и климата

By / / Новини / Off

Министерството на енергетиката публикува проект на Интегриран национален план за енергетиката и климата

Министерството на енергетиката публикува проекта на интегриран национален план за енергетиката и климата. Документът е разработен в изпълнение на изискванията на Регламент (EС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата.Интегрираните национални планове за енергетиката и климата на държавите членки са в основата на системата за управление на Енергийния съюз и се основават на петте му измерения –декарбонизация, енергийна ефективност, енергийна сигурност, вътрешен енергиен пазар и научни изследвания, иновации и конкурентоспособност.

Съгласно изискванията на Регламента всяка държава членка трябва да представи в Европейската комисия проект на Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата. ЕК ще извърши оценка на проекта и ще издаде препоръки за изготвянето на крайния вариант на плана до 30.06.2019 г.

Министерството приема коментари, мнения и препоръки на заинтересованите страни до 30.04.2019 г. на следния имейл адрес m.kitova@me.government.bg

Сграда с архитектурна стойност ще бъде превърната в енерго-ефективна със средства по СОП „Черноморски Басейн 2014-2020“

By / / Новини / Off

Сграда с архитектурна стойност ще бъде превърната в енерго-ефективна със средства по СОП „Черноморски Басейн 2014-2020“

Архитектурна сграда, построена през 1905 г. в историческата част на гр. Варна ще бъде обновена и превърната в енергийно–ефективна  със средства по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“. Това стана ясно по време на международна среща на 13 декември 2018г. в областна администрация Варна.

Със срещата бе даден старт на европейския проект „GreeTHIS: Зеленият туризъм и културното наследство – като предпоставка за развитие на Черноморския регион“, в който Асоциация на Българските Черноморски Общини е водещ партньор заедно с още 5 организации, агенции и общини от Гърция, Румъния, Украйна, Молдова и Грузия

По проекта са отпуснати средства за прилагане на специфични мерки за енергийна ефективност, вкл. използване на ВЕИ, като водещо е запазването на архитектурната визия на сградата и превръщането й в демонстрационен обект за предоставяне на туристическа информация, свързана с културно-историческото наследство и развитие на гр. Варна. Сградата се намира в непосредствена близост до основните комуникационни артерии – жп гара, морска гара, откъдето преминава голяма част основния туристически поток към и от града.

Заедно с това в рамките на трансграничния проект ще бъдат разработени високотехнологични дигитални продукти с туристическа насоченост и свързани с културното наследство, като: Пътна карта за културен туризъм и зелени възможности, която ще включва онлайн каталог на продукти, доставчици, иновативни технологии за ЕЕ и опазване на климата; Виртуален гид със списък на обекти на културното наследство в защитени зелени територии на Черноморския регион; Интерактивна игра, насочена към младите хора за опознаване на исторически факти, обекти и забележителности. Ще бъдат направени енергийни одити на три пилотни сгради във всяка от държавите-партньори по проекта, за които ще се търси финансиране.

За повече информация: www.ubbsla.org

Tранснационални стратегически препоръки за подобряване на достъпа до краудфандинг за иновативни МСП

By / / Новини / Off

Kомпилацията от транснационални стратегически препоръки за подобряване на достъпа до краудфандинг за иновативни МСП, стартиращи предприятия и социални предприятия се основава на анализите, извършени от партньорите по проекта CrowdStream по време на изпълнението на проекта в редица стратегически резултати от проекти, като например регионални профили, регионални пазарни анализи, пилотни действия и регионални планове за действие за всеки от регионите партньори. Споменатите документи са достъпни на уебсайта на проекта CrowdStream на адрес http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/crowdstream.
За да се разработи обща картина на търсенето на стратегическото развитие, което е общо за всички страни от Дунавското пространство, предизвикателствата, целите и плановете, разработени по време на жизнения цикъл на проекта на ниво партньорски регион, бяха преразгледани и допълнително обобщени в допълнителен аналитичен етап. Допълнителни данни бяха предоставени от представители на платформи за краудфандинг и доставчици на услуги, както и от други външни експерти, които бяха включени от партньорите по проекта на различни етапи от изпълнението на проектните дейности.

