ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ: База данни с образци на документация

By / / Новини / Off

ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ:

База данни с образци на документация

В рамките на проект „GreenS – Подкрепящи структури за зелени обществени поръчки за иновативна и устойчива институционална промяна“ са разработени база данни с образци на технически термини и оценка на офертите при изготвяне на тръжните процедури по ЗеОП за покупка на зелени продукти и услуги.

Всяка продуктова група е представена от два документа – Технически спецификации и Критерии за оценка. Документите съдържат технически термини, технически описания и условия за да бъде изпълнена зелена покупка, като всяка стъпка е съпроведена от обяснителна бележка. Документите са на Български език в текстови файлове, готови за използване и редакция, когато е необходимо.

 

Образците за тръжните процедури са подготвени така, че да улеснят процеса на провеждане на зелените поръчки във всички публични власти и особено в тези, които са подписали „Споразумението на Кметовете“ и се ангажират да постигнат по-високи цели от средните заложени в техните ПДУЕР

ДОКЛАД с добри практики за управление на човешките ресурси в клъстерните организации в ЕС

By / / Новини / Off

ДОКЛАД с добри практики за управление на човешките ресурси в клъстерните организации в ЕС

Настоящият ДОКЛАД е изготвен в края на месец Февруари 2018г. от експерти по проект BG05M9OP001-4.001-0046-C01 “Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на  енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на вропейския съюз.

Представители на фирми-членки на Черноморски енергиен клъстер се завърнаха от работно посещение в Словения

By / / Новини / Off

Представители на фирми-членки на Черноморски енергиен клъстер се завърнаха от работно посещение в Словения

В периода 27 март – 31 март 2018 г., делегация от 15 представители на фирмите-членки на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) взеха участие в работно посещение в гр. Любляна, Словения, в рамките на което се проведе тридневен обучителен семинар по проект BG05M9OP001-4.001-0046-C01 “Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“.

Домакин на събитието бе Словенски строителен клъстер, официален партньор на ЧЕК по проекта. Създадена през 2004г., партньорската организация от Словения има изключително богат опит в изпълнението на проекти и дейности, свързани с консултантски и други услуги за определяне на възможностите за иновации, тенденции и перспективи за развитие, бизнес сътрудничество, обучения за разработване на системи за иновации, иновационен потенциал и дейности, свързани с развитието на човешките ресурси към комерсиализация, достъп до чужди пазари и интернационализация, бизнес модели за иновации.

Целта на обучителния семинар бе да се насърчи обмяната на опит и иновативни практики между партньорите по проекта, както и представителите на ЧЕК да се запознаят „на място“ с  иновативната практика на словенския клъстер  „Споделено управление на човешките ресурси в клъстерните обединения”. Търсейки алтернативни и иновативни решения за подобряване на развитието на човешките ресурси и организацията на труд, словенския клъстер е стартирал прилагането на споделеното управление и организация на персонала сред клъстерните фирми.

По време на първия ден от семинара, Директора на клъстера – г-н Владимир Гумилар представи дейноста на клъстера, какво го прави иновативен, как фирмите-членки търсят добавена стойност и как извършват съвместна изследователска и развойна дейност. Запозна аудиторията с прилаганата от тях практика за провеждане на споделени обучения за служителите на членовете на клъстера, иновативното решение, свързано със създаване на „временни екипи от специалисти“ от различните фирми, членове на клъстера, съвместното разучаване и развиване на иновации, иновативните стратегии за развитие на човешките ресурси на фирмите членки.

Той представи реализирания от Клъстера проект по програма Еразъм+, насочен към разрешаване на проблема с адаптацията и реализацията на новите служители. За целта в рамките на проекта са модернизирани бакалаварски програми, с акцент върху зеленото строителство. По този начин завършилите млади специалисти, които са и потенциални кадри на фирмите-членки на клъстера са с много добра подготовка в областта на зелените технологии в строителството.

Г-н Андро Гоблон – мениджър проекти в Строителния клъстер,  запозна представителите на ЧЕК с възможностите за развитието и използването на нови бизнес модели като предпоставка за успешно развитие на фирмите, предимството на Клъстера като организационна форма, предлагащ съвместна работа в споделена бизнес среда.

Теоретичните занятия бяха съпроводени с посещения на място във фирми-членки на Строителния клъстер.

Изключителен интерес предизвика посещението във фирма Robotina – дългогодишен член на клъстера. От създаването си през 1990 г. Robotina доставя изключителни продукти и услуги в областта на енергийния мениджмънт. Фокусирайки се върху качеството и производителността, те са разработили хардуер и софтуер за енергиен мениджмънт, главно в критичната индустриална автоматизация, използвайки контролери от производители от световна класа. Сходната дейност на фирма Robotina с тази на фирми-членки на ЧЕК – „Рейтекс инженеринг“ ООД, „Сектрон“ ООД,  „Каси Аутомейшън“ и „Индустриални интегрирани системи“ ООД, даде възможност да се дискутират бъдещи съвместни проекти.

На 29 март, след теоретичните занимания, участниците в обучителния семинар посетиха друг член на партньорския клъстер – Словенски национален институт по строителство – международно призната научноизследователска организация в областта на строителството. Тяхната изследователска дейност е насочена към разработването на нови материали и технологии.

