ПРЕДСТОЯЩИ МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ, февруари – март 2018

By / / Новини / Off

ПРЕДСТОЯЩИ МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ
февруари – март 2018

27-29 март 2018 година:

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЕИ

14-та Специализирана изложба и конференция за Югоизточна Европа ще се проведе в периода 27-29.03.2018 в гр. София, Интер Експо Център

„Иновации и решения за един по-добър свят“

„Екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия, община и дом“

Предварителна Програма:

В рамките на Конференцията ще се проведе тематичният панел на проекта CryoHub под мотото “Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване!” Иновационната технология CryoHub разгръща потенциала на системите за съхранение на енергия и прилага съхранената енергия за производство както на студ, така и на електричество.

Във вторият панел е предвиден уъркшоп:  „Да посрещнем предизвикателствата на новите енергийни технологии“, по време на който ще се представят два проекта насочени към иновативно он-лайн обучение за внедряване на възобновяеми енергийни източници в сградния сектор и за повишаване на енергийната ефективност в работните офиси.

Третият панел е също уъркшоп на Euroheat & Power – Европейската асоциация за топлинна и електрическа енергия. Централизирано отопление и охлаждане през енергийния преход – уроци от европейските проекти

Повече информация: https://viaexpo.com/bg/pages/ee-re-exhibition

28 февруари – 2 март 2018г.:

КОНФЕРЕНЦИЯ „СВЕТОВНИ ДНИ НА  УСТОЙЧИВАТА ЕНЕРГИЯ 2018“

Вече повече от 20 години експерти и ключови фигури от цял свят се събират във Велс (Австрия) на международната конференция „Световни дни на устойчивата енергия”.

През 2018 г. събитието ще се проведе от 28 февруари до 2 март 2018 г. като ще предложи 7 конференции и 3 интерактивни събития, обхващащи технологии, политики и пазари.

Енергийната ефективност и възобновяемата енергия са от ключово значение за повишаване на икономическата конкурентоспособност на ЕС, неговите държави-членки, регионите и отделните предприятия. Резултатният икономически растеж осигурява работни места и възможност за инвестиране в по-нататъшния напредък на прехода към чиста енергия в полза на всички граждани. Чистата енергия за икономическа конкурентоспособност и начините за превръщане на чистата енергия в преход към бизнеса, планетите и хората следователно ще бъдат основни теми на Световните дни на устойчивата енергия 2018 г.

Събитието ще включва политика, технологични иновации и развитие на пазара и обединява повече от 700 делегати от над 50 държави от бизнеса, публичния сектор и изследователската общност.

Чиста енергия за всички европейци!

Подробна информация за програмата, начина на регистрация, резервация на стаи и др. ще намерите на сайта на конференцията: http://www.wsed.at/en/world-sustainable-energy-days.html

2122 февруари 2018 година:

ЦЕРЕМОНИЯ НА КОНВЕНТА НА КМЕТОВЕТЕ

„От Париж до Катовице: Ускоряване на прехода към декарбонизирани и устойчиви градове“

2018г. ще отбележи 10-та годишнина от инициативата „Конвента на кметовете“, стартирана от Европейската комисия. Всички ангажирани градове и членовете на Конвента на кметовете са поканени да се съберат за Инвестиционния форум и церемонията на Конвента на кметовете на 21-22 февруари 2018 г., за да направят преглед на постигнатите резултати, да обсъдят съвместни предизвикателства като инвестиции, сътрудничество на много нива и мобилност, да се срещнат с новосъздадения Политически съвет на ЕС и да начертаят за следващите стъпки.

Предварителна Програма:

Инвестиционният форум на Конвента (21 февруари)

е събитие, посветено на създаването на срещи между градовете, бизнеса и финансовите институции относно финансовия инженеринг за проекти в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и интелигентната енергия, както и адаптирането към изменението на климата. Форумът ще обедини градове, бизнес и финансови институции за обмен на добри практики и успешни решения на общите предизвикателства.

Церемонията по Конвента (22 февруари)

е политическо събитие, което от 2008 г. събира всички членове на Конвента на кметовете. Церемонията ще демонстрира как  местните власти разработват интегрирани стратегии за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към тях, за да подобрят енергийната ефективност на сградите, транспорта или осветлението, да използват по-широко възобновяемите енергийни източници и да опазят климата. На тази церемония кметовете ще проучат как тези постижения могат да бъдат увеличени, за да се постигнат или надхвърлят целите на ЕС в областта на енергетиката и климата. Те ще имат възможността да общуват с лицата, отговорни за вземането на решения в ЕС, и съответните заинтересовани страни, участващи в най-голямата по рода си инициатива за енергия и климат в света.