Промяна в енергийното законодателството предложиха АБЧО и ОЦОСУР с подкрепата на ЧЕК по време на пресконференция на легендарния ветроходен кораб на „Грийнпийс“

By / / Новини / Off

В БЪДЕЩЕ ДА ПРОИЗВЕЖДАМЕ САМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА СИ, НАСТОЯВАТ АБЧО И ОЦОСУР

„Грийнпийс“ започна общоевропейски си тур под надслов „Заедно за климата“.

В него се включва легендарният ветроход Rainbow Warrior, който ще обиколи много европейски държави, а България е втората му спирка. Целта на тура е освен да информира, да предизвика и реални промени в политиките за справяне с климатичната криза.

Програмата на Rainbow Warrior във Варна включи пресконференция на 04.06.2019г. с информация за европейския тур и събитията в България, обучение, подходящо за широк кръг от хора за същността на енергията от слънцето и нейното значение за енергетиката, кръгла маса за ролята на гражданите в енергийната система на България.

По време на пресконференцията, инж. Тодор Тонев от Асоциацията на българските черноморските общини (АБЧО) и Председател на УС на Черноморски енергиен клъстер сподели, че е крайно време в законодателството да се въведе понятието “потребител-производител”, което да регламентира статута на хората, които са инсталирали или биха желали да инсталират системи за производство на енергия от възобновяеми източници в имотите си”. Той допълни, че общини като Варна имат голям потенциал да използват възобновяема енергия, например с фотоволтаици на покривите на повече от 100 общински сгради и така да спестят огромни разходи. За близо 240 млн. лв. е консумацията на електроенергия на Община Варна годишно. Около 10% от консумацията може да се задоволи от геотермални източници. Едва 30% от 27-те геотермални сондажа се използват в момента, съобщи Тонев.

Илиян Илиев от Обществения център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦСУР) сподели, че съвместно с АБЧО, Черноморски енергиен клъстер и Център за енергийни решения са сформирала комисия от експерти, която е подготвила конкретни предложения за промени в енергийното законодателство, целящи намаляване на регулациите и засилване на частното договаряне при производството и продажбата на електроенергия. Ще се настоява и за въвеждане на понятията “нетно отчитане” и “виртуално нетно отчитане”, което да освободи дребните производители от вменената бюрократична тежест лично да се отчитат всеки месец, всяко тримесечие и да плащат по-високи данъци и такси, заключи Илиян Илиев.

Промяната в енергийното законодателството, предложена от АБЧО и ОЦОСУР е свързана с въвеждане на ясна и стабилна законова рамка, която да регламентира правата на хората сами да произвеждат, консумират и продават енергия от възобновяеми източници. Предложената промяна не изисква преференциални цени и няма да натовари крайната цена на електроенергията, а напротив ще даде възможност на хората за предвидима и постоянна стойност на консумираната от тях електроенерги.

Така, например в съседна Гърция това вече е факт. През 2017 г. там се въвежда т. нар. виртуално нетно отчитане. Така вече не е необходимо да притежаваш собствен покрив, за да инсталираш фотоволтаик и да произвеждаш и продаваш електроенергия за собствени нужди. Инсталацията може да бъде на съвсем различно от мястото на живеене и потребяване на електроенергия. Виртуалното нетно отчитане е изключително ефективно за обитатели на жилищни блокове, съобщи Игнасио Наваро от гръцкия офис на „Грийнпийс”. След тези промени инсталираната мощност в слънчеви панели от домакинствата се увеличава с 60 мегавата. Гражданите започват да създават кооперативи за производство на електроенергия, които имат правото на приоритетно включване в енергийната система. Само през 2018 г. в Гърция са създадени 60 такива кооператива, а до края на тази се очакват още около 100.

800 евро/ kWh е инвестицията за домакинство в Гърция за закупуване и инсталиране на слънчеви панели, разрешителни режими и присъединяване към енергийната система. За сравнение у нас сумата е 5-6 хиляди лева, а процедурата трае около година. Проблемите в България обаче започват след това и те са чисто административни, смята Илиян Илиев от ОЦОСУР. Условията, при които се изкупува електроенергията от дребните производители се променят със задна дата и това действа демотивиращо.

 

II НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙНИ СГРАДИ“

By / / Новини / Off

II НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙНИ СГРАДИ“

 

Между 30 май и 1 юни 2019 г. в Експозиционен център „Флора“ в Бургас ще се проведе II-танационална конференция „Почти нулево-енергийни сгради“.