Г-жа Ана Младенович представи дейността на Института и възможностите за изпълнението на съвместни проекти с Черноморския енергиен клъстер, а директора на Лабораторията за термозащита, термоизолация и звукоизолация – г-жа Сабина Йордан  и директора на Лабораторията за бетон, камък и рециклирани материали впечатлиха представителите на ЧЕК с високите постижения на техните структури. Обсъдиха се възможностите за бъдещо сътрудничество с клъстерния член –  „Инхом“ ООД.

На третия ден от обучителния семинар, участниците посетиха Търговско-индустриалната палата на Словения и още един член на Строителния клъстер – фирма JUB Group.

Търговско-индустриалната камара на Словения (CCIS) предоставя основни услуги на предприятията в Словения и е идеалният местен партньор за чуждестранни инвеститори. CCIS е основана преди повече от 160 години и към настоящия момент в нея членуват 7000 компании от всякакъв мащаб и от всички региони – включително и фирмите-членки на Словенския строителен клъстер. Палатата участва в редица национални и международни проекти, свързани с научноизследователска и развойна дейност, бизнес и предприемачество, интернационализация, социални въпроси, както и обучение и образование. За чуждестранните инвеститори в Словения CCIS предлага бизнес информация, консултантски услуги, управление на събития и достъп до иновативни групи на Словения, потенциални проекти и възможности за трансфер на технологии. Палатата работи за привличане на преки чуждестранни инвестиции, особено в дейности с висока добавена стойност, което направи фирмите от Черноморския енергиен клъстер особено атрактивни за Камарата, като бъдещи партньори и потенциални инвеститори.

На срещата присъства г-жа Валентина Кузма, която представи Проект SKILLCO „Умения за трансфер на знания и умения на работната сила в областта на електронното обучение в строителството“, който в момента се изпълнява от Търговско-индустриалната палата. В рамките на проекта са идентифицирани области на липсващи умения в строителството, като: Социални умения, техническа грамотност, изчисляване на разходи, Зелени умения, Безопасност и здраве при работа; използване на ИКТ за строителни работи. Резултатите  от изследването показват, че уменията са много важни за растежа, заетостта и конкурентоспособността на фирмите. За преодоляване на констатираните пропуски в познанията на служителите до края на проекта ще бъдат  разработени: учебни материали за интегриране в националните/регионалните учебни програми за професионално обучение, мобилно приложение с модули за обучение, което ще позволява достъп до различни видеоклипове, снимки, аудиоклипове, документи и текстове за обучаемите (както ученици, така и служители).

Направените анализи на резултатите в конкретни клъстери, в т.ч. и в Строителния клъстер са показали, че стратегическите инвестиции в умения могат да имат потенциала да създадат динамична система, която да подкрепя икономическото развитие и иновациите на фирмите.

На срещата в Търговско-индустриалната камара на Словения присъства Директора на Национални дървообработващ клъстер на Словения. Клъстерът има център за квалификация, където членовете на Клъстера участват в обучения за повишаване на квалификацията. Обсъдиха се възможности за бъдещи съвместни проекти и дейности.

Представителката на Института за строителни дейности представи съвместния им проект със Строителния клъстер, в рамките на който са разработили обучителни курсове за инженери  от строителния сектор относно новите изисквания в строителството – енергийно ефективно строителство, сградно регулиране и т.н.

Не по-малък интерес предизвика и произвежданата  Био къща от фирмата-членка на словенския партньор – COGREEN.

Практическата част от обучителния семинар завърши с посещение в JUB Group. Фирмата впечатли представителите на ЧЕК със своята 140-годишна традиция в производството на бои. Създават иновативни, енергоспестяващи, екологични и лесни за ползване продукти и технологии за защита, ремонт и поддръжка на сгради. JUB Group е успешна международна корпорация я, която се състои от дванадесет дъщерни дружества и работи на повече от двадесет пазара. Днес JUB Group наброява 569 служители, от които 343 са в Словения и 226 в дъщерни дружества в чужбина. Фирмата организира безплатни обучения за строители от фирмите-членки на Строителния клъстер за работа с техните материали. На успешно преминалите обучението се издава сертификат, който гарантира, че услугата е извършена качествено и JUB Group дава 25 години гаранция. Посещението във фирмата завърши с идеи за съвместно сътрудничество и бизнес проекти между JUB Group и фирми-членки на ЧЕК.

Делегация от 15 представители на ЧЕК на работно посещение в Словения

By / / Новини / Off

 Делегация от 15 представители на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) на работно посещение в Словения

 

 

В периода 27-31.03.2018г. ще се проведат обучителни семинари за обмяна на опит и иновативни подходи в сферата на управление на човешките ресурси със Строителен клъстер на Словения (CCS).

Обучителните семинари са насочени към мениджърите на фирмите-членки на ЧЕК и ще включват, както теоретично представяне на добрите практики, свързани със споделено развиване и управление на иновации, иновативни стратегии за управление на човешките ресурси в рамките на клъстера, кръгова икономика, междусекторно сътрудничество и т.н., така и работни посещения на място във фирми, членове на чуждестранната клъстерна организация, интересни обекти и пилотни проекти.

Двустранните срещи и обучения между представителите на двете клъстерни организации ще се проведат в конферентната зала на  „City Hotel“ – град Любляна, а работните посещение на място на фирми-членки на клъстера са предвидени да бъдат в гр. Марибор (Marles Houses d.o.o.) и гр. Kозина (Robotina d.o.o), регион Средна Словения.