Регистрация за събитието: https://www.eventbrite.co.uk/e/2018-eu-covenant-of-mayors-ceremony-registration-41139742076

Инж. Тонев споделя своята идея за иновативна батерия за дома Smart Home Battery в ноемврийския брой на Списание „Икономика“

By / / Новини / Off

Инж. Тонев споделя своята идея за иновативна батерия за дома Smart Home Battery в ноемврийския брой на Списание „Икономика“

Председателят на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК), инж. Тодор Тонев е и ръководител на екипа, работещ върху концепцията за иновативна батерия за дома Smart Home Battery. Батерията се зарежда с по-евтината  нощна  енергия,  а  домакинствата  я  ползват  през  деня  и дневните разходи за електричество намаляват. Екипът търси подкрепа, за да валидира тази си идея, като участва в състезанието PowerUp!

Регионалният финал в България на състезанието PowerUp! – най-големият конкурс на InnoEnergy за устойчиви енергии в Европа, премина и събра за втора поредна година стартиращи енергийни компании,  които  предлагат  интересни  решения.  На  локално ниво състезанието се координира от неправителствената  организация Cleantech Bulgaria, която чрез различни свои инициативи оказва силна подкрепа за развитието на иновациите.

Повече в раздел иновации „Зелени, но  все по-зрели технологии“ на Списание „Икономика“ (стр. 111), http://static.economic.bg/magazine/files/136/br_79.compressed.pdf.

Акценти от IV-тата международна конференция „Клъстерите в Европа“, проведена в Будапеща на 30.11-01.12.2017г.

By / / Новини / Off

Акценти от IV-тата международна конференция „Клъстерите в Европа“, проведена в Будапеща на 30.11-01.12.2017г.

Повече от 150 участници от 17 страни, представители на Европейската комисия, национални и регионални власти, политици и действащи клъстери, присъстваха на IV-та конференция „Клъстерите в Европа: Как можем да извлечем поуки от миналото за постигане на бъдещ успех?“, организирана в Будапеща от Унгарското Министерство на Икономика за четвърти пореден път.

Целта на конференцията беше да се даде цялостна картина за европейската схема на клъстерите от самото начало до сега, като се съсредоточи върху стимулите и движещите сили в различните страни, регионите, които инициираха нов подход, базиран на мрежи в Европа. От друга страна, събитието имаше за цел да идентифицира „бъдещите съкровища на мрежите“ въз основа на предишен опит и да се намери ролята на човешкия фактор зад успешните мрежи.

Конференцията беше открита с приветствените думи на г-н Balázs Rákossy, държавен секретар на унгарското Министерство на Иикономика и г-жа Eszter Vitalyos, държавен секретар на кабинета на премиера на Унгария, г-н Thomas Bender, началник отдел, Европейска комисия, ГД Регионална политика. Те подчертаха значението на сътрудничеството и ролята на клъстерите в икономическата система, обобщиха историята на развитие на клъстерите през последните 20 години и настоящото състояние на тези обединения, основните цели и факторите за успех в бъдеще както на национално, така и на европейско ниво.

Първият ден от конференцията беше разделен на 4 сесии. В първите две сесии участниците дадоха общ преглед на развитието на първата национална и европейска политика за клъстери – първите стъпки от началото на 90-те до 2017 г.

Един от главните презентатори, г-н Кристиан Кетелс, председател на мрежата на TCI, направи преглед на развитието на европейските клъстери. След него г-н Reinhard Büscher, бивш началник на отдел, Европейска комисия, ГД „Развитие“, представи изчерпателно и информативно представяне на действащото европейско законодателство. Във втората сесия  презентатори от различни страни като Испания, Франция, Дания и Австрия, които са пионери в политиките по отношение на клъстерите, представиха последните десетилетия на нарастващи клъстерни мрежи и основните задачи за разработване на политики, които да направят водещите клъстери все по-добри и да развият политически и правен контекст за започване на нови. В последната сесия презентаторите подчертаха значението на човешкия фактор като един от най-важните елементи за успеха на клъстера. Като завършването на първия ден, след дълбокото познаване на началото, имаше вдъхновяващи презентации и дискусии за развитието на политиките за клъстерите.

На втория ден от конференцията публиката се раздели на четири паралелни дискусии.