Конференцията се организира от Център за енергийна ефективност ЕнЕфект със съдействието на Община Бургас, като ще акцентира върху ползите и предизвикателствата за навлизането на сградите с близко до нулево потребление на енергия (СБНПЕ) с проектантската и строителната практика, готвените промени в законодателство в областта на строителството, необходимостта от промени в нормативната база, касаещи енергийната ефективност в сградния сектор, кактои отраженията им в работата на местните власти.

Събитието ще предложи и поглед върху успешните практики от България, Австрия, Чехия и Словакия и технологичните иновации, способстващи строителството на СБНПЕ. Ще гостува делегация от представители на научни центрове и институти от Китай и Хонг Конг, наброяваща повече от 20 души. В програмата са включени още различни тематични сесии с участието на авторитетни български и международни лектори и интерактивни формати като ICE CHALLENGE (сравнителна демонстрацияна пасивна и непасивна конструкция), които ще допринесат за реалния обмен на идеи и възможности за съвместни дейности. Специален акцент е планираното изложение за строителни фирми, производители и дистрибутори на подходящи материали, компоненти и изделия, които ще представят най-новите технологични и проектантски решения за почти нулево-енергийни и пасивни сгради. Планирано е и специализирано обучение за общински експерти и строителни специалисти, както и специални игри за децата по повод Международния ден на детето -1-ви юни.

Повече информация: www.nationalnzebconference.com

За да потвърдите Вашето участие до 23.05.2019г. чрез регистрационната форма за събитието на адрес: www.nationalnzebconference.com/register.html

СЪБИТИЕ ЗА МЛАДИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ: „International Clean Energy Challenge: 33 under 33“

By / / Новини / Off

СЪБИТИЕ ЗА МЛАДИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
„International Clean Energy Challenge: 33 under 33“

Как да се направи преход към чиста енергия е едно от ключовите предизвикателства пред света. За да намерим нови решения и нови идеи за устойчива енергия в сградите, промишлеността и транспорта, каним 33 млади професионалисти и изследователи под 33 годишна възраст!

 • Кога

22 – 26 юли 2019 г., Горна Австрия

 • Защо да участвате
 1. Ще се запознаете с други млади новатори от цял свят!
 2. Ще създадете мрежа с иновативни компании и ще се възползвате от професионалното наставничество и обучение на ръководния персонал!
 3. Ще имате възможността да спечелите награда за най-добър проект!
 4. Ще прекарате една незабравима седмица със съмишленици в красивите австрийски Алпи!
 • Критерии за допустимост:
  минимален трудов стаж от 3 години или бакалавърска степен
  силен интерес към темата „преход към чиста енергия“
  добро владеене на английски език
  родени след 1985 г.
 • Кандидатствайте сега и се присъединете към нас в Австрия през юли за това веднъж в живота си!
  Крайният срок за кандидатстване е 10 април 2019 г.

https://www.wsed.at/en/programme/international-clean-energy-challenge/call-international-clean-energy-challenge.html

Електронна обучителна платформа за „Групово финансиране“

By / / Новини / Off

Електронна обучителна платформа за „Групово финансиране“

Партньорите по проект CrowdStream завършиха създаването и тестването на платформата за електронно обучение за краудфандинг (групово финансиране)


Moodle базираната платформа можете да намерите тук: https://pbn-elearning.hu/?lang=en


Обучението включва 6 модула, от които може да научите всичко за груповото финанисиране
Модули 1-2-3 ще ви представят детайлно груповото финансиране (процес, правна рамка, платформи и др.).
Модул 4 и 5 ще ви помогнат да създадете своя собствена кампания, докато Модул 6 е в подкрепа на бизнес организациите, така че те да да подобрят своите услуги.

Заключителните конференции, организирани в градовете Варна, Добрич и Бургас по проект № BG05M9OP001-4.001-0046-C01 се радваха на голяма посещаемост

By / / Новини / Off

Проведоха се регионални конференции на тема “Потенциал за развитие на човешките ресурси” в градовете Варна, Добрич и Бургас

 

Регионалните конференции, проведени в градовете Варна (12.11.2018 г. в хотел „Черно море“), Бургас (16.11.2018г. в сградата на Бизнес инкубатор – Бургас) и в Добрич (22.11.2018г. в бизнес-парк Езида”) бяха заключително събитие на проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На трите конференции участваха над 90 представители на местния бизнес, общините от областта, научните среди и неправителствения сектор, браншови организации и клъстери в региона, медии и т.н.