На третия ден от обучителната програма е предвидено посещение на Търговско-промишлената палата на Словения и среща с други фирми-членки на Словенския клъстер.

Като иновационен клъстер, CCS е отворена организация за всички заинтересовани страни в строителния сектор и свързаните с него технологични области. Клъстерът е създаден през 2004 г. и цели да подобри вътрешната и международната конкурентоспособност на своите членове чрез търговско сътрудничество и работа в мрежа, научноизследователска и развойна дейност, иновации, обучение и политически действия. Екипът на „Строителен клъстер на Словения“ се занимава предимно с научно изследователска и развойна дейност за целите на разработването на иновациионни проекти и идентифициране на подходящи програми за финансиране на тези проекти.

По време на визитата, висококвалифицираният екип на CCS  ще представи практиката си за провеждане на споделени обучения  в областта на енергийната ефективност за служителите на своите членове, иновативното решение, свързано със създаване на „временни екипи от специалисти“ от различните фирми, членове на клъстера, съвместното разучаване и развиване на иновации, иновативните стратегии за развитие на човешките ресурси на фирмите членки.

Предстоящото обучителното пътуване до Словения е в рамките на проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. CCS е официален партньор на Черноморски енергиен клъстер в проекта.

Предстоящи уебинари за хармонизирано планиране на енергията и мобилността!

By / / Новини / Off

Предстоящи уебинари

Научете повече за хармонизираното планиране на енергията и мобилността, електрическите велосипеди, интелигентната мобилност и преминаване от ПДУЕ към ПДУЕК

Уебинарите са безплатни и ще се водят на английски език.

Разгледайте графика на провеждането им, регистрирайте се и се присъединете!

Зас повече информация и регистрация, моля посетете:

 www.simpla-project.eu/en/news/simpla-webinars-are-on/

 Очакваме да получим Вашата регистрация!

ПРЕДСТОЯЩИ МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ, февруари – март 2018

By / / Новини / Off

ПРЕДСТОЯЩИ МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ
февруари – март 2018

27-29 март 2018 година:

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЕИ

14-та Специализирана изложба и конференция за Югоизточна Европа ще се проведе в периода 27-29.03.2018 в гр. София, Интер Експо Център

„Иновации и решения за един по-добър свят“

„Екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия, община и дом“

Предварителна Програма:

В рамките на Конференцията ще се проведе тематичният панел на проекта CryoHub под мотото “Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване!” Иновационната технология CryoHub разгръща потенциала на системите за съхранение на енергия и прилага съхранената енергия за производство както на студ, така и на електричество.

Във вторият панел е предвиден уъркшоп:  „Да посрещнем предизвикателствата на новите енергийни технологии“, по време на който ще се представят два проекта насочени към иновативно он-лайн обучение за внедряване на възобновяеми енергийни източници в сградния сектор и за повишаване на енергийната ефективност в работните офиси.

Третият панел е също уъркшоп на Euroheat & Power – Европейската асоциация за топлинна и електрическа енергия. Централизирано отопление и охлаждане през енергийния преход – уроци от европейските проекти

Повече информация: https://viaexpo.com/bg/pages/ee-re-exhibition

28 февруари – 2 март 2018г.:

КОНФЕРЕНЦИЯ „СВЕТОВНИ ДНИ НА  УСТОЙЧИВАТА ЕНЕРГИЯ 2018“

Вече повече от 20 години експерти и ключови фигури от цял свят се събират във Велс (Австрия) на международната конференция „Световни дни на устойчивата енергия”.

През 2018 г. събитието ще се проведе от 28 февруари до 2 март 2018 г. като ще предложи 7 конференции и 3 интерактивни събития, обхващащи технологии, политики и пазари.

Енергийната ефективност и възобновяемата енергия са от ключово значение за повишаване на икономическата конкурентоспособност на ЕС, неговите държави-членки, регионите и отделните предприятия. Резултатният икономически растеж осигурява работни места и възможност за инвестиране в по-нататъшния напредък на прехода към чиста енергия в полза на всички граждани. Чистата енергия за икономическа конкурентоспособност и начините за превръщане на чистата енергия в преход към бизнеса, планетите и хората следователно ще бъдат основни теми на Световните дни на устойчивата енергия 2018 г.

Събитието ще включва политика, технологични иновации и развитие на пазара и обединява повече от 700 делегати от над 50 държави от бизнеса, публичния сектор и изследователската общност.

Чиста енергия за всички европейци!

Подробна информация за програмата, начина на регистрация, резервация на стаи и др. ще намерите на сайта на конференцията: http://www.wsed.at/en/world-sustainable-energy-days.html

2122 февруари 2018 година:

ЦЕРЕМОНИЯ НА КОНВЕНТА НА КМЕТОВЕТЕ

„От Париж до Катовице: Ускоряване на прехода към декарбонизирани и устойчиви градове“

2018г. ще отбележи 10-та годишнина от инициативата „Конвента на кметовете“, стартирана от Европейската комисия. Всички ангажирани градове и членовете на Конвента на кметовете са поканени да се съберат за Инвестиционния форум и церемонията на Конвента на кметовете на 21-22 февруари 2018 г., за да направят преглед на постигнатите резултати, да обсъдят съвместни предизвикателства като инвестиции, сътрудничество на много нива и мобилност, да се срещнат с новосъздадения Политически съвет на ЕС и да начертаят за следващите стъпки.