  • В панела „Перспективата на клъстера и МСП след 2020г.“, обсъждащите групи дискутираха основните задачи за следващия програмен период и формулираха нуждите в подкрепа на Европейската комисия;
  • В панела „Клъстерирането – от клъстър за клъстер към бизнес за бизнес / от човек за човек към пари за пари“ бяха споделени трикове как да запазим производителността на членовете на клъстера жив и някои успешни и не толкова успешни практики;
  • Клъстерите могат да спомогнат за поддържането на предлагането на професионални служители за МСП, което е важен проблем в страните от Източна и Централна Европа и е по-спешно в настоящата среда, бе споделено в панела Industry 4.0 и Smart Strategying.
  • В четвъртия панел разнообразието, основано на специфичните характеристики на регионите, се очертава като основна област за по-ефективно подобряване на клъстерите.

В края на конференцията бяха обсъдени широк спектър от горещи теми и много интересни въпроси, свързани с бъдещето!

Всички презентации и снимки са достъпни на уебсайта на събитието: https://www.clustercollaboration.eu/news/highlights-clusters-europe-iv-conference-budapest

Източник: European Cluster Collaboration Platform

ПРОВЕДЕ СЕ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КЛЪСТЕРА

By / / Новини / Off

ПРОВЕДЕ СЕ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КЛЪСТЕРА

На 03.11.2017г. (петък) от 11:00 часа в заседателната зала на фирма „Сектрон Варна“ ООД,  гр. Варна, бул. “Васил Левски” 58 се проведе редовно Общо събрание на клъстера. На събранието присъстваха всички членовете на Управителния съвет, както и 13 представители на фирмите членки на клъстера.

Заседанието бе открито от Председателя на УС на ЧЕК – инж. Тодор Тонев. Той направи обхватна презентация на ЧЕК, включваща целите за създаване на клъстера; организациите членовете на клъстера към момента (12 търговски дружества, 8 сдружения с нестопанска цел и Технически Университет – Варна); членството на ЧЕК в други организации и европейски мрежи (ЧЕК членува в Асоциацията на Бизнес Клъстерите; ЧЕК е част от Европейската платформа за клъстерно сътрудничество); услугите, които клъстера предоставя на членовете си; реализираните дейности, инициативи и проекти в периода 2016/2017г.

ЧЕК е категоризиран като «РАЗВИВАЩ СЕ КЛЪСТЕР» от ИАНМСМ (Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия) с цел да кандидатства по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“. През април 2017г., екипът на клъстера разработва проект  «Създаване на изпитателна лаборатория за иновативни технологии “Black Sea INNO Lab” за общите клъстерни дейности на Черноморски Енергиен Клъстер» и кандидатства по ОП “Иновации и конкурентоспособност”, BG16RFOP002-2.009 – Развитие на клъстери в България. Бюджетът на проекта е 1 192 348.00  лв (80% грант), резултатите от Оценителната комисия: Отхвърлен на етап административна оценка       !

Г-н Тонев представи общата позиция на клъстера по въпроса с отхвърлянето на проекта на етап административна оценка, както и писменото становище и възражение на ЧЕК във връзка с причините за отхвърляне на проектното предложение.

След това, г-жа Антонова – ръководител на новостартиралия проект  „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, представи проекта, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, компонент 1 на процедура ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”. Той ще се изпълнява в партньорство със Строителен клъстер от Словения и Фондация „Оландия“ от Полша. В рамките на проекта са предвидени дейности по обмяна на опит в сферата на УЧР с проектните партньори, като по 15 представителя на организациите членове на ЧЕК ще направят 5-дневна визита на партньорите в Словения и Полша, ще бъде разработена обучителна платформа на сайта на клъстера в полза на служителите на организациите членки, ще бъдат обучени служители, ще бъдат разработени стратегии за УЧР на членките, др.

Кратка презентация на възможностите за финансиране на бизнеса през 2018г. по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ бе направена от г-жа Зангова, експерт от Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО). Присъстващите обсъдиха потенциални идеи за сътрудничество и възможността за участие в проекти, индивидуално и чрез клъстера.

Г-жа Марияна Иванова, член на УС, даде думата на присъстващите представители на организациите членове на ЧЕК да споделят техните идеи за бъдещо сътрудничество и как клъстера може да бъде от полза за членовете си, извън рамките на писане на проекти по оперативни и европейски програми.