На регионалните конференции се представиха  иновативните практики на проектните партньори в областта на управлението на човешките ресурси, разработената Е-обучителна платформа и „Банка от експерти“ в областта на енергийната ефективност.

По време на конференцията в град Варна бяха споделени и добри практики за управление на персонала на други европейски клъстери, както и инициативи и проекти на Асоциация на Българските Черноморски общини (АБЧО), Варненска Търговско индустриална камара, „Асоциация да съхраним жената“ и ОИЦ-Варна за иновативни методи за управление на човешките ресурси.

В град Бургас, за допълнителен принос на регионалната конференция бяха поканени ИКТ Клъстер – Бургас и ИНСИС ООД, които представиха и две други инициативи, свързани с предприемачеството и човешкия потенциал.

Добавена стойност на конференцията в Добрич бе презентацията на Ксела България ЕООД за иновационни решения в проектирането и изпълнението на нискоетажни конструкции, в огнезащитата и в енергийната ефективност на сградите.

По време на събитията членовете на Черноморски енергиен клъстер и присъстващите участници се обединиха  около тезата на словенския и полския партньор, че ако всички членове си сътрудничат в един клъстер в името на тяхната бизнес конкурентоспособност, то те могат да подобрят и развият уменията и компетенциите на техните служители, чрез споделено обучение и временни екипи от специалисти.

Благодарение на почерпения опит по проекта, Черноморски енергиен клъстер разработи мултифункционална електронна обучителна платформа за своите членове. Чрез нея се осигурява споделено обучение за служителите на  фирмите-членки на ЧЕК – както на тези, които са в началото на своята трудова кариера, така и на тези, които имат желание да повишат професионалните си умения.

 

Проведе се конференция на тема “Потенциал за развитие на човешките ресурси във Варненския регион”

By / / Новини / Off

Заключително събитие на проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“

На 12.11.2018г., в хотел „Черно море“ се проведе регионална конференция с участието на над 50 представители на местния бизнес, общините от областта, научните среди и неправителствения сектор, с цел да се идентифицира потенциала за развитие на човешките ресурси във Варненския регион чрез прилагане на иновативни методи за управление на персонала.

Събитието бе официално открито от г-н Стоян Пасев, Областният управител на област с административен център – Варна и инж. Тодор Тонев, Председате на УС на Черноморски енергиен клъстер.

Регионалната конференция бе заключително събитие на проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, изпълняван от Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) и реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На конференцията се представиха постигнатите резултати по проекта, насочени към обмяната на иновативни практики в областта на управлението на човешките ресурси с проектните партньори от Словения – „Строителен клъстер на Словения“ и Полша – Фондация „Оландия“.

Присъстващите на събитието фирми-членовете на ЧЕК се обединиха  около тезата, че ако всички си сътрудничат в един клъстер в името на тяхната бизнес конкурентоспособност, то те могат да подобрят и развият уменията и компетенциите на техните служители, чрез споделено обучение и временни екипи от специалисти. Благодарение на почерпения опит, Черноморски енергиен клъстер разработи електронна обучителна платформа за своите членове. Чрез нея се осигурява необходимото обучение за служителите на  фирмите-членки на ЧЕК – както на тези, които са в началото на своята трудова кариера, така и на тези, които имат желание да повишат професионалните си умения.

По време на конференцията се споделиха добри практики за управление на персонала на други европейски клъстери, както и инициативи и проекти на Асоциация на Българските Черноморски общини (АБЧО), Варненска Търговско индустриална камара, „Асоциация да съхраним жената“ и ОИЦ-Варна за иновативни методи за управление на човешките ресурси.

Вижте кратко видео от събитието: >>>>>>>>>>

ПОКАНА за участие в регионална конференция в гр. Варна, 12.11.2018г.

By / / Новини / Off

 

Програма на Събитието: >>>>>>>>>>

Регистрационен формуляр: >>>>>>>>>

Моля изпратете попълнения регистрационен формуляр на bsec@abv.bg

Работна дискусия с ръководствата на клъстерните членове на ЧЕК

By / / Новини / Off

Работна дискусия с ръководствата на клъстерните членове

 

Работната дискусия се проведе на 02.11.2018г. (петък) от 10:30 ч в офиса на клъстера в рамките на текущия проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, в рамките на който се проведоха обучителните визити за клъстерните фирми до Полша и Словения с цел идентифициране на добри практики за управление на човешките ресурси.