Предварителна Програма:

Инвестиционният форум на Конвента (21 февруари)

е събитие, посветено на създаването на срещи между градовете, бизнеса и финансовите институции относно финансовия инженеринг за проекти в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и интелигентната енергия, както и адаптирането към изменението на климата. Форумът ще обедини градове, бизнес и финансови институции за обмен на добри практики и успешни решения на общите предизвикателства.

Церемонията по Конвента (22 февруари)

е политическо събитие, което от 2008 г. събира всички членове на Конвента на кметовете. Церемонията ще демонстрира как  местните власти разработват интегрирани стратегии за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към тях, за да подобрят енергийната ефективност на сградите, транспорта или осветлението, да използват по-широко възобновяемите енергийни източници и да опазят климата. На тази церемония кметовете ще проучат как тези постижения могат да бъдат увеличени, за да се постигнат или надхвърлят целите на ЕС в областта на енергетиката и климата. Те ще имат възможността да общуват с лицата, отговорни за вземането на решения в ЕС, и съответните заинтересовани страни, участващи в най-голямата по рода си инициатива за енергия и климат в света.

Регистрация за събитието: https://www.eventbrite.co.uk/e/2018-eu-covenant-of-mayors-ceremony-registration-41139742076

Инж. Тонев споделя своята идея за иновативна батерия за дома Smart Home Battery в ноемврийския брой на Списание „Икономика“

By / / Новини / Off

Инж. Тонев споделя своята идея за иновативна батерия за дома Smart Home Battery в ноемврийския брой на Списание „Икономика“

Председателят на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК), инж. Тодор Тонев е и ръководител на екипа, работещ върху концепцията за иновативна батерия за дома Smart Home Battery. Батерията се зарежда с по-евтината  нощна  енергия,  а  домакинствата  я  ползват  през  деня  и дневните разходи за електричество намаляват. Екипът търси подкрепа, за да валидира тази си идея, като участва в състезанието PowerUp!

Регионалният финал в България на състезанието PowerUp! – най-големият конкурс на InnoEnergy за устойчиви енергии в Европа, премина и събра за втора поредна година стартиращи енергийни компании,  които  предлагат  интересни  решения.  На  локално ниво състезанието се координира от неправителствената  организация Cleantech Bulgaria, която чрез различни свои инициативи оказва силна подкрепа за развитието на иновациите.

Повече в раздел иновации „Зелени, но  все по-зрели технологии“ на Списание „Икономика“ (стр. 111), http://static.economic.bg/magazine/files/136/br_79.compressed.pdf.

Акценти от IV-тата международна конференция „Клъстерите в Европа“, проведена в Будапеща на 30.11-01.12.2017г.

By / / Новини / Off

Акценти от IV-тата международна конференция „Клъстерите в Европа“, проведена в Будапеща на 30.11-01.12.2017г.

Повече от 150 участници от 17 страни, представители на Европейската комисия, национални и регионални власти, политици и действащи клъстери, присъстваха на IV-та конференция „Клъстерите в Европа: Как можем да извлечем поуки от миналото за постигане на бъдещ успех?“, организирана в Будапеща от Унгарското Министерство на Икономика за четвърти пореден път.

Целта на конференцията беше да се даде цялостна картина за европейската схема на клъстерите от самото начало до сега, като се съсредоточи върху стимулите и движещите сили в различните страни, регионите, които инициираха нов подход, базиран на мрежи в Европа. От друга страна, събитието имаше за цел да идентифицира „бъдещите съкровища на мрежите“ въз основа на предишен опит и да се намери ролята на човешкия фактор зад успешните мрежи.

Конференцията беше открита с приветствените думи на г-н Balázs Rákossy, държавен секретар на унгарското Министерство на Иикономика и г-жа Eszter Vitalyos, държавен секретар на кабинета на премиера на Унгария, г-н Thomas Bender, началник отдел, Европейска комисия, ГД Регионална политика. Те подчертаха значението на сътрудничеството и ролята на клъстерите в икономическата система, обобщиха историята на развитие на клъстерите през последните 20 години и настоящото състояние на тези обединения, основните цели и факторите за успех в бъдеще както на национално, така и на европейско ниво.

Първият ден от конференцията беше разделен на 4 сесии. В първите две сесии участниците дадоха общ преглед на развитието на първата национална и европейска политика за клъстери – първите стъпки от началото на 90-те до 2017 г.

Един от главните презентатори, г-н Кристиан Кетелс, председател на мрежата на TCI, направи преглед на развитието на европейските клъстери. След него г-н Reinhard Büscher, бивш началник на отдел, Европейска комисия, ГД „Развитие“, представи изчерпателно и информативно представяне на действащото европейско законодателство. Във втората сесия  презентатори от различни страни като Испания, Франция, Дания и Австрия, които са пионери в политиките по отношение на клъстерите, представиха последните десетилетия на нарастващи клъстерни мрежи и основните задачи за разработване на политики, които да направят водещите клъстери все по-добри и да развият политически и правен контекст за започване на нови. В последната сесия презентаторите подчертаха значението на човешкия фактор като един от най-важните елементи за успеха на клъстера. Като завършването на първия ден, след дълбокото познаване на началото, имаше вдъхновяващи презентации и дискусии за развитието на политиките за клъстерите.