Думата бе взета от г-н Колю Орешков, член на УС на ЧЕК и предствител на фирма „3К-Консулт” ЕООД. Той сподели, че организацията която представлява се занимава към момента с „Net metering“ (мрежово измерване на електроенергията) – технологична система, която позволява на малките потребители да използват собствени източници на електроенергия за задоволяване на енергийните си нужди без да е необходимо да инсталират акумулаторен блок или инсталирането на голяма мощност. Г-н Орешков продължи, че „когато става дума за електроенергия, обществото мисли, че става въпрос само за производството като атомна, топло, водна или фотоволтаични и вятърни централи.  Само в професионални кръгове се обсъжда възможността за оптимизация на електропреносната мрежа. Към настоящият момент технологията нет метеринг звучи екзотично, но неглижирането на развитието на технологиите в тази област може да доведе до много големи проблеми в бъдеще. Например ако собственик на апартамент инсталира 1 kWp фотоволтаична мощност на своята тераса, произведената през лятото електроенергия ще се отчита като кредит от нет метеринг, а през зимните месеци същият собственик ще ползва даденият към системата кредит във вид на електроенергия, като изравнителният период може да от 6 до 12 месеца. По този начин се оптимизират разходите за генериращи мощности, подобрява се ефективността на електропреносната мрежа, избягва се държавното финансиране на енергията от ВЕИ, повишава се енергийната сигурност и независимост,  създава се среда за иновации. Подобни системи има инсталирани в САЩ, Гърция, Холандия и др. Прилагането на тази технология в България засяга редица нормативни актове като Закон за енергетиката, Закон за счетоводството, Закон за устройство на територията и др.“.

Според г-н Орешков, клъстера може да укаже подходящата институционална подкрепа за прилагането на тази технология в България.

Г-жа Марияна Иванова сподели, че това е и една от важните роли на ЧЕК и през началото на 2018г. ще инициира редица работни срещи с управляващите, със съдействието и подкрепата на Асоциацията на Бизнес Клъстерите и  Асоциация на Българските Черноморски Общини.

Състоя се третото от поредицата клъстерни обучения „Cluster Excellence Training Bulgaria“, организирано съвместно от Асоциация на Бизнес Клъстерите и Иновации Норвегия

By / / Новини / Off

Председателят на Черноморски енергиен клъстер се включи в клъстерното обучение

На 07-08.11.2017 г. се състоя третото от поредицата клъстерни обучения „Cluster Excellence Training Bulgaria“, организирано съвместно от Асоциация на Бизнес Клъстерите и Иновации Норвегия, в рамките на Програма BG 10 „Иновация в зелената индустрия“ (www.norwaygrants-greeninnovation.no), Норвежки финансов механизъм 2009-2014.

Лектори бяха добре познатите ни норвежки експерти Tor-Arne Bellika и Eivind Petershagen от Innovation Performance AS, Olav Bardalen от Innovation Norway. Към тях с много интересна тема „Business Model Canvas – and service development“ се включи Victoria Utheim, Cobra AS. Обучението беше с изключително практическа насоченост.

Повече информация и снимки: http://abclusters.org/sastoya-se-treto/

Чeрноморски енергиен клъстер стартира изпълнението на проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения”

By / / Новини / Off

„Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения”

На 03.11.2017 г., по време на редовното Общо събрание на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) бе официално представен шестнадесет месечният проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“. На събитието присъстваха управителите, както и служителите на фирмите-членки на клъстера, представител на Технически Университет – Варна, както и административното тяло на ЧЕК.

Като бенифициент по проекта, Черноморски енергиен клъстер ще си партнира със Строителен клъстер от Словения (www.sgg.si)  и Фондация „Оландия“ (www.fundacjaolandia.org)  от Полша с цел обмяна на опит, трансфер и въвеждане на иновативни практики за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд.

Динамично променящата се икономическа обстановка налага необходимостта от ефективно управление на човешките ресурси – основа на преуспяващите организации. Особената роля на клъстерите в икономиката и техните предимства, правят тези обединения подходяща среда за прилагане на иновативни форми за използване на човешките ресурси. Дейностите на проекта са насочени имено към обмяната на опит и добри практики с проектните партньори от Словения и Полша за използването на „клъстерния подход“ като ефективна форма за управление на човешките ресурси.

В по-голямата си част фирмите-членки на ЧЕК, са малки и микро предприятия и финансовия ресурс отделян за повишаване квалификацията на заетите е твърде ограничен. За това и в рамките на настоящия проект ще се проведат обучителни визити до Любляна и до регион Великополско войводство с цел взаимстване от опита на чуждестранните клъстерни организации по отношение на управление на човешките ресурси и организацията на труд. Основавайки се на тезата за „споделено управление на човешките ресурси” в клъстерната организация ще бъде разработена електронна обучителна платформа на сайта на ЧЕК с цел споделено обучение на кадри на фирмите-членки, предвижда се сформиране на „временни екипи от специалисти“ с цел обмен на експерти между фирмените членове и др. Над 140 заети лица на трудови правоотношения във фирмите-членки на клъстера ще могат да се възползват от резултатите по проекта. Това ще доведе до подобряване на конкурентността на членовете на Черноморски енергиен клъстер и способността им да се адаптират към непрекъснатите законодателни, икономически и социални промени на пазара.