На срещата тип „бизнес закуска“ бяха поканени ръководствата на фирмите-членки на ЧЕК с цел да се представи разработена по проекта виртуална платформа за споделено обучение на кадри, съдържаща материали по актуални теми в сферата на енергийната ефективност, както и да се наберат служителите от различните фирми, които ще поставят началото на Банка от „временни екипи от специалисти“, която да е в помощ на клъстерни членове.

В рамките на събитието се проведе анкетно проучване сред работодателите от ЧЕК за готовността им за пилотно прилагане на иновативния модел за споделено управление на човешки ресурси в техните фирми. Определиха се трите фирми от ЧЕК, които ще участват в пилотното прилагане на иновативния модел, като за тях ще бъдат разработени фирмени Стратегии за управление на човешките ресурси, в които е заложено прилагането на принципа на „споделено управление на персонала“ в рамките на клъстера.

 

13.08.2018, к.к. Албена: Международна конференция по проект INVADE

By / / Новини / Off

ЧЕК се презентира по време на INVADE Black Sea workshop 2018

Инж. Тодор Тонев, Председател на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) презентира енергийната ситуация, предизвикателствата и интелигентни решения в България, по време на международната конференция в рамките на проект INVADE, която се проведе в к.к. Албена на 13.09.2018г.

С Бюджет от 16 млн. евро, INVADE е един от най-големите европейски проекти за научни изследвания и иновации в областта на SmartGrid & Storage (Хоризонт 2020). Проектът се занимава с ефективното използване на складовите наличности в полза на потребителите на електроенергия, собствениците на електрически превозни средства, собствениците и операторите на частни и обществени съоръжения за паркиране и таксуване.

INVADE има за цел да покаже как стационарните батерии и „батериите на колела“ могат да се използват за оптимизиране на дейностите, свързани с енергопотреблението и електричеството, в полза на собственици на мрежи, частни домакинства и сгради, както и на пазара.

По време на конференцията INVADE Black Sea 2018 в к.к. Албена бе представен напредъка по проекта, както и бяха презентирани редица научни изследвания и иновациинни проекта пред аудитория от над 50 експерта в сферата на енергийната ефективност. В допълнение, семинарът имаше за цел да даде възможности за научноизследователско и бизнес сътрудничество между Норвежки и национални бизнес компании, подкрепени от  Програма „Иновация Норвегия“, която бе представена от г-жа Венцеслава Янчовска, мениджър на програмата за България.

Държавната агенция към норвежкото министерство на търговията, промишлеността и рибарството „Иновация Норвегия“ изпълнява проекти в рамките на Норвежкия финансов механизъм (Norway Grants).  Целта на програмата е да подобри конкурентоспособността на българските предприятия, да засили търговските връзки между България и Норвегия, като предостави бизнес контакти и възможности за споделяне на опит и добри практики между фирми и институции. През новия финансов период ще бъдат финансирани проекти на малки и средни предприятия (МСП) в сферата на зелените иновации и бизнеса, като по програмата са отпуснати около 29 млн. евро за проекти в България.

 

Последната обучителна визита за мениджъри на фирми-членки на ЧЕК се проведе в Полша

By / / Новини / Off

Последната обучителна визита за мениджъри на фирми-членки на ЧЕК се проведе в Полша

В периода 24-28 Юни 2018г. се проведе обучително пътуване до Полша за обмяна на опит и иновативни подходи в сферата на управление на човешките ресурси с Фондация „Оландия“. Обучителният семинар бе насочен към мениджърите на фирмите-членки на ЧЕК и включи теоретично представяне на добри практики за управление на човешките ресурси и работни посещения на място на интересни обекти и пилотни проекти, организирани от проектния партньор – Фондация „Оландия“ (www.fundacjaolandia.org).

През 2013г., Фондацията инициира създаването на  Клъстер „Kraina 100 jezior“ („Земя на 100 езера“) с цел повишаване на конкурентоспособността на регион Великополско войводство, чрез насърчаване на „зелени“ бизнес решения за предприемачи и организации в региона. Клъстерът се управлява и представлява от УС на Фондация „Оландия“, както и административният екип на фондацията реализира дейностите на клъстера.

Семинарът се проведе в близост до град Квилч, в реновиран еко комплекс от VXIII век, наречен „Оландия“, разположен в средата на голям природен парк и заобиколен от 100 ледникови езера.