На втория ден от конференцията публиката се раздели на четири паралелни дискусии.

  • В панела „Перспективата на клъстера и МСП след 2020г.“, обсъждащите групи дискутираха основните задачи за следващия програмен период и формулираха нуждите в подкрепа на Европейската комисия;
  • В панела „Клъстерирането – от клъстър за клъстер към бизнес за бизнес / от човек за човек към пари за пари“ бяха споделени трикове как да запазим производителността на членовете на клъстера жив и някои успешни и не толкова успешни практики;
  • Клъстерите могат да спомогнат за поддържането на предлагането на професионални служители за МСП, което е важен проблем в страните от Източна и Централна Европа и е по-спешно в настоящата среда, бе споделено в панела Industry 4.0 и Smart Strategying.
  • В четвъртия панел разнообразието, основано на специфичните характеристики на регионите, се очертава като основна област за по-ефективно подобряване на клъстерите.

В края на конференцията бяха обсъдени широк спектър от горещи теми и много интересни въпроси, свързани с бъдещето!

Всички презентации и снимки са достъпни на уебсайта на събитието: https://www.clustercollaboration.eu/news/highlights-clusters-europe-iv-conference-budapest

Източник: European Cluster Collaboration Platform

ПРОВЕДЕ СЕ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КЛЪСТЕРА

By / / Новини / Off

ПРОВЕДЕ СЕ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КЛЪСТЕРА

На 03.11.2017г. (петък) от 11:00 часа в заседателната зала на фирма „Сектрон Варна“ ООД,  гр. Варна, бул. “Васил Левски” 58 се проведе редовно Общо събрание на клъстера. На събранието присъстваха всички членовете на Управителния съвет, както и 13 представители на фирмите членки на клъстера.

Заседанието бе открито от Председателя на УС на ЧЕК – инж. Тодор Тонев. Той направи обхватна презентация на ЧЕК, включваща целите за създаване на клъстера; организациите членовете на клъстера към момента (12 търговски дружества, 8 сдружения с нестопанска цел и Технически Университет – Варна); членството на ЧЕК в други организации и европейски мрежи (ЧЕК членува в Асоциацията на Бизнес Клъстерите; ЧЕК е част от Европейската платформа за клъстерно сътрудничество); услугите, които клъстера предоставя на членовете си; реализираните дейности, инициативи и проекти в периода 2016/2017г.

ЧЕК е категоризиран като «РАЗВИВАЩ СЕ КЛЪСТЕР» от ИАНМСМ (Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия) с цел да кандидатства по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“. През април 2017г., екипът на клъстера разработва проект  «Създаване на изпитателна лаборатория за иновативни технологии “Black Sea INNO Lab” за общите клъстерни дейности на Черноморски Енергиен Клъстер» и кандидатства по ОП “Иновации и конкурентоспособност”, BG16RFOP002-2.009 – Развитие на клъстери в България. Бюджетът на проекта е 1 192 348.00  лв (80% грант), резултатите от Оценителната комисия: Отхвърлен на етап административна оценка       !

Г-н Тонев представи общата позиция на клъстера по въпроса с отхвърлянето на проекта на етап административна оценка, както и писменото становище и възражение на ЧЕК във връзка с причините за отхвърляне на проектното предложение.

След това, г-жа Антонова – ръководител на новостартиралия проект  „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, представи проекта, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, компонент 1 на процедура ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”. Той ще се изпълнява в партньорство със Строителен клъстер от Словения и Фондация „Оландия“ от Полша. В рамките на проекта са предвидени дейности по обмяна на опит в сферата на УЧР с проектните партньори, като по 15 представителя на организациите членове на ЧЕК ще направят 5-дневна визита на партньорите в Словения и Полша, ще бъде разработена обучителна платформа на сайта на клъстера в полза на служителите на организациите членки, ще бъдат обучени служители, ще бъдат разработени стратегии за УЧР на членките, др.

Кратка презентация на възможностите за финансиране на бизнеса през 2018г. по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ бе направена от г-жа Зангова, експерт от Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО). Присъстващите обсъдиха потенциални идеи за сътрудничество и възможността за участие в проекти, индивидуално и чрез клъстера.

Г-жа Марияна Иванова, член на УС, даде думата на присъстващите представители на организациите членове на ЧЕК да споделят техните идеи за бъдещо сътрудничество и как клъстера може да бъде от полза за членовете си, извън рамките на писане на проекти по оперативни и европейски програми.