В началото на м. Октомври 2017г., Председателят на клъстера – инж. Тодор Тонев подписа Договор № BG05M9OP001-4.001-0046-C01 с МТСП за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, компонент 1 на процедура ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”. Проектът ще приключи в края на месец Декември 2018г.

Семинар за обмяна на опит и добри практики в гр. Осло на тема „Предизвикателството: Енергийна ефективност и ВЕИ в Норвегия“

By / / Новини / Off

Семинар за обмяна на опит и добри практики в гр. Осло на тема „Предизвикателството: Енергийна ефективност и ВЕИ в Норвегия“

Read More

Начална пресконференция на проект BG05M9OP001-4.001-0046-C01

By / / Новини / Off

Редовно Общо събрание на клъстера ще се проведе на 03.11.2017г.

By / / Новини / Off

ДО
УПРАВИТЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА                        
ЧЕРНОМОРСКИ ЕНЕРГИЕН КЛЪСТЕР

Относно: Провеждане на Общо събрание на клъстера

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С удоволствие Ви информираме, че в съответствие с разпоредбите на Чл.20./1/ от Устава на Черноморски енергиен клъстер на 03.11.2017г. (петък) от 11:00 часа в Заседателната зала на фирма „Сектрон Варна“ ООД,  гр. Варна, бул. “Васил Левски” 58, ще се проведе редовно Общо събрание на клъстера.

С настоящото писмо отправяме покана за участие лично към Вас. При невъзможност за лично присъствие, молим да изпратите представител на Вашата организация.

Предварителен Дневен ред за провеждане на Общото събрание на ЧЕК:

  1. Откриване на заседанието на Общото събрание на ЧЕК. Приемане на Дн. ред

                                                                                     Инж Тодор ТОНЕВ – Председател на УС

  1. Избор на председателстващ и протоколчик на Общото събрание

                                                                                     Инж Тодор ТОНЕВ – Председател на УС

  1. Отчет за дейността на ЧЕК през 2016г. – 2017г. и представяне на приоритети за 2018г.

                                                                                                  Марияна КЪНЧЕВА – Член на УС

  1. Представяне на цели, дейности и предвидени резултати на новостартиралия проект на клъстера: BG05M9OP001-4.001-0046-C01 „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

                                                                                  Полина АНТОНОВА – ръководител на проекта

 

С оглед по–добрата организация за провеждането на Събранието, най-учтиво Ви молим да потвърдите участието си на тел.: 052/600 266  или на е-мейл: bsec@abv.bg до 1ви Ноември 2017г.

Благодарим Ви предварително и очакваме да Ви поздравим с “Добре Дошли”! 

С уважение:
Инж. Тодор ТОНЕВ
Председател на УС на ЧЕК            

ЧЕК стартира изпълнението на проект по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

By / / Новини / Off

  ЧЕК стартира  изпълнението на проект по ОП  “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

В началото на м. Октомври 2017г., Председателят на клъстера – инж. Тодор Тонев подписа Договор № BG05M9OP001-4.001-0046-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, компонент 1 на процедура ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”.

16 месечният проект  „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“ се изпълнява в партньорство със Строителен клъстер от Словения (www.sgg.si)  и Фондация „Оландия“ (www.fundacjaolandia.org)  от Полша.

С цел насърчаване на транснационалното сътрудничество между ЧЕК и проектните партньори чрез обмяна на опит, трансфер и въвеждане на иновативни практики за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд, проектът предвижда  да бъдат реализирани дейности, свързани с използването на „клъстерния подход“ като ефективна форма за управление на човешките ресурси.

Въз основа на опита на други клъстери от ЕС ще бъде направен анализ доколко клъстерната форма на обединение на фирми може да бъде в полза на ефективното управление на човешките им ресурси. В следствие на обменения опит с партньорите по проекта ще бъдат проучени и адаптирани две практики в областта на развитието на човешките ресурси, като едната от тях ще бъде пилотно приложена в три фирми-членки на ЧЕК.

С реализирането на проектните дейности ще се въведе иновативен инструмент за развитие на човешките ресурси, базиран на клъстерния подход. Това ще доведе до подобряване на конкурентността на членовете на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) и способността им да се адаптират към непрекъснатите законодателни, икономически и социални промени на пазара.