Събитието бе официално открито с приветсвие от г-н Maciej Sytka, маршал на регион Великополско войводство и oт г-н  Jacek Tomczak, член на полския парламент. Темите на обучителният семинар бяха свързани основно със съвместно развиване и управление на иновации, икономически потенциал и еко туризъм, местни еко продукти, дейности по реставрация на исторически сгради, съобрaзано  новите изисквания за енергийна ефективност, т.н. В семинара бяха широко застъпени дебати и дискусии за същността на клъстерния подход при управление на човешките ресурси на фирмите членки.

Присъстващите 15 представителя на фирми-членки на ЧЕК успяха да представят както своя бизнес и постижения в областта си на работа, така и да се запознаят на място с управителното тяло на полския клъстер и неговите фирми-членки.

Впечатляващи бяха презентациите на фирма „Hanplast“, която е основен производител на пластмасови изделия за IKEA и чиято основна мисия се основава на „Хора, Идеи и Страст“ за създаване на естествена енергия за сътрудничество. Представена бе иновативна система за биогаз от проф. Мирослав Мичалак, собственик на фирма „Динамик биогаз“. Инсталацията (тип “cow”) захранва три населени места в региона, които генерерат нулеви емисии.

Клъстер „Земя на 100 езера“ е платформа за сътрудничество на организации, институции и предприятия в подкрепа на техните екологични решения и дейности чрез насърчаване на иновациите, икономическия потенциал и еко туризма в региона, а оттам и за повишаване на екологичното съзнание на местните общности. Клъстерното обединение има богат опит в изпълнението на дейности по реставрация на исторически сгради, съобрaзано с новите изисквания за енергийна ефективност; промотиране на зеления еко туризъм в региона в партньорство с пет общински администрации, НПО и местни предприемачи, в т.ч. промотиране на местните еко продукти. Kлъстерът има изграден „Местен център за екологично образование и екологичен начин на живот“, както и пилотно съоръжение за възобновяеми енергийни източници, демонстриращо комбинираното използване на енергийната ефектиност в местност с историческо значение. Дейността на клъстера е свързана и с еко обучения за деца и младежи, както и с такива за възрастни. Клъстерът има проект за туристически електро автомобил със зарядна станция. През 2016 г. стартира голям проект за намаляване на отрицателното въздействие на дейностите на еко комплекс „Оландия“ върху околната среда чрез използване на възобновяеми енергийни източници.

В тридневната обучителна програма бе включен панел „Работна платформа за споделяне на опит“ – симулация на дебат и семинари с практическа насоченост, организирани от фондация „Оландия“ с цел да демонстрират нагледно добрата си практика за управление на човешките ресурси. Стана ясно, че клъстерът има разработена стратегия за управление на човешките ресурси основана на три основни стъпки:

 • Достъпност на човешкия фактор в региона
 • Създадена обща база данни с компетенции на експертите, която представлява електронна платформа описваща съответния експерт и неговите компетенции и познания – базата данни е достъпна само за членове на клъстера
 • План за управление на човешките ресурси

Клъстер „Земя на 100 езера“ е пример за целесъобразно използване на човешкия капитал в региона, основан на сътрудничетсво между фирмите-членки и обмяна на експерти в сферата на еко туризма. В еко-комплекс „Оландия“ работят над 50 човека персонал (в пиков туристически период), които обслужват над 40 000 посетители годишно. Всички допълнителни услуги, които предлага еко-комплекс „Оландия“ се управляват от персонала на фирмите-членки на клъстера.

Една от фирмите осигурява най-добрия шеф-готвач в региона за услугата „Обработване на пушено месо – практически семинар“, която се предоставя в комплекса с цел развлечение на посетителите:

Друга фирма, занимаваща се с вино производство в региона предоставя своя сомелиер на комплекс „Оландия“ за услугата „Дегустация на вино“:

По време на трудневното обучение бяха посетени и пилотни проекти, управлявани от клъстера или негови фирми-членки. Посетена бе фотоволтаична ферма, използваща възобновяеми източници в селското стопанство за производство на фотоволтаична продукция.