Думата бе взета от г-н Колю Орешков, член на УС на ЧЕК и предствител на фирма „3К-Консулт” ЕООД. Той сподели, че организацията която представлява се занимава към момента с „Net metering“ (мрежово измерване на електроенергията) – технологична система, която позволява на малките потребители да използват собствени източници на електроенергия за задоволяване на енергийните си нужди без да е необходимо да инсталират акумулаторен блок или инсталирането на голяма мощност. Г-н Орешков продължи, че „когато става дума за електроенергия, обществото мисли, че става въпрос само за производството като атомна, топло, водна или фотоволтаични и вятърни централи.  Само в професионални кръгове се обсъжда възможността за оптимизация на електропреносната мрежа. Към настоящият момент технологията нет метеринг звучи екзотично, но неглижирането на развитието на технологиите в тази област може да доведе до много големи проблеми в бъдеще. Например ако собственик на апартамент инсталира 1 kWp фотоволтаична мощност на своята тераса, произведената през лятото електроенергия ще се отчита като кредит от нет метеринг, а през зимните месеци същият собственик ще ползва даденият към системата кредит във вид на електроенергия, като изравнителният период може да от 6 до 12 месеца. По този начин се оптимизират разходите за генериращи мощности, подобрява се ефективността на електропреносната мрежа, избягва се държавното финансиране на енергията от ВЕИ, повишава се енергийната сигурност и независимост,  създава се среда за иновации. Подобни системи има инсталирани в САЩ, Гърция, Холандия и др. Прилагането на тази технология в България засяга редица нормативни актове като Закон за енергетиката, Закон за счетоводството, Закон за устройство на територията и др.“.

Според г-н Орешков, клъстера може да укаже подходящата институционална подкрепа за прилагането на тази технология в България.

Г-жа Марияна Иванова сподели, че това е и една от важните роли на ЧЕК и през началото на 2018г. ще инициира редица работни срещи с управляващите, със съдействието и подкрепата на Асоциацията на Бизнес Клъстерите и  Асоциация на Българските Черноморски Общини.

Състоя се третото от поредицата клъстерни обучения „Cluster Excellence Training Bulgaria“, организирано съвместно от Асоциация на Бизнес Клъстерите и Иновации Норвегия

By / / Новини / Off

Председателят на Черноморски енергиен клъстер се включи в клъстерното обучение

На 07-08.11.2017 г. се състоя третото от поредицата клъстерни обучения „Cluster Excellence Training Bulgaria“, организирано съвместно от Асоциация на Бизнес Клъстерите и Иновации Норвегия, в рамките на Програма BG 10 „Иновация в зелената индустрия“ (www.norwaygrants-greeninnovation.no), Норвежки финансов механизъм 2009-2014.

Лектори бяха добре познатите ни норвежки експерти Tor-Arne Bellika и Eivind Petershagen от Innovation Performance AS, Olav Bardalen от Innovation Norway. Към тях с много интересна тема „Business Model Canvas – and service development“ се включи Victoria Utheim, Cobra AS. Обучението беше с изключително практическа насоченост.

Повече информация и снимки: http://abclusters.org/sastoya-se-treto/

Чeрноморски енергиен клъстер стартира изпълнението на проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения”

By / / Новини / Off

„Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения”

На 03.11.2017 г., по време на редовното Общо събрание на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) бе официално представен шестнадесет месечният проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“. На събитието присъстваха управителите, както и служителите на фирмите-членки на клъстера, представител на Технически Университет – Варна, както и административното тяло на ЧЕК.

Като бенифициент по проекта, Черноморски енергиен клъстер ще си партнира със Строителен клъстер от Словения (www.sgg.si)  и Фондация „Оландия“ (www.fundacjaolandia.org)  от Полша с цел обмяна на опит, трансфер и въвеждане на иновативни практики за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд.

Динамично променящата се икономическа обстановка налага необходимостта от ефективно управление на човешките ресурси – основа на преуспяващите организации. Особената роля на клъстерите в икономиката и техните предимства, правят тези обединения подходяща среда за прилагане на иновативни форми за използване на човешките ресурси. Дейностите на проекта са насочени имено към обмяната на опит и добри практики с проектните партньори от Словения и Полша за използването на „клъстерния подход“ като ефективна форма за управление на човешките ресурси.

В по-голямата си част фирмите-членки на ЧЕК, са малки и микро предприятия и финансовия ресурс отделян за повишаване квалификацията на заетите е твърде ограничен. За това и в рамките на настоящия проект ще се проведат обучителни визити до Любляна и до регион Великополско войводство с цел взаимстване от опита на чуждестранните клъстерни организации по отношение на управление на човешките ресурси и организацията на труд. Основавайки се на тезата за „споделено управление на човешките ресурси” в клъстерната организация ще бъде разработена електронна обучителна платформа на сайта на ЧЕК с цел споделено обучение на кадри на фирмите-членки, предвижда се сформиране на „временни екипи от специалисти“ с цел обмен на експерти между фирмените членове и др. Над 140 заети лица на трудови правоотношения във фирмите-членки на клъстера ще могат да се възползват от резултатите по проекта. Това ще доведе до подобряване на конкурентността на членовете на Черноморски енергиен клъстер и способността им да се адаптират към непрекъснатите законодателни, икономически и социални промени на пазара.

В началото на м. Октомври 2017г., Председателят на клъстера – инж. Тодор Тонев подписа Договор № BG05M9OP001-4.001-0046-C01 с МТСП за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, компонент 1 на процедура ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”. Проектът ще приключи в края на месец Декември 2018г.

Семинар за обмяна на опит и добри практики в гр. Осло на тема „Предизвикателството: Енергийна ефективност и ВЕИ в Норвегия“

By / / Новини / Off

Семинар за обмяна на опит и добри практики в гр. Осло на тема „Предизвикателството: Енергийна ефективност и ВЕИ в Норвегия“

Read More

Начална пресконференция на проект BG05M9OP001-4.001-0046-C01

By / / Новини / Off

Редовно Общо събрание на клъстера ще се проведе на 03.11.2017г.