Повече информация за проекта: http://www.bsecluster.org/799-2/

АБК даде пресконференция на тема: “Клъстери и ОП “Иновации и конкурентоспоспобност” – как подпомагаме развитието на клъстерите в България и защо всички развити клъстери отпаднаха на административна оценка?”

By / / Новини / Off

АБК даде пресконференция на тема: “Клъстери и ОП “Иновации и конкурентоспоспобност” – как подпомагаме развитието на клъстерите в България и защо всички развити клъстери отпаднаха на административна оценка?”

На 14.09.2017 г. /четвъртък/ от 11.00 ч. Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК) даде пресконференция, във връзка с резултатите и публикувания списък от страна УО на ОПИК на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”

Темата беше: “Клъстери и ОП “Иновации и конкурентоспоспобност” – КАК ПОДПОМАГАМЕ  РАЗВИТИЕТО НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ и защо ВСИЧКИ РАЗВИТИ КЛЪСТЕРИ ОТПАДНАХА НА АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА?/ Отзвук след първите официално обявени резултати по програмата за развитие на клъстерите в България/”.

Основни акценти на пресконференцията на АБК бяха:

1. Публикуваните резултати от акредитацията на клъстерите и оценките на административното съответствие на клъстерите след подаване на проектните предложения по ОПИК.

2. Позиция на АБК, относно получените резултати.

Повече за събитието и СТАНОВИЩЕТО на АБК може да намерите тук: http://abclusters.org/v-natsionalniya-presklub-na-bta-ot-abk-dade-preskonferentsiya-na-tema-klasteri-i-op-inovatsii-i-konkurentospospobnost-kak-podpomagame-razvitieto-na-klasterite-v-balgariya-i-zashto-vsichki-razviti-klas/

ЕВРОПЕЙСКИТЕ КЛЪСТЕРИ – поредната среща за насърчаване на клъстерното сътрудничество ще се проведе в Солун, 13-14.09.2017

By / / Новини / Off

 ЕВРОПЕЙСКИТЕ КЛЪСТЕРИ

Поредната среща за насърчаване на клъстерното сътрудничество ще се проведе в Солун

Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (European Cluster Collaboration Platform) организира своята десета „мисия“ за насърчаване сътрудничеството между европейските клъстери. Събитието ще се състой в Солун, Гърция в периода 13-14.09.2017г. и целенасочено съвпада с провеждането на Международния технически панаир (TIF Thessaloniki) в града.

Общата цел на събитието е да се даде възможност за срещи и създаване на сътрудничества между активните клъстери в Европа в сферата на културните и творческите индустрии, циркулярната икономика, мобилността, интелигентния град, агротехническите и автомобилните сфери.

Повече информация за събитието и заявка за участие на https://www.clustercollaboration.eu/event-calendar/eccp-matchmaking-mission-thessaloniki-greece-call-applications

СЕМИНАР „АКТИВЕН БИЗНЕС“ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БИЗНЕСА

By / / Новини / Off

СЕМИНАР „АКТИВЕН БИЗНЕС“ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БИЗНЕСА

На 29-30 юни 2017г. в Интерхотел „Черно море“, административния екип на ЧЕК участва в семинар „Активен бизнес“, организиран от Областен информацонен център – Варна и Агенция за икономическо развитие – Варна. След поднесените приветствия от кмета на район „Одесос“ бяха представени актуалните възможности по Оперативна преграма Иновации и конкурентоспособност.

 

Г-н Владимир Бобев – началник на Регионален сектор Варна при УО на ОПИК постави акцентите през 2017 година и направи подробни разяснения относно използването на финансови инструменти по ОП Инициатива за МСП. Възможности за кредитиране при облекчени условия (по-ниски лихви и по малък процент обезпеченост на кредита) се предоставят чрез 10 финансови посредника, като средствата по програмата са предоставени изцяло от Европейския фонд за регионална развитие. Целта е бързо увеличение на кредитирането на МСП за постигане на значително въздействие върху икономическия растеж и създаването на на работни места.

Г-жа Тодорка Димитрова – директор на Агенция за икономическо развитие – Варна представи инструментите за подобряване на работата на бизнеса, разработени по проект, финансиран по програма Еразъм+: „Fit4Bussinessrowth“, както и условията за кандидатстване по програма Еразъм+. Тя даде и ценни съвети на присъстващите представители на бизнеса и Областните информационни центрове, свързани с успешното партниране, разработване и изпълнение на проекти по различни транснационални европейски програми.