Българската делегация бе официален гост в седалището на Великополски фонд за регионално развитие в град Познан. Фондът оперира отскоро и представителите на ЧЕК бяха първата българска делегация посетила лично офиса на фонда и посрещната лично от Председателя на УС – г-н Ширшуски. Той представи публичната организация (Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. zo.o), която управлява револвиращ фонд, функциониращ като банка за местния бизнес и част от средствата му се предоставят за финансиране на международни парньорства. Фондът бе посетен като добра практика и възможност за стартиране на бългоро-полски партньорства между МСП.

Обучителното пътуване до Полша бе в рамките на проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Фондация „Оландия“ е официален партньор на Черноморски енергиен клъстер в проекта.

 

Делегация от 15 представители на ЧЕК на обучително пътуване в Полша

By / / Новини / Off

Делегация от 15 представители на ЧЕК на обучително пътуване в Полша

 

В периода 24-28 Юни 2018г. ще се проведе обучително пътуване до гр. Квилч, Полша за обмяна на опит и иновативни подходи в сферата на управление на човешките ресурси с Фондация „Оландия“. Обучителният семинар е насочен към мениджърите на фирмите-членки на ЧЕК и ще включва теоретично представяне на добри практики, както и работни посещения на място във фирми, членове на Фондация „Оландия“ (www.fundacjaolandia.org), интересни обекти и пилотни проекти. През 2013г., Фондация „Оландия“ инициира създаването на  Клъстер „Kraina 100 jezior“ („Земя на 100 езера“) с цел повишаване на конкурентоспособността на регион Великополско войводство, чрез насърчаване на „зелени“ бизнес решения за предприемачи и организации в региона.

Клъстерът се управлява и представлява от УС на Фондация „Оландия“, както и административният екип на фондацията реализира дейностите на клъстера. Клъстерът е платформа за сътрудничество на организации, институции и предприятия в подкрепа на техните екологични решения и дейности чрез насърчаване на иновациите, икономическия потенциал и еко туризма в региона, а оттам и за повишаване на екологичното съзнание на местните общности. Клъстерното обединение има богат опит в изпълнението на дейности по реставрация на исторически сгради, съобрaзано с новите изисквания за енергийна ефективност; промотиране на зеления еко туризъм в региона в партньорство с пет общински администрации, неправителствени организации и местни предприемачи, в това число промотиране на местните еко продукти. Kлъстерът има изграден „Местен център за екологично образование и екологичен начин на живот“, както и пилотно съоръжение за възобновяеми енергийни източници, демонстриращо комбинираното използване на енергийната ефектиност в местност с историческо значение. Дейността на клъстера е свързана и с еко обучения за деца и младежи, както и с такива за възрастни. Клъстерът има проект за туристически електро автомобил със зарядна станция.

Темите на обучителният семинар ще са свързани основно със съвместно развиване и управление на иновации, икономически потенциал и еко туризъм, местни еко продукти, дейности по реставрация на исторически сгради, съобрaзано  новите изисквания за енергийна ефективност, т.н

Предстоящото обучителното пътуване до Полша е в рамките на проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Фондация „Оландия“ е официален партньор на Черноморски енергиен клъстер в проекта.

 

 

 

 

ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ: База данни с образци на документация

By / / Новини / Off

ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ:

База данни с образци на документация

В рамките на проект „GreenS – Подкрепящи структури за зелени обществени поръчки за иновативна и устойчива институционална промяна“ са разработени база данни с образци на технически термини и оценка на офертите при изготвяне на тръжните процедури по ЗеОП за покупка на зелени продукти и услуги.

Всяка продуктова група е представена от два документа – Технически спецификации и Критерии за оценка. Документите съдържат технически термини, технически описания и условия за да бъде изпълнена зелена покупка, като всяка стъпка е съпроведена от обяснителна бележка. Документите са на Български език в текстови файлове, готови за използване и редакция, когато е необходимо.

 

Образците за тръжните процедури са подготвени така, че да улеснят процеса на провеждане на зелените поръчки във всички публични власти и особено в тези, които са подписали „Споразумението на Кметовете“ и се ангажират да постигнат по-високи цели от средните заложени в техните ПДУЕР

ДОКЛАД с добри практики за управление на човешките ресурси в клъстерните организации в ЕС

By / / Новини / Off

ДОКЛАД с добри практики за управление на човешките ресурси в клъстерните организации в ЕС

Настоящият ДОКЛАД е изготвен в края на месец Февруари 2018г. от експерти по проект BG05M9OP001-4.001-0046-C01 “Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на  енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на вропейския съюз.