By / / Новини / Off

ДО
УПРАВИТЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА                        
ЧЕРНОМОРСКИ ЕНЕРГИЕН КЛЪСТЕР

Относно: Провеждане на Общо събрание на клъстера

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С удоволствие Ви информираме, че в съответствие с разпоредбите на Чл.20./1/ от Устава на Черноморски енергиен клъстер на 03.11.2017г. (петък) от 11:00 часа в Заседателната зала на фирма „Сектрон Варна“ ООД,  гр. Варна, бул. “Васил Левски” 58, ще се проведе редовно Общо събрание на клъстера.

С настоящото писмо отправяме покана за участие лично към Вас. При невъзможност за лично присъствие, молим да изпратите представител на Вашата организация.

Предварителен Дневен ред за провеждане на Общото събрание на ЧЕК:

  1. Откриване на заседанието на Общото събрание на ЧЕК. Приемане на Дн. ред

                                                                                     Инж Тодор ТОНЕВ – Председател на УС

  1. Избор на председателстващ и протоколчик на Общото събрание

                                                                                     Инж Тодор ТОНЕВ – Председател на УС

  1. Отчет за дейността на ЧЕК през 2016г. – 2017г. и представяне на приоритети за 2018г.

                                                                                                  Марияна КЪНЧЕВА – Член на УС

  1. Представяне на цели, дейности и предвидени резултати на новостартиралия проект на клъстера: BG05M9OP001-4.001-0046-C01 „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

                                                                                  Полина АНТОНОВА – ръководител на проекта

 

С оглед по–добрата организация за провеждането на Събранието, най-учтиво Ви молим да потвърдите участието си на тел.: 052/600 266  или на е-мейл: bsec@abv.bg до 1ви Ноември 2017г.

Благодарим Ви предварително и очакваме да Ви поздравим с “Добре Дошли”! 

С уважение:
Инж. Тодор ТОНЕВ
Председател на УС на ЧЕК            

ЧЕК стартира изпълнението на проект по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

By / / Новини / Off

  ЧЕК стартира  изпълнението на проект по ОП  “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

В началото на м. Октомври 2017г., Председателят на клъстера – инж. Тодор Тонев подписа Договор № BG05M9OP001-4.001-0046-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, компонент 1 на процедура ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”.

16 месечният проект  „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“ се изпълнява в партньорство със Строителен клъстер от Словения (www.sgg.si)  и Фондация „Оландия“ (www.fundacjaolandia.org)  от Полша.

С цел насърчаване на транснационалното сътрудничество между ЧЕК и проектните партньори чрез обмяна на опит, трансфер и въвеждане на иновативни практики за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд, проектът предвижда  да бъдат реализирани дейности, свързани с използването на „клъстерния подход“ като ефективна форма за управление на човешките ресурси.

Въз основа на опита на други клъстери от ЕС ще бъде направен анализ доколко клъстерната форма на обединение на фирми може да бъде в полза на ефективното управление на човешките им ресурси. В следствие на обменения опит с партньорите по проекта ще бъдат проучени и адаптирани две практики в областта на развитието на човешките ресурси, като едната от тях ще бъде пилотно приложена в три фирми-членки на ЧЕК.

С реализирането на проектните дейности ще се въведе иновативен инструмент за развитие на човешките ресурси, базиран на клъстерния подход. Това ще доведе до подобряване на конкурентността на членовете на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) и способността им да се адаптират към непрекъснатите законодателни, икономически и социални промени на пазара.

Повече информация за проекта: http://www.bsecluster.org/799-2/

АБК даде пресконференция на тема: “Клъстери и ОП “Иновации и конкурентоспоспобност” – как подпомагаме развитието на клъстерите в България и защо всички развити клъстери отпаднаха на административна оценка?”

By / / Новини / Off

АБК даде пресконференция на тема: “Клъстери и ОП “Иновации и конкурентоспоспобност” – как подпомагаме развитието на клъстерите в България и защо всички развити клъстери отпаднаха на административна оценка?”

На 14.09.2017 г. /четвъртък/ от 11.00 ч. Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК) даде пресконференция, във връзка с резултатите и публикувания списък от страна УО на ОПИК на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”

Темата беше: “Клъстери и ОП “Иновации и конкурентоспоспобност” – КАК ПОДПОМАГАМЕ  РАЗВИТИЕТО НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ и защо ВСИЧКИ РАЗВИТИ КЛЪСТЕРИ ОТПАДНАХА НА АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА?/ Отзвук след първите официално обявени резултати по програмата за развитие на клъстерите в България/”.

Основни акценти на пресконференцията на АБК бяха:

1. Публикуваните резултати от акредитацията на клъстерите и оценките на административното съответствие на клъстерите след подаване на проектните предложения по ОПИК.

2. Позиция на АБК, относно получените резултати.