ВТОРО КЛЪСТЕРНО ОБУЧЕНИЕ, ОРГАНИЗИРАНО СЪВМЕСТНО ОТ ИНОВАЦИЯ НОРВЕГИЯ И АСОЦИАЦИЯТА НА БИЗНЕС КЛЪСТЕРИТЕ

By / / Новини / Off

ВТОРО КЛЪСТЕРНО ОБУЧЕНИЕ, ОРГАНИЗИРАНО СЪВМЕСТНО ОТ ИНОВАЦИЯ НОРВЕГИЯ И АСОЦИАЦИЯТА НА БИЗНЕС КЛЪСТЕРИТЕ

Екипът на Черноморски енергиен клъстер взе участие и на 2рото обучение за клъстерни мениджъри

Двудневното събитие се проведе на 21-22.06.2017 г. в хотел Хилтън, гр. София. То бе насочено изцяло към обучение за клъстерни мениджъри на развиващи се и развити клъстери, акредитирани от ИАНМСП, както и за всички членове на Асоциация на Бизнес Клъстерите. Обучението стартира с кратко представяне на присъстващите клъстерни организации, техния мениджърски екип, опит, конкурентни предимства и т.н. След, което г-жа Hege Økland, Изп. Директор на NCE Maritime Cleantech презентира успешното развитие на норвежкия морски клъстер, постижения и предизвикателства.

Теми, свързани с привличане активността на членовете в клъстерните процеси, управление на клъстера в различните фази от неговото развитие, интернационализация на клъстерите, търсене на партньорства, сътрудничество между България и Норвегия в сферата на устойчивия зелен бизнес, и т.н. бяха сред основните в обучителната програма и работа по групи.

Процесът на сертифициране на европейските клъстери и Европейския секретариат за клъстерен анализ (ESCA), бяха представени в детайли от присъстващите старши експерти по отлични постижения в управлението на клъстерите Tor-Arne Bellika и Eivind Petershagen.

Освен запознаване с добрия мениджерски подход на норвежките клъстери, събитието даде възможност за стартирате на по-активно сътрудничеството между присъстващите клъстерни организации, запознаване с добрите практики на местно ниво и активността на Българските клъстерни мениджъри. Отчетена бе и решаващата роля на Асоциацията на бизнес клъстерите, за популяризиране на клъстерите на национално и международно ниво, както и за влияние на политиката за развитие на клъстерите в България.

Програмата от обучението може да откриете тук: http://www.i-perform.no/cluster-training-bulgaria/#1496829507013-cffc9e78-a232

 

ЕС – Тайван събитие „Индустрия на бъдещето“, 26-27 Юни 2017г.

By / / Uncategorized @bg / Off

ЕС – Тайван събитие „Индустрия на бъдещето“

Черноморски Енергиен Клъстер е вече регистриран за участие в събитието!

Събитието е  бизнес-ориентирано и е  съвместна инициатива на Европейската комисия, Бюрото за външна търговия (BOFT), Департамента по индустриални технологии (DOIT) и Института за индустриални технологии за научни изследвания (ITRI) на Тайван, подпомогнати от Enterprise Europe Network (EEN) , Европейската платформа за сътрудничество в клъстерите, Бюрото за индустриално развитие (IDB), Администрацията за защита на околната среда (СИП) и Silicon Europe Worldwide по повод на третия промишлен диалог между ЕС и Тайван.

Целта на събитието „Индустрия на бъдещето“ е да се насърчи сътрудничеството между европейските и тайванските компании, клъстерите и бизнес асоциациите чрез проучване на евентуални общи области на интерес за сътрудничество и взаимно допълване по отношение на бизнес сектори, допълнителна стойност и пазарен фокус.

Събитието ще включва семинари относно бъдещето на производството, кръгова икономика, 5G и сътрудничеството между клъстерите. В допълнение, на 26 юни ще се проведе конкретно събитие за развитие на бизнес идеи между клъстери и бизнес асоциации, а на 27 юни ще бъдат организирани бизнес срещи с бизнеса (B2B) и бизнес към клъстери (B2C).

Събитието се основава на успеха на Седмицата на иновациите в ЕС, организирана в Тайпе, обратно към индустриалния диалог през юни 2016 г. по време на панаира COMPUTEX в Тайпе. По това време срещите на B2B, C2C и B2C бяха организирани от TAITRA за 250 европейски и тайвански клъстери и компании.

Повече информация на: https://www.b2match.eu/eu-taiwan-2017

ЧЕК е част от Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (ECCP))

By / / Новини / Off

European Cluster Collaboration Platform (ECCP)

https://www.clustercollaboration.eu/cluster-list

ЧЕК е част от Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (European Cluster Collaboration Platform), която осигурява онлайн качествена информация и подпомагане на клъстерите (организации и членове), с цел да подобри тяхното функциониране и конкурентоспособност чрез стимулиране на транснационално и международно сътрудничество www.cluster-collaboration.eu

ЧЕРНОМОРСКИ ДНИ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА ЕНЕРГИЯ във Варна! 21-22.06.2017г.

By / / Новини / Off

ПОКАНА

Черноморските дни на интелигентната енергия ще се проведат на 21 и 22 юни 2017 г. в град Варна

Асоциацията на българските черноморски общини (АБЧО) и Черноморската регионална агенция за управление на енергията (ЧРАУЕ), в качеството им на подкрепящи структури на Споразумението на Кметовете имат удоволствието да Ви поканят на Черноморски дни на интелигентната Енергия, организирани по инициатива на областна администрация – Варна и като част от Европейската седмица на устойчивата енергия 2017 г. (EUSEW).

„Черноморските дни на интелигентната енергия“ ще се проведат на 21 и 22 юни 2017 г. в град Варна.

Съ-организатори на събитието са Националното сдружение на общините в Република България, Софийска енергийна Агенция, Черноморски изследователски енергиен център, Технически университет – Варна и Институт за нулево енергийни сгради.

Основната цел на Европейската седмица е да повиши информираността за енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия. В този контекст, под формата на бизнес закуска, семинари, дискусии и работни срещи, Черноморските Дни ще дадат среща на бизнеса, местните власти и централни институции, улеснявайки взаимния диалог и сътрудничество в полза на прилагането на новаторски начини за повишаване на енергийната ефективност и опазване на
климата и околната среда; ще популяризират постиженията на местните общности в постигането на целите за по-добър и енергийно независим живот; ще позволят представянето на устойчиви енергийни технологии и образци; и не на последно място – ще дадат поле за обмен на идеи и информация за финансови и технологични инструменти, които са в помощ на бизнеса и местните власти в прилагането на мерки за приспособяване към климатичните промени.

С подробната програма на събитието, както и местата на провеждане можете да се запознаете от прикачения файл.

Поканата е придружена и от регистрационна форма, която моля да ни изпратите попълнена на електронен адрес: energy@ubbsla.org до 19.06.2017 г.

Участието е безплатно.

Поканата (оригинал) може да бъде изтеглена от тук

Дневният ред може да бъде изтеглен от тук

Формата да заявка за участие може да бъде изтеглен от тук

TECHNOLOGY4BUSINESS ВЪВ ВАРНА

By / / Новини / Off

TECHNOLOGY4BUSINESS ВЪВ ВАРНА

На 18.05.2017г. инж. Тодор Тонев, председателят на УС на Черноморски Енергиен Клъстер взе участие в семинар относно новите технологии при правенето на бизнес. На семинара бяха представени новите възможности на виртуалната среда за управление на бизнеса, като  тенденции в мобилният CRM, ползи от внедряването на нова ERP система, дистанционно управление  и облачни бизнес решения.

Презентациите бяха с изключителна практическа насоченост. Повече за събитието, програма и презентации – http://innovationcenter.tech/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-technology4business-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0/

 

„РОЛЯ И ВЛИЯНИЕ НА КЛЪСТЕРИТЕ – БЪЛГАРСКИЯ И НОРВЕЖКИЯ ОПИТ“, Гранд хотел София – 19.05.2017г.

By / / Новини / Off

Председателят на УС на ЧЕК взе участие в проведеното обучение

На 19.05.2017 г. се порведе целодневно обучение за клъстери на темата: „Роля и влияние на клъстерите – българския и норвежкия опит“. Събитието се организира  съвместно от Асоциация на Бизнес Клъстерите и Иновации Норвегия с подкрепата на Министерство на Икономиката, в рамките на Програма BG 10 „Иновация в зелената индустрия“ (www.norwaygrants-greeninnovation.no), Норвежки финансов механизъм 2009-2014.

Председателят на УС на ЧЕК инж. Тодор Тонев взе участие в проведеното обучение в „Гранд хотел София“, на което присъствахa представители на почти всички работещи клъстери в България, водещи експерти от Норвегия и български специалисти, с богат практически опит в клъстерно дело. На вниманието на аудиторията бяха засегнати теми, свързани с ролята на клъстерите за регионалното развитие и нови възможности за бизнес развитие.

Норвежките експерти представиха ключови фактори за развитието на клъстерите. Освен, че споделиха своя опит, те изразиха и личните си впечатления за добрата работа и сътрудничество между ЧЕК и Норвежкият център за експертиза в областта на „умни“ енергийни решения.