Повече за събитието и СТАНОВИЩЕТО на АБК може да намерите тук: http://abclusters.org/v-natsionalniya-presklub-na-bta-ot-abk-dade-preskonferentsiya-na-tema-klasteri-i-op-inovatsii-i-konkurentospospobnost-kak-podpomagame-razvitieto-na-klasterite-v-balgariya-i-zashto-vsichki-razviti-klas/

ЕВРОПЕЙСКИТЕ КЛЪСТЕРИ – поредната среща за насърчаване на клъстерното сътрудничество ще се проведе в Солун, 13-14.09.2017

By / / Новини / Off

 ЕВРОПЕЙСКИТЕ КЛЪСТЕРИ

Поредната среща за насърчаване на клъстерното сътрудничество ще се проведе в Солун

Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (European Cluster Collaboration Platform) организира своята десета „мисия“ за насърчаване сътрудничеството между европейските клъстери. Събитието ще се състой в Солун, Гърция в периода 13-14.09.2017г. и целенасочено съвпада с провеждането на Международния технически панаир (TIF Thessaloniki) в града.

Общата цел на събитието е да се даде възможност за срещи и създаване на сътрудничества между активните клъстери в Европа в сферата на културните и творческите индустрии, циркулярната икономика, мобилността, интелигентния град, агротехническите и автомобилните сфери.

Повече информация за събитието и заявка за участие на https://www.clustercollaboration.eu/event-calendar/eccp-matchmaking-mission-thessaloniki-greece-call-applications

СЕМИНАР „АКТИВЕН БИЗНЕС“ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БИЗНЕСА

By / / Новини / Off

СЕМИНАР „АКТИВЕН БИЗНЕС“ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БИЗНЕСА

На 29-30 юни 2017г. в Интерхотел „Черно море“, административния екип на ЧЕК участва в семинар „Активен бизнес“, организиран от Областен информацонен център – Варна и Агенция за икономическо развитие – Варна. След поднесените приветствия от кмета на район „Одесос“ бяха представени актуалните възможности по Оперативна преграма Иновации и конкурентоспособност.

 

Г-н Владимир Бобев – началник на Регионален сектор Варна при УО на ОПИК постави акцентите през 2017 година и направи подробни разяснения относно използването на финансови инструменти по ОП Инициатива за МСП. Възможности за кредитиране при облекчени условия (по-ниски лихви и по малък процент обезпеченост на кредита) се предоставят чрез 10 финансови посредника, като средствата по програмата са предоставени изцяло от Европейския фонд за регионална развитие. Целта е бързо увеличение на кредитирането на МСП за постигане на значително въздействие върху икономическия растеж и създаването на на работни места.

Г-жа Тодорка Димитрова – директор на Агенция за икономическо развитие – Варна представи инструментите за подобряване на работата на бизнеса, разработени по проект, финансиран по програма Еразъм+: „Fit4Bussinessrowth“, както и условията за кандидатстване по програма Еразъм+. Тя даде и ценни съвети на присъстващите представители на бизнеса и Областните информационни центрове, свързани с успешното партниране, разработване и изпълнение на проекти по различни транснационални европейски програми.

ВТОРО КЛЪСТЕРНО ОБУЧЕНИЕ, ОРГАНИЗИРАНО СЪВМЕСТНО ОТ ИНОВАЦИЯ НОРВЕГИЯ И АСОЦИАЦИЯТА НА БИЗНЕС КЛЪСТЕРИТЕ

By / / Новини / Off

ВТОРО КЛЪСТЕРНО ОБУЧЕНИЕ, ОРГАНИЗИРАНО СЪВМЕСТНО ОТ ИНОВАЦИЯ НОРВЕГИЯ И АСОЦИАЦИЯТА НА БИЗНЕС КЛЪСТЕРИТЕ

Екипът на Черноморски енергиен клъстер взе участие и на 2рото обучение за клъстерни мениджъри

Двудневното събитие се проведе на 21-22.06.2017 г. в хотел Хилтън, гр. София. То бе насочено изцяло към обучение за клъстерни мениджъри на развиващи се и развити клъстери, акредитирани от ИАНМСП, както и за всички членове на Асоциация на Бизнес Клъстерите. Обучението стартира с кратко представяне на присъстващите клъстерни организации, техния мениджърски екип, опит, конкурентни предимства и т.н. След, което г-жа Hege Økland, Изп. Директор на NCE Maritime Cleantech презентира успешното развитие на норвежкия морски клъстер, постижения и предизвикателства.

Теми, свързани с привличане активността на членовете в клъстерните процеси, управление на клъстера в различните фази от неговото развитие, интернационализация на клъстерите, търсене на партньорства, сътрудничество между България и Норвегия в сферата на устойчивия зелен бизнес, и т.н. бяха сред основните в обучителната програма и работа по групи.

Процесът на сертифициране на европейските клъстери и Европейския секретариат за клъстерен анализ (ESCA), бяха представени в детайли от присъстващите старши експерти по отлични постижения в управлението на клъстерите Tor-Arne Bellika и Eivind Petershagen.

Освен запознаване с добрия мениджерски подход на норвежките клъстери, събитието даде възможност за стартирате на по-активно сътрудничеството между присъстващите клъстерни организации, запознаване с добрите практики на местно ниво и активността на Българските клъстерни мениджъри. Отчетена бе и решаващата роля на Асоциацията на бизнес клъстерите, за популяризиране на клъстерите на национално и международно ниво, както и за влияние на политиката за развитие на клъстерите в България.

Програмата от обучението може да откриете тук: http://www.i-perform.no/cluster-training-bulgaria/#1496829507013-cffc9e78-a232